Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17172056 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-12
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług doradczych
Organizator:Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Adres: Jasna 1, 00-013 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:535404880
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:01/04/REG/2019 ( ekspert tematyczny ) Świadczenie usług doradczych dla instytucji i ciał doradczo-konsultacyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Cel zamówienia
celem zamówienia jest pozyskanie ekspertów tematycznych do realizacji działań w ramach prowadzonego projektu
Przedmiot zamówienia
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 19-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym i przesłać w formie elektronicznej mailem jako skany dokumentów wypełnionych ręcznie lub maszynowo i podpisaną ofertę przez wykonawcę na adres a.englot@ozrss.pl w nieprzekraczalnym terminie 19 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59.
2. Ofertę należy oznaczyć w temacie maila słowami oferta do postępowania 01/04/REG/2019
3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane treścią zapytania ofertowego załączniki
4 . Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego
5. Ofertę można sporządzić wyłącznie w języku polskim każdą że stron ofert winna być parafowana przez oferenta lub jego umocowanego pełnomocnika
6. Wszelki miejsca w których oferent naniósł zmiany należy przekreślić i opatrzyć parafą poniżej zmiany poprawki powinie być czytelne. opatrzone datą podjęcia czynności
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania
Termin składania:2019-04-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Zapytanie ofertowe 01/04/REG/ 2019 plik pdf
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Potencjał techniczny
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Dodatkowe warunki
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Zamówienia uzupełniające
brak
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .
Wykluczenia
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
Adres
Jasna 1
00-013 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
535404880
NIP
5252437443
Tytuł projektu
Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej
Numer projektu
POWR.02.09.00-00-0008/16-00
Inne źródła finansowania
brak
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aneta Englot
Kod CPV:85312320-8
Numer dokumentu:1179370, 01/04/REG/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: