Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26182879 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-16
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług kominiarskich
Organizator:Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
Adres: Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn-Zdrój
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. świdwiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 94 36 62 737, tel. 539-929-917
E-mail:
Opis:Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na lata 2024-2025
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju na lata 2024-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1,2.
2. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:
1) obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych 1 raz w roku, które powinny zawierać:
a) dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych,
b) badanie drożności przewodów kominowych,
c) badanie prawidłowości podłączeń kominowych,
d) badanie prawidłowości ciągu kominowego,
e) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych,
f) badanie szczelności przewodów kominowych oraz ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie i bezpieczeństwo mieszkańców i mienia,
g) sporządzenie odpowiednich protokołów (stosując nowe przepisy ustawowe, tj. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z dnia 14.04.2023 r.) art. 62a ust. 5 i 6, wprowadzające system teleinformatyczny).
2) obowiązkowa całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń z wcześniejszym poinformowaniem mieszkańców (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji na danym budynku, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, zawierającej termin wykonania czyszczenia wraz z godziną) oraz poinformowaniem Zamawiającego. Czyszczenie przewodów kominowych obejmuje:
a) czyszczenie przewodów kominowych dymowych - co trzy miesiące,
b) czyszczenie przewodów kominowych spalinowych (olejowe, gazowe) - co sześć miesięcy,
c) czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych - jednokrotnie w ciągu roku.
3. Świadczenie usług kominiarskich obejmuje również wykonanie (w ramach zaistniałej potrzeby) czynności związanych z przyjazdem na zgłoszenie Zamawiającego w związku z awarią, koniecznością interwencji, zgłoszeniem nieprawidłowości, zdarzeniem losowym itp. (sytuacjami nieprzewidzianymi).
4. Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia do złożenia oferty.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27.11.2023 r. do godz. 12.00 w siedzibie Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., Ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn-Zdrój, pokój sekretariat pierwsze piętro lub drogą mailową na adres: sekretariat@ppkpolczyn.pl.
Termin składania:2023-11-27
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji usługi obowiązywać będzie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.
Wymagania:II. SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI
1. Przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych powinno być wykonywane zgodnie z art. 62 ust.l pkt 1) lit. c oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.
2. Postępowanie oraz zamówienie obejmuje nowe przepisy ustawowe, tj. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z dnia 14.04.2023 r.) art. 62a ust. 5 i 6, wprowadzające system teleinformatyczny.
3. Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).
4. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów.
5. Wykonawca poinformuję osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię.
III. WARUNKI UDZIAŁU
1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę wyżej wymienionych warunków będą załączone do oferty oświadczenia na zasadzie ,,spełnia" / ,,nie spełnia" oraz kserokopia uprawnienia Mistrza kominiarskiego.
3. Oświadczenia, o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Wykonawca będzie wystawiał faktury na każdą WMN oddzielnie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 - warunki płatności: w terminie 30 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
V. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST
DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 3,
2. Oświadczenie - stanowiące załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty,
3. Kserokopie uprawnień Mistrza kominiarskiego.
VI. CENA OFERTOWA. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Wykonawca j est zobowiązany do podania cen j ednostkowych w zł brutto wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego.
3. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
4. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium ceny -100% cena.
2. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w każdym czasie, w tym również po złożeniu ofert. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kontakt:1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest: Pani Kinga Wawrzak, tel. 539-929-917 oraz Pan Tomasz Wełk, tel. 609-680-530, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: