Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-22
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług doręczania i odbioru przesyłek paletowych
Organizator:Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury WSP ds. Zamówień Terenowych w Krakowie
Adres: ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 12 410 60 64.
Opis:Świadczenie usług doręczania i odbioru przesyłek paletowych
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie krajowego drogowego przewozu towarów, zgodnie z listem przewozowym, wykonywanych środkiem transportu samochodowego Wykonawcy, polegające na odbiorze, transporcie i doręczaniu przesyłek wskazanym przez Zamawiającego Odbiorcom, wraz z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności ładunkowych i innych czynności ustalonych w regulaminach świadczenia usług oraz zgodnie z organizacją pracy, technologią i innymi wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dystrybucyjnych w krajowym transporcie drogowym rzeczy pod potrzeby transportu przesyłek paletowych pojazdami o ładowności do 24 ton, przy czym Wykonawca ma swobodę w doborze pojazdów w zakresie określonym w załączniku nr 2 do wzoru umowy. Wykonawca ma obowiązek dostosowania taboru do bieżących potrzeb Zamawiającego i klienta. Szerzej patrz opis przedmiotu zamówienia zawarty we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Szczegółowy opis poszczególnych części, kodów PNA oraz miejscowości zawiera załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram realizacji usług.
2. Zamówienie podzielono na cztery odrębne i niezależne od siebie części:
Część 1 - rejon Rzeszów Wschód Część 2 - rejon Rzeszów Bieszczady Część 3 - rejon Rzeszów Południe Część 4 - rejon Tarnów
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
4. Szacunkowa Ilość palet do przewiezienia w okresie trwania umowy wynosić będzie:
Część 1: łącznie ok. 88 500 szt., z czego: kolekcja ok. 36 072 szt., dystrybucja ok. 52 428 szt. Zadanie 2: łącznie ok. 24 500 szt., z czego: kolekcja ok. 7 471 szt., dystrybucja ok. 17 029 szt. Zadanie 3: łącznie ok. 99 000 szt., z czego: kolekcja ok. 76 096 szt., dystrybucja ok. 22 904 szt. Zadanie 4: łącznie ok. 55 000 szt., z czego: kolekcja ok. 28 112 szt., dystrybucja ok. 26 888 szt.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Specyfikacja:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. http://przetargi.poczta-polska.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert:
POCZTA POLSKA S.A,
Plon Infrastruktury WSP cis. Zamówień Terenowych w Krakowie ul. Cystersów 21,31-553 Kraków, II piętro, pok. 42/43/44.
Termin składania ofert: do dnia 01.04..2019 roku do godz. 11:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest niejawne.
Termin składania:2019-04-01
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Termin obowiązywania umów 24 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji usługi nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty wartości zamówienia. Realizacja usługi rozpocznie się do 2 tyg. od dnia podpisania umowy.
Jedynym sposobem przyjęcia Oferty jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy łub zobowiązania do zawarcia umowy.
Zamawiający po zakończeniu postępowania przekaże Wykonawcom informację o jego wyniku (zawarciu umowy bądź unieważnieniu postępowania).
Zabezpieczanie należytego wykonania umowy: nie będzie wymagane.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Kordek - tel. 12 410 60 64.
Numer dokumentu:PI.TPZ-Kr.2600.013.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: