Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16971169 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-11
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu budynków
Organizator:Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Adres: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. warszawski zachodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (22) 722-22-07, fax: 722-18-87
E-mail:
Opis:,,Świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w latach 2019/2020"
1. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zadanie nr I
- jednoosobowy dozór - ochronę mienia obiektów Gminy Ożarów Mazowiecki, w tym:
a) budynku Gminy Ożarów Mazowiecki przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim
( Przewidywana ilość godzin pracy pracowników ochrony fizycznej w okresie trwania umowy
tj. 12 m-cy: 8784 h)
b) budynku przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim ( Przewidywana ilość godzin pracy pracowników ochrony fizycznej w okresie trwania umowy tj. 12 m-cy: 8784 h)
Zadanie nr II
- obsługę monitoringu obiektów, w tym:
a) budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim
b) budynku Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa przy ul. Mazowieckiej 12/13 w Ożarowie Mazowieckim
c) punktu konsultacyjno-informacyjnego ,,UZALEŻNIEŃ" przy ul. Poznańskiej 167A w Ożarowie Mazowieckim
- strzeżenie powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem,
- udaremnianie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego,
- interweniowanie w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniem substancji chronionego mienia.
Specyfikacja:10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.ozarow-mazowiecki.pl w części: ,,Zamówienia publiczne" i jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 12. Zamkniętą ofertę w kopercie oznakowanej ,,Oferta na: Świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w latach 2019/2020" RZP.271.12.2019
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - biuro podawcze, parter budynku UM.
13. Termin składania ofert upływa w dniu 19-03-2019 r. o godz. 11:00
Otwarcie ofert:14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-03-2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna, III piętro.
Termin składania:2019-03-19
Miejsce i termin realizacji:Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia:
dla Zadania nr I i II
- rozpoczęcie od dnia 1 kwietnia 2019 r.
- zakończenie w dniu 31 marca 2020 r. (okres 12 miesięcy)
Wymagania:2. KRYTERIA OCENY OFERT:
- Cena - waga kryterium - 60 %

- za posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 lub równoważnego - Zamawiający przyzna 20 punktów
( za brak przyznane będzie 0 punktów )
- za posiadanie rekomendacji organizacji skupiającej pracodawców branży ochrony ( np. Polskiego Związku Pracodawców Ochrony, Polskiej Izby Ochrony ) lub równoważnej - Zamawiający przyzna 20 punktów
( za brak przyznane będzie 0 punktów )
3. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, tzn. polegających na powtórzeniu podobnych usług stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe.
5. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia:
dla Zadania nr I i II
- rozpoczęcie od dnia 1 kwietnia 2019 r.
- zakończenie w dniu 31 marca 2020 r. (okres 12 miesięcy)
6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
7. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany
w postępowaniu na usługi społeczne prowadzonym na podstawie art. 138o ust. 2-4 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej ustawą, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ.
8. Warunki udziału w postępowaniu.
8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt. 16 SIWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )
b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
- Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(tj. Dz.U. 2017 r. poz. 2213)
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
- w kwocie min. 100.000 zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje- minimum 2 usługi, polegające na świadczeniu usług ochrony mienia i monitoringu budynków wraz ze stałym patrolem

b) skierował do realizacji zamówienia publicznego:
- min. 3 koordynatorów posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie fizycznej osób i mienia spełniającymi wymogi
zgodnie z art. 25, 26 i 27 (Dz. U. 2017, poz. 2213), pełniących nadzór nad agentami ochrony
fizycznej,
- min. 9 osób pełniących bezpośrednie czynności przy realizacji zamówienia
8.2 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy
Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 7.1a SIWZ.
4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt.7.1.3 a) musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną
b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę
wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie
5. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.
8.3 Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu .
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz inne dokumenty wynikające z treści SIWZ
i potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
które należy dołączyć do oferty:
9.1 Oferta - druk jest załącznikiem do SIWZ.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 1 do oferty.

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie
art. 25a ust 1 ustawy Pzp.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.
( Uwagi do załączników do oferty nr 1 i 2 ):
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o
których mowa w pkt. 8.1 lit. a, b. SIWZ ( załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do oferty) składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.
- które należy złożyć w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert:
e) *oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 5 do oferty)
UWAGA * Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej niniejsze oświadczenie może być złożone razem z ofertą.
9.2 Niżej wymienione dokumenty, które wykonawca również załączy do oferty, będą przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa - w pkt. 8.2 lit. a) SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.2 lit a) lub zastępujący je dokument, o którym mowa powyżej,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7.1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. poz.1126)
b) kopia aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2017., poz. 2213) lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania obejmującej/go swoją ważnością minimum okres obowiązywania umowy,
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, minimum 2 usług polegających na świadczeniu usług ochrony mienia i monitoringu w budynkach wraz ze stałym patrolem , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie
Dowodami w przypadku zamówień na usługi są:
- referencje,
- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
- gdy z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków.
d) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zawarte w wykazie informacje mają potwierdzać wymagania Zamawiającego z pkt. 7.1.3 lit. c SIWZ odnośnie skierowanych do realizacji zamówienia:
- min. 3 koordynatorów posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
w rozumieniu ustawy o ochronie fizycznej osób i mienia spełniającymi wymogi zgodnie z art. 25, 26 i
27 (Dz. U. 2017, poz. 2213), pełniących nadzór nad agentami ochrony fizycznej,
- min. 9 osób pełniących bezpośrednie czynności przy realizacji zamówienia
e) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 100.000 zł,
wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert,
f) kopia certyfikatu ISO 9001:2015 lub równoważny ( np. zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom ) ( o ile wykonawca posiada )
g) kopia rekomendacji organizacji skupiającej pracodawców branży ochrony ( np. Polskiego
Związku Pracodawców Ochrony, Polskiej Izby Ochrony ) ( o ile wykonawca posiada )
11. Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcia umowy ramowej,
- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Kod CPV:79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9, 79.71.10.00-1
Numer dokumentu:RZP.271.12.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: