Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17940463 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-06
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług ochroniarskich
Organizator:Powiat Opolski
Adres: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 77 54 15 101
E-mail:
Opis:IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochroniarskich. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Miejsce i termin składania ofert.
1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 16/09/2019r. do godz. 11:30
w siedzibie Zamawiającego (kancelaria - pok. nr 4, parter, segment A) -
Opole, ul 1 Maja 29.
Otwarcie ofert:2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 16/09/2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B). 3. Otwarcie ofert. 1) Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w rozdziale XIII pkt 2. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2019-09-16
Miejsce i termin realizacji:V. Termin realizacji zamówienia.
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 14.10.2019r. - 14.10.2020r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:II. Oznaczenie postępowania.
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, nosi nazwę Ochrona osób i
mienia - ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie i oznaczone jest
znakiem: AG.272.13.2019.
2. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
III. Tryb postępowania.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach
określonych w Dziale III, Rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej
w skrócie "ustawą Pzp" lub "Ustawą", na podstawie art. 138o tejże ustawy.
2. ZGODNIE Z ART. 24AA UST. 1 P.Z.P. ZAMAWIAJĄCY NAJPIERW DOKONA
OCENY OFERT, A NASTĘPNIE ZBADA, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA
ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, KTÓREGO OFERTA
ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia wymienionych w Rozdziale VIII pkt 1 ogłoszenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję MSWiA.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że łącznie spełniają warunki określone powyżej.
VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach
w ww. oświadczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww.
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający zażąda złożenia aktualnej koncesji MSWiA.
b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu Zamawiający zażąda:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia ma podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp.
2) Oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej lub informację (załącznik nr 6 do SIWZ), że nie należy do żadnej
grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 P.z.p., przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P.z.p. (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca
może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty i oświadczenia
wskazane w Rozdziale VIII pkt 3 ogłoszenia w zakresie, w którym wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie złoży oddzielnie dokumenty określone w Rozdziale VIII pkt 3 ogłoszenia
potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Dokumenty, które składają się na ofertę.
1) Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do ogłoszenia, podpisany przez osobę prawidłowo umocowaną. Podpis musi
być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację czytelnie (imię i
nazwisko) lub nieczytelnie (z imienną pieczątką);
2) Wypełnione oświadczenie wg załącznika nr 2 do ogłoszenia;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile
nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego (Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego).
4. Forma składania dokumentów:
1) Ofertę (wraz z załącznikami) oraz oświadczenia składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej, w oryginale, podpisane w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu np. czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie - z imienną
pieczątką.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) Jeżeli dalsze pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika
Wykonawcy, należy załączyć (forma jak wyżej) również dalsze pełnomocnictwo.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.
6) Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył lub złożył błędne dokumenty do
ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia ich treści.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim,
w formie pisemnej.
2. Jeżeli przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji następuje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uważa
się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarta do adresata przed upływem
terminu, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Jeżeli Wykonawca przyjmując dokument nie
potrwierdzi zwrotnie faktu odbioru dokumentu, za dostateczne udokumentowanie
faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport z urządzenia telefaksu,
poczty elektronicznej.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, spełnianie przez oferowany
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz
pełnomocnictwa złożone, uzupełnione lub poprawione na wezwanie Zamawiającego
na podstawie art, 26 ust. 2f, 3, 3a i 4 P.z.p., przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną (skan pisma) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarta
do adresata przed upływem terminu, a następnie dokument został niezwłocznie
dostarczony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę.
5. Zamawiający przekazuje informacje i oświadczenia związane z postępowaniem
wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi Wykonawców oraz wyłącznie z nim
prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem.
X. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w niniejeszym postępowaniu.
XI. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą, na czas
niezbędny do zawarcia umowy.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz
z oświadczeniami (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz dokumenty wymienione w
rozdziale XII pkt 4:
4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami z rozdziału VIII;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania
za zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych
wraz z ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać
czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku
pełnomocnictw substytucyjnych (kolejnych) należy dołączyć
pełnomocnictwo/pełnomocnictwa pierwotne.
4) Dane teleadresowe Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
ogłoszenia.
5. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (stanowią
one załączniki do niniejszego ogłoszenia), powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone trwałą techniką w formie
pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.
7. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc
muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie
będą uwzględniane.
8. Wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale XII pkt 3. powinny być złożone w
oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza lub wystawcę dokumentu.
Pełnomocnictwa dołączone do oferty zgodnie z rozdz. XII pkt. 4.2 i/lub XII pkt 4.3
powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza.
9. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje,
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do
wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
Ochrona osób i mienia - ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 16/09/2019r., godz. 12:00
11. Wymagania określone w pkt 9 - 10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem
nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" albo ,,WYCOFANIE".
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający
odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana
oraz informacje dotyczące ceny oferty i ewentualnie innych kryteriów oceny
ofert.
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej protokół z otwarcia ofert.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określi cenę oferty, która będzie uwzględniać wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym również cła, podatki, ewentualne rabaty i upusty. Cena
jednostkowa określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom.
2. W Formularzu Oferty Wykonawca wpisze cenę oferty brutto w wartościach liczbowych
i słownie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (tj. groszy).
3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
XV. Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie kierował się przy
wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę
punktów w następującym kryterium:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 100 %
Opis sposobu oceny ofert:
Wartość punktowa C = 100% x C min./Cn, gdzie:
C min. - cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert
Cn - cena brutto badanej oferty
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po
przecinku.
2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże
Wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające
informacje wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 P.z.p. oraz udostępni na stronie
internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 P.z.p.
3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego.
4. W przypadku zawierania umowy przez osobę/osoby inną/e niż umocowaną/e
do reprezentowania Wykonawcy, wskazaną/e we właściwym rejestrze lub jeżeli jej/ich
umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, wymagane jest
złożenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy.
5. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do
podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do
ogłoszenia. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez
Wykonawcę,
6. W przypadku powierzenia prac podwykonawcom, Zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie realizacji zamówienia,
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa wart. 93 ust.1 P.z.p.
8. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191), Wykonawca może
wystawiać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne na skrzynkę
Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) pod adresem
efaktura.gov.pl
Dane skrzynki PEPPOL Zamawiającego na PEF:
nazwa/skrócona nazwa: Powiat Opolski
typ numeru PEPPOL: NIP
numer PEPPOL: 7543023121
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Informacja w sprawie postanowień umowy.
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin
podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w postaci aneksów do umowy zgodnie z § 13 załącznika nr 3 do ogłoszenia.
XIX. Informacja dotycząca kosztów udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje na poczet wykonania zamówienia udzielenia zaliczek,
o których mowa w art. 151a P.z.p.
XX. Pouczenie o odpowiedzialności karnej.
1. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie
publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne
dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna
określona w art.297 §1 Kodeksu Karnego.
2. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art.297 §2 grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu
na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji
mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.
3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny
albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo
osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w
związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne
okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu
albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo
osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność
karna z art. 305 Kodeksu Karnego.
Kontakt:6. Korespondencję należy kierować:
1) Pisemną na adres: Powiat Opolski, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
2) Faksem na nr: 77 54 15 103
3) Elektroniczną na adres: zamowienia@powiatopolski.pl
7. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania strony internetowej Zamawiającego
(www.bip.powiatopolski.pl) i zapoznawania się z publikowanymi na niej informacjami
dotyczącymi niniejszego postępowania.
8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach
dotyczących zamówienia są:
1) W kwestiach formalnych: Natalia Mróz - Złoty, Hanna Siuta
2) W kwestiach merytorycznych: Natalia Mróz - Złoty, Wacław Lewandowski
Kod CPV:79710000-0
Numer dokumentu:AG.272.13.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: