Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-11-13
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług parkowania pojazdów
Organizator:Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 126167000, Faks: +48 126167417
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług parkowania pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Numer referencyjny: 3/XI/2020
II.1.2)Główny kod CPV
63712400 Usługi w zakresie obsługi parkingów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług parkowania pojazdów usuniętych zgodnie z art.130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

b) Zamówienie należy wykonać w oparciu o następującą dokumentację: -Zakres rzeczowy (załącznik nr 3 do SIWZ), - Uchwałę nr XXXII/828/19 RMK z 18.12.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz Uchwałę nr XLVII//1272/20 RMK z 14.10.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu(załącznik nr 4 do SIWZ), -Cennik parkowania pojazdów(załącznik nr 5 do SIWZ).

c) Wykonawca powinien dysponować łączną ilością miejsc do parkowania w ilości min. 450 miejsc.

d) Termin wykonania zamówienia:24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

e) Informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte są w cz.VI SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług parkowania pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

b) Zamówienie należy wykonać w oparciu o następującą dokumentację: -Zakres rzeczowy (załącznik nr 3 do SIWZ), - Uchwałę nr XXXII/828/19 Rady Miasta Krakowa z 18.12.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz Uchwałę nr XLVII//1272/20 Rady Miasta Krakowa z 14.10.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (załącznik nr 4 do SIWZ), - Cennik parkowania pojazdów (załącznik nr 5 do SIWZ).

c) Wykonawca powinien dysponować łączną ilością miejsc do parkowania w ilości minimum 450 miejsc.

d) Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - pracownicy fizyczni - bezpośrednie wykonywanie usługi.

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

3. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w Części I ust. 2 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy.

Wykonawca zlecając usługi podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.

4. RODO - informacja Zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy zawarta jest w cz. IV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Łączna ilość miejsc do parkowania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone takie zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w cz. I pkt 6 SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:

J. Pitala - Dział Utrzymania Obiektów Inżynierskich i Nieruchomości tel. +48 126167502, S. Obirek - Dział Utrzymania Obiektów Inżynierskich i Nieruchomości tel. +48 126167535, T.Kowalińska - Dział Utrzymania Obiektów Inżynierskich i Nieruchomości tel.12 6167087(sprawy merytoryczne);

A. Fijałka-Gacek-Dział Zamówień Publicznych tel. +48 126167124(sprawy proceduralne).
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmk.krakow.pl
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/12/2020
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 16/12/2020 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: 1. Oferty należy składać zgodnie z cz.VI SIWZ. 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi online i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej naMiniportalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Klucza prywatnego. Transmisje z otwarcia ofert dostępne są na stronie ZDMK: https://zdmk.krakow.pl/zamowienia-publiczne /transmisje-z-otwarc-ofert/ Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp. 2. Termin związania ofertą (zgodnie z SWZ) określono w cz. IV.2.6 powyżej, co w przeliczeniu na dni wynosi 60 dni.
Termin składania:2020-12-16
Wadium:35 000,00 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Kontakt:Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Tel.: +48 126167000
Faks: +48 126167417
Kod CPV:63712400
Numer dokumentu:545347-2020, 3/XI/2020
Źródło: Internet i własne - TED - 13/11/2020 S222
Załączniki: