Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21753605 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-19
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług cateringowych
Organizator:Agencja Rozwoju Pomorza S.A
Adres: Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 32-33-110, 607 555 610
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65183
Opis:świadczenie usług cateringowych podczas konferencji ABSL Summit, która odbędzie się w dniach 14-15.09.2021 roku w Gdańsku, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.02.05.00-22-0001/16 - Invest in Pomerania 2020

Część 1
świadczenie usług cateringowych
Budżet

59427,50 PLN
Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi cateringowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas konferencji ABSL Summit, zwanej dalej ,,konferencją", która odbędzie się w dniach 14-15.09.2021 roku w Gdańsku, w Polsce. Poprzez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie przygotowanie, dostarczenie, podawanie posiłków, bieżącą obsługę oraz sprzątanie zastawy i wszelkich innych pozostałości po wykonaniu usług, na terenie całego stoiska Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (o powierzchni do 30 m kw.).
Okres gwarancji
nie dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-27
Termin składania:2021-08-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Termin konferencji, a co za tym idzie termin wykonania usługi cateringowej będzie zależny od uwarunkowań epidemiologicznych. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od odwołania konferencji przez organizatora lub zmiany terminu konferencji, przy czym:
a. w przypadku odstąpienia od umowy do końca dnia 07.09.2021 r. Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia ani do zwrotu poniesionych kosztów,
b. w przypadku odstąpienia od umowy po dniu 07.09.2021 r. Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za udokumentowane koszty związane bezpośrednio z wykonaniem Umowy, poniesione do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że poniesione koszty są związane bezpośrednio z realizacją umowy i zostały poniesione do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Poniesione koszty nie mogą przekroczyć wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
c. zmiany umowy poprzez zmianę terminu realizacji usługi w przypadku zmiany terminu konferencji przez organizatora, po uprzednim zawarciu przez Strony aneksu, przy czym w przypadku braku podpisania przez Wykonawcę aneksu w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o zmianie terminu konferencji i woli zmiany umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu następnych 14 dni, zaś postanowienia z pkt lit a i b odnośnie prawa Wykonawcy do wynagrodzenia stosuje się odpowiednio.
W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy.
Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-19
Data ostatniej zmiany
2021-08-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podst. nast. kryteriów:
1) cena brutto oferty (PK1)- 60 % (max. 60 punktów)
Szczegółowy opis znajduje się w OPZ, w załączniku.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) jakość zestawu dziennego (PK2) - 20 % (max. 20 punktów),
3) jakość zestawu koktajlowego (PK3) - 20 % (max. 20 punktów).
Szczegółowy opis znajduje się w OPZ, w załączniku.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Rezmer
tel.: 58 32-33-110
e-mail: agnieszka.rezmer@investinpomerania.pl
Paulina Śmigielska
tel.: 607 555 610
e-mail: paulina.smigielska@investinpomerania.pl
Kod CPV:55300000-3, 55400000-4, 55511000-5
Numer dokumentu:2021-27246-65183, ZW.85.DOI.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: