Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21079789 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług fizjoterapeutycznych
Organizator:HRP Care Sp. z o.o
Adres: Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 207 22 22
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43429
Opis:Kopia ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PnO2/2021
w ramach projektu: ,,Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego"
na Świadczenie usług fizjoterapeutycznych
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.02.01-10-B009/19 - Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego

Część 1
Fizjoterapeuta 1

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zamówienie dotyczy projektu pn. ,,Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego" realizowanego w ramach
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem
zamówienia jest realizacja usługi fizjoterapeutycznej świadczonej w miejscu zamieszkania 30
Uczestników projektu.
Okres gwarancji
11.04.2021

Część 2
Fizjoterapeuta 2

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zamówienie dotyczy projektu pn. ,,Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego" realizowanego w ramach
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem
zamówienia jest realizacja usługi fizjoterapeutycznej świadczonej w miejscu zamieszkania 30
Uczestników projektu.
Okres gwarancji
11.04.2021

Część 3
Fizjoterapeuta 3

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zamówienie dotyczy projektu pn. ,,Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego" realizowanego w ramach
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem
zamówienia jest realizacja usługi fizjoterapeutycznej świadczonej w miejscu zamieszkania 30
Uczestników projektu.
Okres gwarancji
11.04.2021

Część 4
Fizjoterapeuta 4

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zamówienie dotyczy projektu pn. ,,Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego" realizowanego w ramach
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem
zamówienia jest realizacja usługi fizjoterapeutycznej świadczonej w miejscu zamieszkania 30
Uczestników projektu.
Okres gwarancji
11.04.2021

Część 5
Fizjoterapeuta 5

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zamówienie dotyczy projektu pn. ,,Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego" realizowanego w ramach
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem
zamówienia jest realizacja usługi fizjoterapeutycznej świadczonej w miejscu zamieszkania 30
Uczestników projektu.
Okres gwarancji
11.04.2021

Część 6
Fizjoterapeuta 6

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zamówienie dotyczy projektu pn. ,,Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego" realizowanego w ramach
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem
zamówienia jest realizacja usługi fizjoterapeutycznej świadczonej w miejscu zamieszkania 30
Uczestników projektu.
Okres gwarancji
11.04.2021

Część 7
Fizjoterapeuta 7

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zamówienie dotyczy projektu pn. ,,Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego" realizowanego w ramach
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem
zamówienia jest realizacja usługi fizjoterapeutycznej świadczonej w miejscu zamieszkania 30
Uczestników projektu
Okres gwarancji
11.04.2021

Część 8
Fizjoterapeuta 8

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zamówienie dotyczy projektu pn. ,,Przepis na Opiekę - wsparcie osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego" realizowanego w ramach
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem
zamówienia jest realizacja usługi fizjoterapeutycznej świadczonej w miejscu zamieszkania 30
Uczestników projektu
Okres gwarancji
11.04.2021
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-23
Termin składania:2021-04-23
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski
Gmina
Piotrków Trybunalski
Miejscowość
Piotrków Trybunalski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski
Gmina
Piotrków Trybunalski
Miejscowość
Piotrków Trybunalski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski
Gmina
Piotrków Trybunalski
Miejscowość
Piotrków Trybunalski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski
Gmina
Piotrków Trybunalski
Miejscowość
Piotrków Trybunalski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski
Gmina
Piotrków Trybunalski
Miejscowość
Piotrków Trybunalski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski
Gmina
Piotrków Trybunalski
Miejscowość
Piotrków Trybunalski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski
Gmina
Piotrków Trybunalski
Miejscowość
Piotrków Trybunalski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski
Gmina
Piotrków Trybunalski
Miejscowość
Piotrków Trybunalski
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku fizjoterapeuty.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W przypadku osób fizycznych łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł i innych podmiotów w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie przekroczy łącznie z zaangażowaniem w realizację przedmiotu zamówienia 276 godzin miesięcznie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Osoby, które nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne
wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich
postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące lat doświadczenia zawodowego
Załącznik nr 4 - Curriculum Vitae Kadry (Fizjoterapeuty)
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-16
Data ostatniej zmiany
2021-04-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta cenowa - maks. 80 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 70 punktów x (najniższa cena pośród ocenianych ofert / cena wykazana w ocenianej ofercie).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba lat doświadczenia zawodowego fizjoterapeuty - maks. 20 pkt.
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3.
do 2 lat włącznie - 0 pkt,
powyżej 2 lat - do 4 lat włącznie - 5 pkt,
powyżej 4 lat - do 6 lat włącznie - 10 pkt,
powyżej 6 lat do 8 lat włącznie - 15 pkt,
powyżej 8 lat - 20 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta cenowa - maks. 80 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 70 punktów x (najniższa cena pośród ocenianych ofert / cena wykazana w ocenianej ofercie).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba lat doświadczenia zawodowego fizjoterapeuty - maks. 20 pkt.
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3.
do 2 lat włącznie - 0 pkt,
powyżej 2 lat - do 4 lat włącznie - 5 pkt,
powyżej 4 lat - do 6 lat włącznie - 10 pkt,
powyżej 6 lat do 8 lat włącznie - 15 pkt,
powyżej 8 lat - 20 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta cenowa - maks. 80 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 70 punktów x (najniższa cena pośród ocenianych ofert / cena wykazana w ocenianej ofercie).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba lat doświadczenia zawodowego fizjoterapeuty - maks. 20 pkt.
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3.
do 2 lat włącznie - 0 pkt,
powyżej 2 lat - do 4 lat włącznie - 5 pkt,
powyżej 4 lat - do 6 lat włącznie - 10 pkt,
powyżej 6 lat do 8 lat włącznie - 15 pkt,
powyżej 8 lat - 20 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta cenowa - maks. 80 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 70 punktów x (najniższa cena pośród ocenianych ofert / cena wykazana w ocenianej ofercie).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba lat doświadczenia zawodowego fizjoterapeuty - maks. 20 pkt.
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3.
do 2 lat włącznie - 0 pkt,
powyżej 2 lat - do 4 lat włącznie - 5 pkt,
powyżej 4 lat - do 6 lat włącznie - 10 pkt,
powyżej 6 lat do 8 lat włącznie - 15 pkt,
powyżej 8 lat - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferta cenowa - maks. 80 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 70 punktów x (najniższa cena pośród ocenianych ofert / cena wykazana w ocenianej ofercie).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba lat doświadczenia zawodowego fizjoterapeuty - maks. 20 pkt.
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3.
do 2 lat włącznie - 0 pkt,
powyżej 2 lat - do 4 lat włącznie - 5 pkt,
powyżej 4 lat - do 6 lat włącznie - 10 pkt,
powyżej 6 lat do 8 lat włącznie - 15 pkt,
powyżej 8 lat - 20 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta cenowa - maks. 80 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 70 punktów x (najniższa cena pośród ocenianych ofert / cena wykazana w ocenianej ofercie).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba lat doświadczenia zawodowego fizjoterapeuty - maks. 20 pkt.
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3.
do 2 lat włącznie - 0 pkt,
powyżej 2 lat - do 4 lat włącznie - 5 pkt,
powyżej 4 lat - do 6 lat włącznie - 10 pkt,
powyżej 6 lat do 8 lat włącznie - 15 pkt,
powyżej 8 lat - 20 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta cenowa - maks. 80 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 70 punktów x (najniższa cena pośród ocenianych ofert / cena wykazana w ocenianej ofercie).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba lat doświadczenia zawodowego fizjoterapeuty - maks. 20 pkt.
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3.
do 2 lat włącznie - 0 pkt,
powyżej 2 lat - do 4 lat włącznie - 5 pkt,
powyżej 4 lat - do 6 lat włącznie - 10 pkt,
powyżej 6 lat do 8 lat włącznie - 15 pkt,
powyżej 8 lat - 20 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta cenowa - maks. 80 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 70 punktów x (najniższa cena pośród ocenianych ofert / cena wykazana w ocenianej ofercie).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba lat doświadczenia zawodowego fizjoterapeuty - maks. 20 pkt.
Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3.
do 2 lat włącznie - 0 pkt,
powyżej 2 lat - do 4 lat włącznie - 5 pkt,
powyżej 4 lat - do 6 lat włącznie - 10 pkt,
powyżej 6 lat do 8 lat włącznie - 15 pkt,
powyżej 8 lat - 20 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Aneta Lisiak
tel.: 42 207 22 22
e-mail: zamowienia@hrp.com.pl
Kod CPV:85142100-7
Numer dokumentu:2021-1190-43429, 4/PnO2/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: