Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22438302 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-16
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług geodezyjnych
Organizator:Gmina Ełk
Adres: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +(87) 619 45 00
E-mail:
Opis:Gmina Ełk zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Ełk w 2022 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Ełk w 2022 r. Zakres usług oraz ich szacowaną ilość zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ilości podane w formularzu ofertowym są szacunkową ilością przyjętą przez zamawiającego dla celów porównawczych oraz wyłonienia wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 23.12.2021 r. do godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2021-12-23
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wymagania:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia -są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, chyba że odrębne przepisy nie wymagają takich wpisów - wówczas należy wskazać te przepisy,
b) posiadają niezbędną widzę i doświadczenie,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą - drogą elektroniczną lub pisemną.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu zleceniobiorcy (w tym przypadku do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwa sporządzone zgodnie z wymogami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres jego reprezentacji musi wynikać z załączonych dokumentów. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których wniesiono poprawki, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5.2. Zawartość oferty:
- wypełniony formularz oferty cenowej ( Zał. nr 1 Zapytania),
5.3. Ofertę należy złożyć w formie oryginału.
5.4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2021 poz. 685).
5.5 Kryteria wyboru ofert: Oferowana cena brutto podana w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego za wykonanie przedmiotu zamówienia ogółem.
Forma składania ofert:
o drogą pisemną złożyć w siedzibie zamawiającego w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej, opisanej wg poniższego wzoru*:
Nazwa wykonawcy
Gmina Ełk
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
zapytanie ofertowe
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Ełk w 2022 r.
KZP.271.2.34.2021
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 23 grudnia 2021 r. DO GODZ: 11:00
Oferty należy składać, w zamkniętej kopercie do siedziby zamawiającego: Gmina Ełk, ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk, pokój nr 0A - parter lub przesłać drogą pocztową na adres zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez zamawiającego. Wymaga się, aby oferta była dostarczona w zamkniętej kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku oznaczenia koperty /opakowania/, w której znajduje się oferta wykonawcy.

7. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
7.1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy
7.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
7.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:
a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
b) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
d) zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu ofertowym,
e) wyłącznej interpretacji zapisów Zapytania ofertowego,
f) uzupełnienia w zakresie materiałów i technologii realizacji robót,
g) rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia,
h) odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy.
8.2 Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.
Uwagi:9. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje się, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ełk, ul. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk,
-Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: iod@elk.gmina.pl lub pisemnie na adres Administratora danych*.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym ze świadczeniem usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Ełk w 2022 r nr postępowania KZP.271.2.34.2021
o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
o Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
o W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
o Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Szczegółowe klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem jest Gmina Ełk reprezentowana przez Wójta Gminy Ełk zawarte są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.elk.gmina.pl zakładka Ochrona Danych Osobowych
-----------------------------------------------------------
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
W sprawach formalnych:
- Magdalena Prostko - tel. 87 619 45 53, m.prostko@elk.gmina.pl
W sprawach merytorycznych:
- Anna Gajko - tel. 87 619 45 19 a.gajko@elk.gmina.pl
Numer dokumentu:KZP.271.2.34.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: