Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego
Organizator:Gmina Prostki
Adres: ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079, tel: 876112863 lub 503062780
Opis:II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prostki w latach 2024-2026
III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prostki obejmującego 717 szt. opraw oświetleniowych ( w tym 607 w okresie gwarancji) zgodnie z zestawieniem opraw oświetlenia drogowego Gminy Prostki (załącznik Nr 4) oraz elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego
Wykonawca wybrany na podstawie postępowania prowadzonego zgodnie z zarządzeniem nr 8.2021 Wójta Gminy Prostki, na Konserwatora oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki przyjmuje do wykonania usługi w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym, zgodnie z warunkami określonymi poniżej: ZAKRES KONSERWACJI
Wykonawca w celu utrzymania ciągłej sprawności sieci oraz punktów świetlnych,
a także wypełnienia formalności związanych z wykonaniem niżej wymienionych czynności
zobowiązuje się do:
1. Oględzin i przeglądów w terminach określonych w instrukcji eksploatacji i sporządzania protokołu oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywania pismem lub mejlem informacji na adres zamawiającego,
2. Bieżącej konserwacji szaf oświetleniowych polegającej m.in. na: zamknięciu, oznakowaniu i zabezpieczeniu przed dostępem osób postronnych,
3. Konserwacji urządzeń sterowniczych,
4. Regulacji zegarów zgodnie z harmonogramem świecenia opraw,
5. Wymiany zużytych źródeł światła ,
6. Utrzymania we właściwym stanie technicznym opraw oświetleniowych (tj. czyste klosze i odbłyśniki),
7. Wymiany uszkodzonych podzespołów opraw,
8. Doraźnego naprawienia lub wymiany elementów oświetleniowych, takich jak: fotokomórki, styczniki, tabliczki bezpiecznikowe, drobne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia,
9. Prawidłowego i czytelnego oznakowania wg obowiązujących przepisów prawnych:
- obwodów w szafach oświetleniowych oraz faz we wnękach słupowych i skrzynkach podziału sieci,
- słupów oświetleniowych,
10. Likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych ze zdarzeń losowych (wypadek drogowy, wichura itp.), uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity
wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, otwarta
lub rozbita szafa oświetleniowa) w czasie max 2 godzin od zgłoszenia o takim zagrożeniu iub
stwierdzenia o takim zagrożeniu, 11. Wykonane usługi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji
urządzeń i sieci elektroenergetycznych, 12 Prowadzenie ewidencji awarii,,
13. Prowadzenia i aktualizacji dokumentacji oświetlenia ulicznego,
14. Zabezpieczenia materiałów na potrzeby konserwacji,
15. Dokonywania napraw bieżących na liniach napowietrznych i kablowych,
16. Kontroli raz w roku całości oświetlenia, podczas której Wykonawca zobowiązany jest dokonywać oceny technicznego stanu urządzeń i sprawdzać:
- stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu,
- stan czystości opraw i źródeł światła,
- stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
- stan urządzeń zabezpieczających i sterowania,
- stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych,
Ocena techniczna przekazana będzie Zamawiającemu w celu zaplanowania remontów i inwestycji.
17. Przycinania gałęzi lub konarów drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe oraz dotykających linii oświetleniowych pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Prostki,
18. Przeprowadzanie na wniosek Zamawiającego kontroli stanu oświetlenia wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego. Koszt transportu pokrywa Zamawiający.
19. Dokonywanie wymiany wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne na podstawie protokołów podpisanych przez strony umowy, w ilości nie przekraczającej 100 szt. w okresie trwania umowy.
20. Zdjęcie i zawieszenie elementów dekoracji świątecznych w ilości nie przekraczającej 100 szt. w terminie określonym przez Zamawiającego
21. Współpracy z Rejonem Energetycznym w Ełku. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Pokrywanie kosztów nie sprzedanej przez PGE energii z powodu wyłączenia sieci dla potrzeb konserwacji oświetlenia;
2. Dokonywanie zgłoszeń w Posterunku Sieciowym dotyczących prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w celu powiadomienia odbiorców z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 819);
3. Organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, kwalifikacji personelu oraz przepisów BHP w zakresie przedmiotu zamówienia;
4. Przystąpienie do usuwania awarii nie później niż w ciągu 1 godz. od zgłoszenia telefonicznego dla awarii zagrażających bezpieczeństwu zdrowia lub życia ludzi oraz wykonanie naprawy awarii w terminie dwóch dni od momentu zgłoszenia dla awarii obwodu oświetlenia ulicznego ;
5. Dokonywanie napraw urządzeń oświetlenia ulicznego zgodnie z harmonogramem przygotowanym w oparciu o protokół oględzin, w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu oględzin;
6. Uzyskanie wszelkich uzgodnień lub decyzji w związku z zajęciem pasa drogowego lub innych terenów przyległych w celu wykonywania zadań określonych w SIWZ. Wszelkie koszty ponoszone w związku w powyższymi czynnościami pokrywa Wykonawca.
7. Włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego, sterowanego za pomocą zegarów sterujących, zgodnie z programem czasu świecenia oświetlenia drogowego Gminy Prostki stanowiącym załącznik Nr 5
DEFINICJA AWARII OŚWIETLENIA
Ilekroć jest mowa o awarii oświetlenia - należy przez to rozumieć:
1. Brak zasilania układu pomiarowego zasilającego obwody pomiarowe
2. Brak zasilania pojedynczych obwodów oświetleniowych
3. Uszkodzenia i zniszczenia urządzeń sterujących załączaniem i wyłączaniem oświetlenia
4. Uszkodzenia i zniszczenia urządzeń zasilających
5. Zniszczenie słupów oświetleniowych (wywrócenia, złamania)
6. Zniszczenia linii oświetleniowej TERMINY WYKONANIA USŁUG
Wykonawca usunie uszkodzenia w sieci oświetlenia drogowego w maksymalnym terminie:
- naprawa urządzeń sterowania oświetleniem - 48 godzin, naprawa linii napowietrznej - 48 godzin,
- naprawa linii kablowej - 7 dni,
- wymiana zużytych źródeł światła - 14 dni. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
2. Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym na podstawie wystawionych faktur na koniec każdego miesiąca w okresie trwania umowy.
Dla Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne zgodnie ze złożoną ofertą.
Płatność będzie realizowana przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wbudowane przez niego materiały i wykonane prace.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
7. Do obowiązków Zamawiającego należy zgłaszanie do wykonawcy zaistniałych nieprawidłowości w działaniu oświetlenia ulicznego, ponoszenia kosztów wymiany rozbitych i zdewastowanych słupów i opraw oświetlenia ulicznego będących własnością Zamawiającego, jeżeli nastąpiły one na skutek aktów wandalizmu, kolizji drogowych i szkód losowych.
8. Wszystkie koszty robocizny, materiałów i sprzętu w trakcie realizacji niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca z wyjątkiem kosztów materiałów o których mowa w pkt. 7.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości punktów świetlnych - wyłączenia na czas remontów lub modernizacji
b) zwiększenia ilości punktów świetlnych - przekazanie nowo wybudowanych obiektów
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Prostki (pokój 106) w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prostki w latach 2024-2026 w terminie do dnia 30.10.2023 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się 30.10.2023 r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (na Sali Konferencyjnej lub w pokoju 110)
Termin składania:2023-10-30
Miejsce i termin realizacji:1. Umowa będzie zawarta na czas określony tj. od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2026 r.
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.
Wymagania:Termin związania ofertą - 30 dni
VI. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1);
b) Parafowany projekt umowy (załącznik nr 2):
c) Wykaz osób uprawnionych do konserwacji oświetlenia (załącznik nr 3).
VII. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej nieścieralnym atramentem i dostarczona zgodnie z wytycznymi w pkt. V.
VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja zatwierdzona przez Wójta Gminy Prostki.
2. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:'
Nazwa kryterium Waga
Cena ofertowa brutto (C) 100%
b. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: C= Cn/Cb x 100
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę, Cn - cena najniższa z ofert Cb - cena oferty badanej
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
5. Jeżeli zaoferowana cena, koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
IX. Warunki wykluczenia.
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-5, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
X. Odrzuceniu podlegają oferty:
a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
c. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym.
XI. Dodatkowe informacje.
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 876112863 lub 503062780.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy dostarczenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów.
4. Zamówienie nie jest prowadzone wg. zapisów ustawy z dnia 29.01.2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza kwoty netto 130000,00 zł.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Numer dokumentu:RM.7021.27.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: