Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-18
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej
Organizator:Muzeum Narodowe w Poznaniu
Adres: al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 85 68 048
E-mail:
Opis:Nazwa postępowania:
Świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługę w zakresie:
1. Nadzoru i oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania pożaru poprzez:
a) Prowadzenie bieżących i okresowych ocen stanu bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami zawodowymi, w tym dokonywanie przeglądów sprzętu ppoż. z wyłączeniem przeglądów systemów sygnalizacji alarmu pożaru (SSAP). W przypadku stwierdzonych uchybień przedkładanie Dyrektorowi zaleceń o natychmiastowym usunięciu zagrożenia,
b) Ocenę i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
c) Współpracę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Komendami Rejonowymi Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostkami Ratowniczo Gaśniczymi w zakresie zapobiegania pożarom i podnoszenia stanu bezpieczeństwa pożarowego w podległych obiektach, bez prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego,
d) Projektowanie i aktualizację dokumentacji np. instrukcji np. Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla MNP, regulaminów, planów rozmieszczania sprzętu ppoż. i przedkładanie ich Zamawiającemu do akceptacji.
e) Sporządzanie opinii, ocen i wniosków w zakresie dotyczącym stanu technicznego budynku stanowiącego siedzibę Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz jego Oddziałów,
f) Wstępne opiniowanie przebudowy, zmian i modernizacji istniejących pomieszczeń lub budynków Muzeum,
g) Systematyczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oględziny zewnętrzne stanu instalacji elektrycznej, gazowej i zaopatrzenia wodnego pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, konieczności użycia na wypadek zagrożenia pożarowego oraz sporządzanie protokołów z oględzin i przedkładanie ich Zamawiającemu,
h) Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia zagrożenia pożarowego,
i) Uczestniczenie w prowadzonych dochodzeniach po pożarowych oraz w opracowywaniu wniosków i rekomendacji,
j) Opracowanie projektów: korespondencji, sprawozdań i niezbędnych informacji z zakresu ochrony ppoż. a w szczególności aktualizowanie planów ewakuacji oraz instrukcji postepowania na wypadek pożaru,
k) Uczestniczenie w spotkaniach dyrekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu, w czasie których omawiane będą zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego,
l) Uczestniczenie we wszystkiego rodzaju sympozjach, seminariach, naradach, tematycznie związanych z bezpieczeństwem pożarowym Muzeum, na żądanie Zamawiającego,
m) Każdorazowe wydawanie zaleceń technicznych na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych w poszczególnych Oddziałach Muzeum,
n) Ścisła współpraca z dyrekcją Muzeum, Kierownikiem Sekcji Administracji MNP w przypadku tzw. Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 oraz Kierownikami Sekcji Administracji Oddziałów Muzeum,
o) Wsparcie Muzeum w zakresie interpretacji przepisów ustawy o ochronie ppoż. i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (ustne, telefoniczne bądź pisemne), uzasadnienie procedur,
p) Obowiązek opracowania zaleceń w zakresie ppoż. dla imprez organizowanych w Oddziałach Muzeów (w tym np. Noc Muzeów) oraz obowiązek ich realizowania.
2. Kontrolowanie i nadzór stanu ochrony pożarowej Muzeum oraz sprawności urządzeń i sprzętu ppoż. planowanie zakupów sprzętu ppoż. oraz jego rozmieszczenie - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi typu: kontrola zgodności wykonywanych inwestycji lub robót remontowych z dokumentacją projektowa, przepisami prawa i zawartymi umowami, kontrola jakości robót, kontrola stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, kontrola realizacji harmonogramów rzeczowych itp. W zakresie ppoż.
4. Organizowanie i inicjowanie szkoleń pracowników Muzeum w zakresie przepisów ppoż.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@mnp.art.pl, w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 roku do godz.: 10:00.
Oferta powinna zostać podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W miarę możliwości prosimy o składanie ofert w formacie *pdf.
Termin składania:2022-08-25
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonywania usług:
o Gmach Główny Muzeum Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań,
o Ratusz Muzeum Poznania, Stary Rynek 1, 61-772 Poznań,
o Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, Góra Przemysława 1, 61-768 Poznań,
o Muzeum Etnograficzne, Ul. Grobla 25, 61-858 Poznań,
o Muzeum Instrumentów Muzycznych, Stary Rynek 45/47, 61-772 Poznań,
o Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Stary Rynek 9, 61-772 Poznań,
o Pałac w Rogalinie, 62-050 Mosina,
o Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie, 63-210 Żerków Zamek w Gołuchowie, 63-322 Gołuchów.
4. Termin realizacji zamówienia:
Usługa będzie wykonywana od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku.
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie pozostawał w gotowości do podjęcia i realizowania zadań wskazanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia konieczności - również w dni ustawowo wolne od pracy.
Wykonawca zobowiązany będzie podejmować działania na bieżąco, po otrzymaniu zgłoszenia i przekazaniu mu sprawy oraz wykonywać je bez zbędnej zwłoki. Zamawiający wymaga, aby w sprawach pilnych Wykonawca podejmował działania nie później niż następnego dnia od otrzymania zgłoszenia, zaś termin na wykonanie czynności wystandaryzowanych nie powinien przekraczać 3 dni roboczych.
Wymagania:Sposób płatności:
Płatność za realizację usługi odbywać się będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Termin płatności faktury przez Zamawiającego wynosi do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający zakłada miesięczny okres rozliczeniowy świadczonych usług.
6. Opis kryteriów wyboru oferty:
Zamawiający dokona wyboru najtańszej oferty spośród ważnych ofert złożonych przez Wykonawców. Kryterium wyboru jest w 100% cena. W ramach ceny, jaką Wykonawca przedstawi w ofercie konieczne jest uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.
7. Wymagania względem Wykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub osoby z jego strony wykonujące czynności związane z realizacją usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia posiadały stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz doświadczenie i umiejętności zapewniające ich prawidłową realizację, w szczególności:
a) uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej zgodnie z art. 4a ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.),
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, poparte stosownym zaświadczeniem.
Potwierdzenie spełnienia tego warunku nastąpi poprzez złożenia przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 - formularz ofertowy do niniejszego zapytania. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania, zobowiązany jest, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, przedłożyć do wglądu aktualne uprawniania osób wykonujących przedmiotową usługę.
Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Istnieje możliwość przedłużenia terminu związania ofertą. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na okres nie dłuższy niż 30 dni.
10. Informacja o postępowaniu i sposobie komunikowania się z Wykonawcami:
1) Wszelkie informacje dotyczące postępowania, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, informację o wyniku postępowania zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego:
https://bip.mnp.art.pl/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe.
2) Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
12. Informacja o możliwości nieudzielenia zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, a Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Informacja o nieudzieleniu zamówienia zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zamawiającego.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Bartłomiej Sobkiewicz - specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: zp@mnp.art.pl, tel. 61 85 68 048.
Numer dokumentu:AZ.281.3.29.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: