Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14403085 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-10
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług pocztowych
Organizator:STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Adres: Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12/ 634-42-70 fax.12/ 633-52-94
Opis:świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Krakowie
w 2018 i w 2019 roku.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Krakowie 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, w 2018 i w 2019 roku w tym:
1) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek we wszystkich kategoriach wagowych (przesyłek listowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich),
2) codzienne doręczanie zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) i zwrot do Zamawiającego rejestrowanych przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,
3) odbiór przesyłek z budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, do placówek/ki nadawczo-oddawczych/czej Wykonawcy.
2. Szczegółowy wykaz przesyłek znajduje się w ,,Formularzu cenowym" - załącznik nr 1a do umowy.
3. Podane przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (załącznik nr 1a do umowy) ilości poszczególnych pozycji przesyłek mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. Zamawiający informuje, że określone ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych rodzajów przesyłek nie stanowi zmiany umowy. Zestawienie przesyłek w zał. nr 1a do umowy stanowi podstawę do wyliczenia ceny. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług podana w wykazie musi być dostępna dla Zamawiającego.
4. Ceny jednostkowe poszczególnych usług podane przez wykonawcę w ofercie (załączniku 1a) nie mogą ulec podwyższeniu przez cały okres realizacji umowy. Natomiast w przypadku obniżenia cen poszczególnych usług w nowym cenniku wykonawcy w stosunku do stawek określonych w formularzu ofertowym - wykonawca zobowiązany będzie do obniżenia stawek co najmniej do maksymalnej wysokości obniżonych stawek.
5. Przesyłki zagraniczne ujęte w formularzu cenowym kierowane są głównie do krajów Europy, Ameryki Północnej i Australii.
Nie jest przewidziane specyfikowanie rodzajów przesyłek zagranicznych na poszczególne kraje, ze względu na fakt, że występuje ich bardzo nieduża ilość. Kwoty za te przesyłki będą szacowane w oparciu o cennik Wykonawcy.
6. Przesyłki, nie wyszczególnione w załączniku nr 1a do umowy, będą wyceniane dodatkowo zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie i odbieranie w placówkach nadawczo-oddawczych przesyłek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiającego, z budynków wymienionych w tabeli nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wskazane przez Wykonawcę placówki nadawczo-oddawcze muszą być zlokalizowane w:
- Krakowie - Krowodrzy ( dzielnica V ),
- Krzeszowicach (miasto),
- Skawinie (miasto)
- gminie Zielonki - powiat krakowski.
Placówki pocztowe wyszczególnione powyżej powinny posiadać w tym czasie wyodrębnione stanowiska pracy, których głównym zadaniem jest obsługa klientów w zakresie usług pocztowych.
Tabela nr 1 Wykaz budynków Zamawiającego, z których Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie w placówkach nadawczo-oddawczych przesyłek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiającego oraz dostarczać korespondencję adresowaną do Zamawiającego.
L.p.
wykaz budynków Zamawiającego
kod
miejscowość
adres
1.
Starostwo Powiatowe w Krakowie - Kancelaria
30-037
Kraków
Al. Słowackiego20
2.
Starostwo Powiatowe w Krakowie
30-508
Kraków
Ul. Przy Moście 1
3.
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Filia w Krzeszowicach
32-065
Krzeszowice
Ul. Kolejowa 1
4.
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Filia w Skawinie
32-050
Skawina
Ul. Kopernika 13
5.
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Filia w Węgrzcach
32-087
Węgrzce
Ul. Zapole 2
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać nie później niż do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 11.00
Na adres:
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
pokój 203 (sekretariat główny) II piętro
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, w pok.102 (I piętro).
Termin składania:2017-11-20
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia - 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.
Wymagania:KRYTERIA OCENY OFERT
W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
STAROSTWO POWIATOWE ORB.272.4.2017
W KRAKOWIE
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
1. Cena brutto ( C ) - 60 %
2. Kryterium społeczne ( KS ): ,,Liczba pracowników zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2017 r. - 40 %
Sposób oceny ofert:
Ad.1. Cena brutto ( C ) - 60 % : Porównywane będą ceny zamieszczone w złożonych ofertach.
Oferta z najniższa ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru poniżej:
Cena oferowana minimalna brutto
C = ---------------------------------------------- x 60%
Cena badanej oferty brutto
gdzie:
C- liczba punktów w kryterium ceny, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku
C min - cena brutto oferty o najniższej cenie
C ob - cena brutto oferty badanej
Ad.2. Kryterium społeczne ( KS ): ,,Liczba pracowników zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2017 r. - 40 %
Przy ocenie w kryterium ,,Liczba pracowników zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2017 r. zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
KS x
KS = ------------ x 40 %
KS max
Gdzie:
KS - liczba punktów za kryterium ,,Liczba pracowników zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2017 r.";
KSx - liczba pracowników zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2017 r., wynikająca z oferty badanej, która nie podlega odrzuceniu;
STAROSTWO POWIATOWE ORB.272.4.2017
W KRAKOWIE
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
KSmax - oferta z największą liczbą pracowników zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2017 r., wynikająca z ofert które nie podlegają odrzuceniu.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:
W = C + KS
gdzie:
W - łączna liczba punktów dla wszystkich kryteriów
C - liczba punktów w kryterium cena
KS - liczba punktów w Kryterium społeczne: liczba pracowników zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2017 r.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów łącznie, przyznanych według powyższych kryteriów jest ofertą najkorzystniejszą. W przypadku osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez niech ofert.
Kod CPV:64110000-0
Numer dokumentu:ORB.272.4.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: