Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20253224 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług pocztowych
Organizator:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Adres: ul. Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jaworzno
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 784-16-45, tel. 32 784-16-00, fax 32 784-16-08
E-mail:
Opis:,,Świadczenie usług pocztowych na obszarze całego kraju i zagranicą na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w roku 2021"
1. Przedmiot zamówienia: ,,Świadczenie usług pocztowych na obszarze całego kraju i zagranicą na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w roku 2021"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3. Określone w formularzu cenowym i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 6 do ogłoszenia, ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych rodzajach przesyłek w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy.
4. Z tytułu niewykonania całości zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia kwoty umowy do 50% , jeśli kwota z umowy zostanie wyczerpana a termin zakończenia umowy jeszcze nie upłynął.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w kancelarii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Ul. Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno do 4 grudnia 2020 r. do godz. 900 w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie. Na opakowaniu należy umieścić:
?nazwę i adres zamawiającego,
?napis Oferta na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na: ,,Świadczenie usług pocztowych na obszarze całego kraju i zagranicą na rzecz OKE w Jaworznie w 2021 roku". Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
?nazwę i adres wykonawcy.
W podanym wyżej trybie i terminie można składać również zmiany lub wycofania złożonych wcześniej ofert. Na kopercie należy wówczas umieścić dodatkowy napis ZMIANA OFERTY albo WYCOFANIE OFERTY.
W przypadku wpływu oferty po wyznaczonym terminie zostanie ona niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Ul. Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno w dniu 4 grudnia 2020 r. o godz. 915
Termin składania:2020-12-04
Miejsce i termin realizacji:V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy z przewidywanymi terminami:
a) rozpoczęcia - 02.01.2021 r.
b) zakończenia - 31.12.2021
Wymagania:II. SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminujący na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą" o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. 750 000 euro.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. O UDZIELENIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ WYKONAWCY, KTÓRZY:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne;
b) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.).
Wykonawca wraz z ofertą przedstawi aktualne zezwolenie wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa UKE w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Dokument należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2. Zdolności techniczne lub zawodowe:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną umowę, obejmującą usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto . W przypadku usług nadal realizowanych (niezakończonych) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem umowy w wysokości 80 000 zł. brutto , co Zamawiający będzie weryfikował na podstawie wykazu usług (załącznik nr 7 do ogłoszenia) wraz z referencjami bądź innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Sposób oceny: Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA I INNE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1)podpisane oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 do ogłoszenia, potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie,
2)podpisane oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3 do ogłoszenia, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu; w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie,
3) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do ogłoszenia,
4) wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 6 do ogłoszenia,
5) wypełniony i podpisany wykaz usług wraz z referencjami - załącznik nr 7 do ogłoszenia,
6) wypełniona i podpisana informacja o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do ogłoszenia,
7) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8)dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie zamówienia, ale tylko wtedy, kiedy prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (pełnomocnictwo).
9) aktualne zezwolenie wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa UKE w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa.
2) Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
X. PODWYKONAWCY:
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania nazw (firm) podwykonawców w formularzu ofertowym (załącznik nr 5 do ogłoszenia- jeśli dotyczy).
2)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3)Podwykonawca musi posiadać wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa UKE w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
4) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale VIII punkt 7,9 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub ręcznie (nieścieralnym atramentem) i zawierać:
1.Nazwę i dokładny adres wykonawcy,
2.Cenę za wykonanie zamówienia wraz z wypełnionym ,,Formularzem cenowym" - załącznik nr 6 ,
3.Ewentualne - wyraźnie widoczne na pierwszej stronie oferty, uzasadnione zastrzeżenie, dotyczące niepodlegających ujawnieniu informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 Pzp).
4.Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dla tej osoby dołączyć pełnomocnictwo. Wpisy i poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez te same osoby.
5.Oferta oraz pozostałe dokumenty, oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
6.Zaleca się by wszystkie strony oferty spiąć (zszyć) w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.
7.Cena ofertowa (brutto) powinna być wyliczona na podstawie wypełnionego ,,Formularza cenowego" (Załącznik nr 6).

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zostać podana przez wykonawcę dla każdej przesyłki w ,,Formularzu cenowym", stanowiącym Załącznik nr 6 z całkowitą ceną netto i brutto zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie do 2 miejsc po przecinku.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, w tym również koszt ewentualnego dojazdu do siedziby Zamawiającego po przesyłki, jeśli placówka operatora mieści się w odległości powyżej 1 km od siedziby Zamawiającego.
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
4.Cena może być tylko jedna. Wszelkie upusty, rabaty powinny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i tym podobnych działań w celu jej określenia.
5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowaną usługę. Jeżeli całkowita wartość zrealizowanego zamówienia będzie niższa od ceny ofertowej brutto, to Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną część usługi.
XV. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT:
1. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem pierwszej koperty zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W razie stwierdzenia braku wymaganych załączników lub pełnomocnictw zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na ich uzupełnienie.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu z zastrzeżeniem sytuacji dotyczącej poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty.
b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki;
e) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
f) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów, nie uzupełni ich lub nie poprawi, albo nie udzieli wyjaśnień.
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zamawiający dokonuje wyboru oferty na podstawie ustalonych w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów oceny ofert.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.
6.W razie stwierdzenia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp zostaną one poprawione przez zamawiającego. Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
7.Sprawdzenie wiarygodności wykonawców i ofert odbywać się będzie poprzez wnikliwe przestudiowanie i możliwą kontrolę autentyczności oraz prawidłowości danych zawartych w przesłanych dokumentach i oświadczeniach. Wykonawcy mogą być wezwani do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się jednak negocjacji w sprawie zmiany ceny i innych kryteriów oceny oferty.
8. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty;
d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
XVI. KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami:
1.Cena oferty (brutto) - waga kryterium 60%
2.Nieodpłatna możliwość śledzenia przez Internet w systemie online poleconych przesyłek w obrocie krajowym - waga kryterium 20%
3.Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terenie województwa śląskiego - waga kryterium 20%

Punkty za kryterium ,,Cena oferty" zostaną obliczone według wzoru:

Najniższa cena ofertowa
-------------------------------------- x100 x 60%
Cena badanej oferty

Maksymalnie za kryterium ,,Cena oferty" można otrzymać 60 punktów.

Punkty za kryterium ,,Nieodpłatna możliwość śledzenia przez Internet w systemie online poleconych przesyłek w obrocie krajowym".
Kontakt:OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego - Pani Ewa Bąkowska, tel. 32 784-16-45; e-mail:przetargi@oke.jaworzno.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)
Kod CPV:64110000-0, 64112000-4, 64113000-1
Numer dokumentu:OKE.ZAG.260-03/20/EB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: