Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18323889 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-14
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług gastronomicznych i noclegowych
Organizator:UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
Adres: Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Siedlce
lubelskie, pow. puławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Numer telefonu 0256431920, Fax 0256431917
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Świadczenie usług gastronomicznych i noclegowych dla uczestników wyjazdu studyjnego do uzdrowiska/SPA w Nałęczowie, organizowanego w ramach Projektu ,,Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług gastronomicznych i noclegowych dla uczestników wyjazdu studyjnego do uzdrowiska/SPA w Nałęczowie, organizowanego w ramach Projektu ,,Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój"
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie usług gastronomicznych i hotelowych dla uczestników wizyty studyjnej w SPA/uzdrowisku w Nałęczowie
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych i noclegowych dla uczestników wizyty studyjnej w uzdrowisku/SPA w Nałęczowie w ramach Projektu ,,Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów Turystyki i rekreacji na rynku pracy".
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części (Zadania):
1) Zadanie nr 1 - świadczenie usług gastronomicznych.
2) Zadanie nr 2 - świadczenie usług noclegowych;
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 22-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte w sposób uniemożliwiający samoczynne zdekompletowanie oferty. Wszystkie zapisane strony winny być ponumerowane oraz zaparafowane i opatrzoną pieczęcią imienną (lub podpisane czytelnie) przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
2. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: ,,DZP.283.276.2019 - Usługi gastronomiczne i noclegowe w Nałęczowie - Zadanie nr ...", zawierającej następujące dokumenty składające się na ofertę:
1) Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
2) oświadczenie, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
3) zaakceptowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Termin składania:2019-11-22
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Nałęczów
Harmonogram realizacji zamówienia
25-28.11.2019
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający określa, iż osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia na rzecz Zamawiającego, muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia na rzecz Zamawiającego będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
2) oświadczenie, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
3) zaakceptowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór najkorzystniejszej oferty - dla każdego zadania odrębnie - nastąpi w oparciu o kryterium:
yterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (znaczenie - 100%).
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:
1) w zakresie Zadania nr 1 - zaoferuje najniższą cenę za jednodniowe wyżywienie 1 osoby;
2) w zakresie Zadania nr 2 - zaoferuje najniższą cenę za 1 dobę wynajęcia pokoju dwuosobowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
Adres
Stanisława Konarskiego 2
08-110 Siedlce
mazowieckie , Siedlce
Numer telefonu
0256431920
Fax
0256431917
NIP
8210014490
Tytuł projektu
Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój.
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z107/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Michał Kowal
Kod CPV:55110000-4
Numer dokumentu:1217460, DZP.283.276.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: