Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-29
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług pocztowych
Organizator:Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
Adres: ul. Ks. Piotra Skargi 2, 89-100 Nakło n Notecią
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. nakielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 386 79 13
E-mail:
Opis:Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zaprasza do składania ofert na świadczenie
usług pocztowych w 2019 na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym (w strefie A), w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. póz. 2188) na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
obejmujące w szczególności:
1) Przesyłanie i dostarczanie przesyłek pocztowych nierejestrowanych i rejestrowanych,
w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno priorytetowych, jaki i ekonomicznych
format S, M, L;
2) Przesyłanie i doręczanie przesyłek pocztowych za potwierdzeniem odbioru zarówno
priorytetowych, jaki i ekonomicznych format S. M, L;
3) Przesyłanie i doręczanie przesyłek kurierskich.
4) Zwrot przesyłek pocztowych zamawiającemu po wyczerpaniu możliwości
ich dostarczenia adresatom.
5) Bezpłatna możliwość śledzenia przesyłki rejestrowanej przez Internet.
Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki:
- list zwykły nierejestrowany - rozumie się jako przesyłkę nierejestrowaną nie będącą
przesyłka najszybszej kategorii.
- list zwykły nierejestrowany priorytetowy - rozumie się jako przesyłkę nierejestrowaną
będącą przesyłka najszybszej kategorii.
- list zagraniczny zwykły priorytetowy nierejestrowany - rozumie się jako przesyłkę
nierejestrowaną będącą przesyłka najszybszej kategorii w strefie A.
- list polecony ~ rozumie się jako przesyłkę rejestrowaną nie będącą przesyłką najszybszej
kategorii.
- list polecony za potwierdzeniem odbioru - rozumie się jako przesyłkę rejestrowaną nie
będącą przesyłką najszybszej kategorii przyjętą za potwierdzeniem nadania i doręczenia za
pokwitowaniem odbioru.
- list polecony za potwierdzeniem odbioru priorytetów')' - rozumie się jako przesyłkę
rejestrowaną będącą przesyłką najszybszej kategorii przyjętą za potwierdzeniem nadania
i doręczenia za pokwitowaniem odbioru.
- list zagraniczny polecony priorytetowy za potwierdzeniem odbioru - rozumie się jako
przesyłkę rejestrowaną będącą przesyłką najszybszej kategorii przyjętą za potwierdzeniem
nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru w strefie A.
- przesyłka kurierska - rozumie się jako przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną lub
paczką pocztową, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łączenie
zapewniający: bezpośredni odbiór przesyłki od nadawcy, śledzenie przesyłki pocztowej
od momentu nadania do doręczenia, doręczenia przesyłki w gwarantowanym terminie
określonym w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług
pocztowych, doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby
uprawnionej do odbioru, uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie
pisemnej łub elektronicznej.
Wymiary przesyłek listowych:
Format S to przesyłka listowa:
- o masie do 500 g,
- o minimalnych wymiarach strony adresowej, które nie mogą być mniejsze niż 90 x 14()mm,
- której maksymalne wymiary nie mogą przekroczyć: wysokość -20 mm, długość ~ 230 mm,
szerokość - 160 mm.
Format M to przesyłka listowa:
- o masie do 1000 g,
- o minimalnych wymiarach strony adresowej, które nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
- której maksymalne wymiary nie mogą przekroczyć: wysokość -20 mm, długość ~ 325 mm,
szerokość - 230 mm.
Format L to przesyłka listowa:
- o masie do 2000 g,
- o minimalnych wymiarach strony adresowej, które nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
- gdzie suma długości, szerokości i wysokości przesyłki nie może przekraczać 900 mm, przy
czym największy z wymiarów nie może przekroczyć 600 mm,
- także w formacie rulonu, którego suma długości i podwójnej średnicy nie przekracza 1040 mm,
przy czym długość nie może przekroczyć 900 mm.
Wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej odbywać się będzie na następujących
warunkach:
1) Adresowania przesyłek według wzoru, uzgodnionego z Wykonawcą, któremu zostanie
udzielone zamówienie,
2) Nadania przesyłek listowych nierejestrowanych w stanie uporządkowanym, przez co
należy rozumieć uporządkowanie przesyłek według formatu i ułożenie stroną adresową
według rodzaju i kategorii,
3) Sporządzenie zestawień nadanych przesyłek listowych nierejestrowanych, według wzoru
uzgodnionego z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie,
w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: oryginał dla Wykonawcy, kopia
dla Zamawiającego,
4) Nadania przesyłek listowych rejestrowanych na podstawie ,,Pocztowej książki
nadawczej" uzgodnionej z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie,
wypełnionej zgodnie z nadrukiem w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem: oryginał
dla Wykonawcy, kopia dla Zamawiającego,
5) Ułożenia nadawanych przesyłek listowych rejestrowanych wg kolejności wpisów
do ,,Pocztowej książki nadawczej" oraz umieszczenia na wypełnionych arkuszach odcisku
pieczątki firmowej oraz treści formy opiaty uzgodniony z Wykonawcą, któremu zostanie
udzielone zamówienie.
Dostarczenie przesyłek do nadania Wykonawcy przez Zamawiającego następować będzie przez
pracownika Urzędu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią do miejsca wskazanego
przez Wykonawcę na terenie miasta Naklo nad Notecią. Potwierdzeniem wykonania usługi jest
podbite zestawienie dziennie nadanych przesyłek.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 12:00
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią.
Termin składania:2019-06-10
Miejsce i termin realizacji:Zamawiający wskazuje termin wykonania zamówienia od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wymagania:Szczegóły realizowania usług, o których mowa powyżej :
1) Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich dostarczenia przez Zamawiającego
do Wykonawcy w godzinach urzędowania placówki pocztowej;
2) Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej
stosuje się przepisy ustawy Prawo pocztowe;
3) Zamawiający wymaga, aby data nadania była zgodna z datą dostarczenia przesyłek
do nadania, natomiast awizacja i zwrot nieodebranych przesyłek listowych był
równoznaczny z zachowaniem terminów przewidzianych w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa (w szczególności Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia
zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i w jakim
terminie adresat może odebrać list lub przesyłkę, z uwzględnieniem warunków
i terminów do odbioru przesyłki określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa w tym zakresie. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w
w/w terminie Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie. Po upływie terminu
odbioru lub wyczerpania możliwości doręczenia przesyłki przesyłka niezwłocznie
zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez
adresata;
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił wzory oznakowania przesyłek
rejestrowanych i/lub priorytetowych - ekspresowych, które będą stosowane
przy oznakowaniu przesyłek listowych i paczek (dopuszcza się przekazanie
Zamawiającemu wzoru pieczęci zastępującego w/w oznaczenia);
5) Znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonaną według wzoru dostarczonego
przez Wykonawcę;
6) Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swoich opakowań przesyłek,
nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy.
7) Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym.
8) Zamawiający nada przesyłki w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie
do miejsca przeznaczenia;
9) Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie przez
adresata potwierdzenia odbioru przesyłki, niezwłocznie po doręczeniu przesyłki.
10) Zamawiającemu zgodnie z przepisami Prawa pocztowego przysługuje odszkodowanie
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi określonej w umowie przez
Wykonawcę.
11)Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 10,
gdy wystąpią okoliczności wymienione w Regulaminie świadczenia usług
powszechnych.
12) Reklamacje z tytułu nie wykonania usługi, Zamawiający może zgłosić
do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki reklamowanej, nie później niż
12 miesięcy od ich nadania. Termin odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć
30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Wykonawca nie ma prawa:
1) nanoszenia jakichkolwiek adnotacji i poprawek w danych personalnych i adresie
adresata przesyłki;
2) otwierania przesyłek przekazywanych przez Zamawiającego do obiegu pocztowego,
za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Prawie pocztowym
Zamawiający wymaga aby przesyłki pocztowe były dostarczane i awizowane na zasadach
określonych we wszystkich obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w oparciu o:
1) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tj, Dz. U. z 2018 r., póz. 2188 ze zm.);
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018,
póz. 2096 ze zm.);
3) Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018r. póz. 1025 ze zm.);
4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. póz. 800 ze zm,);
5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)
6) Innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy oraz
wydanych na podstawie ustawy Prawo Pocztowe,
Wykonawca umożliwi bezpłatną możliwość śledzenia przesyłki rejestrowanej przez Internet.
OPIS SPOSOBU OBUCZENIA CENY
Zamawiający informuje, że przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów określona
w formularzu ofertowym została wskazana przez Zamawiającego na podstawie dowodów nadania
przesyłek pocztowych w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste
ilości będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać w dól lub w górę
od ilości podanych w formularzu ofertowym, jednak całkowita wartość zamówienia nie może
przekroczyć łącznej wartości umowy brutto wynikającej z ceny oferowanej ogółem brutto
Wykonawcy.
Cena powinna być podana; cyfrowo i słownie w złotych polskich. Cena oferty zostanie wyliczona
przez wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym na podstawie wzoru Zamawiającego, czyli w
układzie podanym w tym formularzu umożliwiającym porównanie ofert.
Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia,
a w szczególności:
1) formę wynagrodzenia ustalaną na podstawie niezmiennej ceny jednostkowej,
2) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
3) wykonanie zobowiązań na warunkach określonych we wzorze umowy,
4) cena oferty musi być ceną brutto, (czyli zawierać podatek VAT oraz inne podatki i daniny
publiczne) wyrażoną w złotych polskich (PEN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
5) dopuszcza się możliwość zmiany ceny w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek
ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że został wpisany do prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru operatorów pocztowych, co uprawnia go do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności pocztowej zgodnie z art.6 ust. 1
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (l,j. Dz.U. z 2018 r. póz. 2188).
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest
załączyć do ołerty wypis z rejestru operatorów pocztowych, uprawniający go do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie działalności pocztowej zgodnie z z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. póz. 2188).
KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert będzie cena 100%
Kontakt:OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Renata Wrzeszcz tel. 52 386 79 13 e-mail: wrze.sz.renata@umig.naklo.pl
W sprawach związanych z postępowaniem:
Małgorzata Balzer e-mail: malgorzata.balzer@umig.naklo.pl lub Alicja D mel-Kobza e-mail: kobza.alicja@umig.naklo.pl
tel. 52 386 79 60
Numer dokumentu:ZP.271.20.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: