Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15245909 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-17
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług doradztwa zawodowego
Organizator:Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku
Adres: Al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk,
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58/341-25-93, tel. 58/341-25-93 wew.43
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa zawodowego - przeprowadzenie usługi szkoleniowej: jak przygotować do funkcjonowania na rynku pracy dla 80 uczniów/słuchaczy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku, 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 17 w ramach projektu pt. ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja , Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, 3.3.1 Jakość edukacji zawodowe specjalistycznych.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa przedmiotu
zamówienia
doradztwo zawodowe - przeprowadzenie usługi szkoleniowej: jak przygotować do funkcjonowania na rynku pracy uczniów/ słuchaczy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku, 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 17 w ramach projektu pt. ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja , Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, 3.3.1 Jakość edukacji zawodowe specjalistycznych.
Cel i opis przedmiotu zamówienia:
Celem doradztwa zawodowego jest dostarczenie wiedzy na temat znajdowania swojego miejsca w zmieniających się warunkach rynku pracy.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej ,,Jak przygotować uczniów/słuchaczy do funkcjonowania na rynku pracy"
Liczba osób
20 osób/ 1 grupa
4 grupy x 20 osób = 80 osób
Liczba grup
4 grupy w 2018 r.
Liczba godzin
8 godzin ( 1 godz. = 45 min.
2 spotkania x 4 godz. = 8 godzin
Miejsce zajęć
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku
Terminy kursu:
Maj - grudzień 2018
Minimalny zakres tematyczny
Usługa szkoleniowa powinna obejmować następujące zagadnienia:
-charakterystyka ,,srebrne gospodarki";
-odbiorcy usług w ,,srebrnej gospodarce" i ich potencjalne potrzeby w obszarze zdrowia;
-skąd pozyskać fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- spółdzielnie socjalne jako alternatywa dla stworzenia własnego miejsca pracy.
Forma realizacji usługi szkoleniowej
Powinny być realizowana w formie usługi szkoleniowej na temat ,,Jak przygotować uczniów/słuchaczy do funkcjonowania na rynku pracy".
Materiały szkoleniowe
Materiały dydaktyczne, długopis, notes.
Inne, dodatkowe
Wykonawca po zakończeniu usługi szkoleniowej wystawi certyfikaty dla uczestników.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczniów
b) udokumentowanie przeprowadzenia kursu w postaci:
list obecności,
certyfikatów potwierdzających ukończenie zajęć (zawierających m.in. informacje o ilości godzin i poziomie zaawansowania kursu),
2 lub 3 zdjęć z jednych zajęć ( w formie papierowej i na płytce CD),
dokumentów potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) przekazania Zamawiającemu wpiętą w segregator kompletną i uporządkowaną dokumentację, tj.:
dokumenty, o których mowa w pkt. 1. p. pkt. b,
kopie wydanych certyfikatów potwierdzających ukończenie zajęć,
b) przekazania dokumentacji Zamawiającemu po odbytych zajęciach w formie elektronicznej i papierowej.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. dokumentację niezwłocznie po ostatnich zajęciach w ramach kursu jednak nie później niż do 10 dni od daty zakończenia ostatnich zajęć.
3. Terminy, programy, kadra, harmonogramy usługi szkoleniowej:
a) będzie przeprowadzona w okresie od podpisania umowy do 22.12.2018r. , będzie się odbywała w dniach od poniedziałku do niedzieli przy wcześniejszym ustaleniu terminów zajęć z Zamawiającym,
b) godzina dydaktyczna to 45 minut,
c) w momencie podpisywania umowy, Wykonawca dołączy harmonogramy realizacji zajęć, które będą podlegały akceptacji Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich natychmiastowej poprawy,
d) zmiany w harmonogramie realizacji zajęć wymagać będą akceptacji ze strony Zamawiającego,
e) do umowy Wykonawca dołączy program zajęć,
f) realizacja zajęć nastąpi po akceptacji programów przez Zamawiającego.
4. Cel oraz przewidywany czas na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z doradztwa zawodowego.
Celem jest uzyskanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności w celu zwiększenia zatrudnialności.
5. Kadra szkoleniowa/dydaktyczna.
Wykonawca zapewni trenera/ów posiadającego/cych kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć o tematyce objętej przedmiotem zamówienia.
6. Miejsce przeprowadzenia zamówienia.
Zamawiający zapewni w uzgodnieniu z Wykonawcą w budynku WZSP Nr 2 w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 17 :
a) warunki odpowiadające przepisom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia sali oraz zapewnienia
oświetlenia sztucznego;
c) pełne zaplecze sanitarne w pobliżu sali wykładowej, dostosowane do liczby uczestników bezpłatna szatnia dla uczestników.
7. Materiały szkoleniowe zapewni Wykonawca zgodnie z zapisami w tabeli w pkt. V
( patrz tabela) niniejszego rozdziału.
8. Wizualizacja:
a) Wykonawca jest obowiązany umieścić na wszystkich dokumentach (np. materiałach , listach obecności, certyfikatach itp.) stosowanych podczas realizacji zajęć oznakowania zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", stanowiącymi załącznik nr 11 do ,,Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu w zakładce ,,Zapoznaj się z prawem i dokumentami".
b) sale, w których odbędą się zajęcia powinny być oznakowane wg. wytycznych w pkt. 8 p. pkt. a.
Miejsce i termin składania ofert: XI. Przygotowanie i składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego rozeznania rynku.
a) wypełnionego i podpisanego Formularza oferty - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozeznania rynku- dokument powinien być złożony w oryginale,
b) pełnomocnictwa określającego jego zakres - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
c) podpisane załączniki od 1 do 4 do rozeznania rynku,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje prowadzącego/ych ,
2. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
3. Termin składania ofert upływa 25.04.2018 r. do godz. 10.00 decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub e-mailem: sekretariat@medyk.gda.pl
Termin składania:2018-04-25
Miejsce i termin realizacji:X. Termin wykonania zamówienia

1.Termin realizacji usługi: do 22.12.2018 r.
2.Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z wybranym/i Wykonawcą/ami po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu.
3.Miejsce realizacji usługi: Wskazane przez Zamawiającego.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:1. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
2. Prowadzący nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Wadium nie jest wymagane.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie
z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oraz (wzór umowy) stanowiącej załącznik nr 4 rozeznania rynku.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego oraz wykażą, iż osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z doradztwa zawodowego
2. co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego.
- wypełniony załącznik nr 3 do rozeznania rynku.

VII. Wykaz oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz wykaz pozostałych dokumentów

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozeznania rynku,
b) załączone kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenera,
c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć w formie pisemnej- wg własnego wzoru lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozeznania rynku.

VIII. Informacje odrzuceniu, wykluczeniu i unieważnieniu postępowania

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
oraz :
a. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawał/ły w stosunku pracy lub zlecenia z Zamawiającym.
2. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści rozeznania rynku,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
f) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,
g) brak wypełnionych, podpisanych, wymaganych załączników.

IX. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert częściowych.
5. Wymagania formalne:
a) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaproponowana tylko jedna cena,
b) oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona w języku polskim.
c) treść oferty musi odpowiadać treści rozeznania rynku,
d) skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez Zamawiającego formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane przez Zamawiającego w niniejszym rozeznaniu rynku.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
8. Jeżeli Wykonawca chce uzyskać dodatkowe punkty w kryterium CERTYFIKATY powinien dołączyć do oferty odpowiedni certyfikat / akredytację. Dokument powinien być złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" przez osobę do tego upoważnioną.
9. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym oraz innych złożonych dokumentach powinny być czytelne.
10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

XII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

XIII. Kryteria wyboru oferty

1.Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:
I. Cena - 60%, obliczona w następujący sposób:
ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
C min
C = ------------------ x 60 pkt. x 100 gdzie 1 pkt. = 1%
C bad.
gdzie:
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,
C min - cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich badanych ofert.
C bad - cena (brutto) badanej oferty.

2.Certyfikaty - 40% (E)
Jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowym norm ISO lub aktualną akredytację na realizację danego kursu/szkolenia (na danym kierunku), wydanej instytucji szkoleniowej przez kuratora oświaty na podstawie przepisów o systemie oświaty - przyznane zostanie 30 pkt. tj. 30%
Brak przedstawienia certyfikatu lub akredytacji - 0 pkt.

3. Wyniki punktów:
W = C + E
gdzie:
W - wynik punktowy,
C - liczba punktów w kryterium cena, wyliczona według wzoru z pkt. 1.I,
E - liczba punktów za certyfikat
Maksymalna łączna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.

4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczonych według powyższych wzorów i zasad. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje dodatkowe

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, jednakże zmiana, wycofanie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. Prowadzący postępowanie informuje, że będzie badał oferty pod kątem rażąco niskiej ceny lub kosztu dla przypadków, w których Prowadzący postępowanie będzie miał wątpliwości do możliwości wykonania zamówienia a w szczególności zaoferowana cena lub koszt będzie niższy o więcej niż 30% ze średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert z wyjątkiem ofert drastycznie zawyżonych (powyżej 100% od średniej arytmetycznej z pozostałych ofert) chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Prowadzący postępowanie odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub dokonana ocena złożonych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Prowadzący postępowanie informuje, że może wezwać Wykonawców, do uzupełnienia dokumentów jeżeli będą braki w złożonej ofercie np. nie podpisane oświadczenia lub ich brak, brak pełnomocnictw lub błędne pełnomocnictwa.
4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami zamówienia/umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy.
5. Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od powiadomienia Wykonawcy dokonanym wyborze w siedzibie Zamawiającego: 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 17
Kontakt:II. Osoba odpowiedzialna do kontaktu w sprawie rozeznania rynku

Pani Violetta Nasuta - Spec. ds. adm., tel. 58/341-25-93 wew.43, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.00 do 14.00, e-mail: administracja@medyk.gda.pl
Kod CPV:85312320-8
Numer dokumentu:WZSP-2/7/P.3/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: