Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14494873 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-27
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług ochroniarskich
Organizator:Starostwo Powiatowe w Opolu
Adres: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole,
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:77 5415101, fax 77 5415103 fax: 77 5415103
E-mail:
Opis:II. Oznaczenie postępowania.
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, nosi nazwę Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko - parkowym w Karczowie i oznaczone jest znakiem: AG.272.13.2017.NM-Z
2. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
III. Tryb postępowania.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w Dziale III, Rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej w skrócie "ustawą Pzp" lub "Ustawą", na podstawie art. 138o tejże ustawy.
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochroniarskich w zespole dworsko - parkowym w Karczowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień)
79710000-0 - usługi ochronarskie
Miejsce i termin składania ofert: 1. Miejsce i termin składania ofert.
1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 04.12.2017 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego (kancelaria - pok. nr 4, parter, segment A) - Opole, ul 1 Maja 29.
Otwarcie ofert:2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.12.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B). 3. Otwarcie ofert. 1) Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w rozdziale XIII pkt 2. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2017-12-04
Miejsce i termin realizacji:V. Termin realizacji zamówienia
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie od 29.12.2017 r. do 15.05.2018 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) Zdolności technicznej lub zawodowej;
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję MSWiA.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone powyżej.
VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE | AG.272.13.2017.NM-Z
4
1) Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawniająca do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda zobowiązania, które określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania podmiotu podano w załączniku nr 3 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia ma podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub informację (zał. nr 4), że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 P.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P.z.p. (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII pkt 3 ogłoszenia w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży oddzielnie dokumenty określone w Rozdziale VIII pkt 3 ogłoszenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE | AG.272.13.2017.NM-Z
5
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w cz. VIII pkt 3 ogłoszenia.
6. Dokumenty, które składają się na ofertę.
1) Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, podpisany przez osobę prawidłowo umocowaną. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie (z imienną pieczątką);
2) Wypełnione oświadczenie wg załącznika nr 2 do ogłoszenia;
3) Dokumenty wymienione w rozdziale VIII pkt. 1, pkt 2 ppkt. 1, pkt 3 ppkt 1 niniejszego ogłoszenia;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
7. Forma składania dokumentów:
1) Oferty (wraz z załącznikami) oraz oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w oryginale, podpisane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie - z imienną pieczątką.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) Jeżeli dalsze pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika Wykonawcy, należy załączyć (forma jak wyżej) również dalsze pełnomocnictwo.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył lub złożył błędne dokumenty do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia ich treści.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej.
2. Jeżeli przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji następuje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarta do adresata przed
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE | AG.272.13.2017.NM-Z
6
upływem terminu, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jeżeli Wykonawca przyjmując dokument nie potrwierdzi zwrotnie faktu odbioru dokumentu, za dostateczne udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport z urządzenia telefaksu, poczty elektronicznej.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa złożone, uzupełnione lub poprawione na wezwanie Zamawiającego na podstawie art, 26 ust. 2f, 3, 3a i 4 P.z.p., przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (skan pisma) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarta do adresata przed upływem terminu, a następnie dokument został niezwłocznie dostarczony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę.
5. Zamawiający przekazuje informacje i oświadczenia związane z postępowaniem wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi Wykonawców oraz wyłącznie z nim prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem.
6. Korespondencję należy kierować:
1) Pisemną na adres: Powiat Opolski, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
2) Faksem na nr: 77 54 15 103
3) Elektroniczną na adres: zamowienia@powiatopolski.pl
7. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania strony internetowej Zamawiającego (www.bip.powiatopolski.pl) i zapoznawania się z publikowanymi na niej informacjami dotyczącymi niniejszego postępowania.
X. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w niniejeszym postępowaniu.
XI. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE | AG.272.13.2017.NM-Z
7
XII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz dokumenty wymienione w rozdziale XII pkt 4:
4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami z rozdziału VIII;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz z ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku pełnomocnictw substytucyjnych (kolejnych) należy dołączyć pełnomocnictwo/pełnomocnictwa pierwotne.
4) Dane teleadresowe Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do ogłoszenia.
5. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (stanowią one załączniki do niniejszego ogłoszenia), powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone trwałą techniką w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.
7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale XII pkt 3. powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza lub wystawcę dokumentu. Pełnomocnictwa dołączone do oferty zgodnie z rozdz. XII pkt. 4.2 i/lub XII pkt 4.3 powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza.
9. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE | AG.272.13.2017.NM-Z
8
10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko - parkowym w Karczowie
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 04.12.2017r., godz. 10:00
11. Wymagania określone w pkt 9 - 10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" albo ,,WYCOFANIE".
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE | AG.272.13.2017.NM-Z
9
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określi cenę oferty, która będzie uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również cła, podatki, ewentualne rabaty i upusty. Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom.
2. W Formularzu Oferty Wykonawca wpisze cenę oferty brutto w wartościach liczbowych i słownie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (tj. groszy - wartości zerowe groszy należy wpisać w formie liczbowej ,, ,00" , a słownie ,,00/100").
3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
XV. Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w następującym kryterium:
Lp.
Kryterium
Waga
1.
Cena
100 %
Opis sposobu oceny ofert:
Wartość punktowa C = 100% x C min./Cn, gdzie:
C min. - cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert
Cn - cena brutto badanej oferty
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE | AG.272.13.2017.NM-Z
10
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże Wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informacje wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 P.z.p. oraz udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 P.z.p.
3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego.
4. W przypadku zawierania umowy przez osobę/osoby inną/e niż umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy, wskazaną/e we właściwym rejestrze lub jeżeli jej/ich umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, wymagane jest złożenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy.
5. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę,
6. W przypadku powierzenia prac podwykonawcom, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, tzw. umowę konsorcjum, która w swojej treści powinna zawierać między innymi następujące postanowienia:
1) okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym powiększony o okres gwarancji i rękojmi,
2) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym,
3) wytypowanie przez uczestników konsorcjum podmiotu wiodącego do wystawiania faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz Zamawiającego i prowadzenia korespondencji w zakresie realizowanej inwestycji,
4) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa wart. 93 ust.1 P.z.p.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE | AG.272.13.2017.NM-Z
11
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Informacja w sprawie postanowień umowy.
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do umowy.
Zamawiający zastrzega, że w trakcie trwania umowy może nastąpić:
? zmiana godzin pracy ochrony fizycznej : jednorazowa zmiana - powiadomienie telefoniczne,
? powiadomienie pismem przez Zamawiającego, zmiana stała w okresie obowiązywania umowy w formie aneksu,
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich, a w szczególności w przypadku:
? zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy,
? zmiany nazwy, adresu stron umowy spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem,
? zmiany osób, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1) i § 15,
? sprzedaży, wydzierżawienia lub użyczenia obiektu.
XIX. Informacja dotycząca kosztów udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje na poczet wykonania zamówienia udzielenia zaliczek, o których mowa w art. 151a P.z.p.
XX. Pouczenie o odpowiedzialności karnej.
1. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art.297 §1 Kodeksu Karnego.
2. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art.297 §2 grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE | AG.272.13.2017.NM-Z
12
3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu Karnego.
Kontakt:8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących zamówienia są:
1) W kwestiach formalnych: Natalia Mróz - Złoty
2) W kwestiach merytorycznych: Tadeusz Dziubałtowski
Kod CPV:79710000-0
Numer dokumentu:AG.272.13.2017.NM-Z
Źródło: Internet i własne
Załączniki: