Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20446009 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-21
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Organizator:GMINA WIELISZEW
Adres: ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. legionowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 782-27-32, fax (22) 782-27-22
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1. ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Wieliszew w 2021 r.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Ogłoszenia.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Tom II niniejszego Ogłoszenia.
4.3. PODWYKONASTWO
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

4.4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. 2019 r. poz. 474), ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1740) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

4.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Miejsce i termin składania ofert: 18.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Gmina Wieliszew, Ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew w Biurze Obsługi Klienta, w terminie do 28.12.2020 r., do godz. 11:30.
Otwarcie ofert:18.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Wieliszew, Ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew w pokoju nr 104, w dniu 28.12.2020 r., o godz. 12:00 18.3. Otwarcie ofert jest jawne. 18.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
Termin składania:2020-12-28
Miejsce i termin realizacji:5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 04.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia, to taki, który posiada:
- aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych, prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041).

6.2.2. Sytuacji ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

6.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

a) Wykonawcy:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia, to taki, który wykaże się doświadczeniem, w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- dwóch usług polegających na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości min. 150 000,00 zł. brutto/każda.

b) osób:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
6.3. Wykonawca winien samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu (bez powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich).
6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, o których mowa:
- w pkt 6.2.1. IDW wykazuje każdy z Wykonawców,
- w pkt 6.2.3. IDW Wykonawcy wykazują łącznie.

6.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania,
b) spełniania warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej Ogłoszenia (Formularz 3.1., Formularz 3.2).

8.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

c) Analogicznie do treści § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu wystawienia odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa w pkt 8.3.1) winien być wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23.

3) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3.
4) Dowody określające czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane przez Wykonawcę należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

8.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.5. Zamawiający będzie stosował postanowienia art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 6.4. IDW.
9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia o którym mowa w pkt. 8.1. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani złożyć dokumenty i oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.3., przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.3.3) - 8.3.4) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.4. IDW.
10. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10.1. W postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą elektroniczną z uwzględnieniem wymogów dotyczących form, ustanowionych poniżej w pkt. 11.4-11.. IDW.
10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

11.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), zwanym dalej ,,rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez Podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
11.6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 11.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:
Gmina Wieliszew
ul. Modlińska 1
05-135 Wieliszew
12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 12.2.
12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Ogłoszenie, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Ogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
13.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
15.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
15.3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ,,Oferta" Formularz 2.1. oraz niżej wymienione dokumenty:
15.3.1. Formularz cenowy - Formularz 2.2.
15.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
15.4.1.Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1. i 8.3. IDW;
15.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

15.4.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
15.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
15.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
15.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
15.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 15.9. W treści oferty powinna być informacja o liczbie stron.
15.9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2013 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób uniemożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać" z zachowaniem kolejności numerowania stron.
Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wskaże uzasadnienia zastrzeżenia informacji, ulegnie automatycznemu odtajnieniu bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Wykonawcy.
15.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Gmina Wieliszew
ul. Modlińska 1
05-135 Wieliszew

oraz opisane:

Oferta na: ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Wieliszew w 2021 r."

,,Nie otwierać przed dniem 28.12.2020 r., godz. 12:00"

15.11. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
15.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
16.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, którego wzór załączono do Ogłoszenia Formularz 2.2.
11.2. Wykonawca w Formularzu cenowym określi ceny jednostkowe brutto (zawierające wszystkie narzuty) oraz wartości brutto dla wszystkich wymienionych pozycji, a następnie wyliczy ostateczną wartość brutto.
11.3. Wartość brutto wykazaną w Formularzu cenowym Wykonawca przeniesie do Formularza ,,Oferta". Podana w Formularzu ,,Oferta" cena oferty brutto służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozliczenia za realizację zamówienia będą prowadzone w oparciu o ceny jednostkowe brutto za dany rodzaj przesyłki oraz faktyczną ilość przesyłek.
11.4. Wszystkie błędy ujawnione w Ogłoszeniu Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
11.5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach Umowy.
11.6. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.
11.7. Formularz cenowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
11.8. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
11.9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

17. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena - 60%
b) Dostępność usługi - liczba placówek - 40%
17.1.1. Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium ,,Cena" (C) zostanie obliczona według następującego
wzoru:

C =
C min
x 60 pkt

C o

gdzie:
C min - cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej

C o - cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej

17.1.2. Opis kryterium ,,Dostępność usługi - liczba placówek"
Kryterium ,,Dostępność usługi - liczba placówek" będzie rozpatrywany na podstawie liczby placówek pocztowych zlokalizowanych w Polsce, w których Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia zadeklarowanej przez Wykonawcę w pkt. 4 Formularza Oferty.

Liczba punktów w kryterium ,,Dostępność usługi - liczba placówek" (D) zostanie obliczona według następującego wzoru:

D =
D o
x 40 pkt

D max

gdzie:
Do - ilość placówek zlokalizowanych w Polsce w ofercie ocenianej

Dmax. - największa zadeklarowana liczba placówek pocztowych zlokalizowanych w Polsce.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Brak deklaracji w pkt 4 Formularza Oferta skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w kryterium ,,Dostępność usługi - liczba placówek".

17.1.3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + D
Gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena"
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Dostępność usługi - liczba placówek"

17.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
17.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 17.1.3.
17.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,
4) unieważnieniu postępowania
17.5. Informacje, o których mowa w pkt 17.4.1) i 17.4.4) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
19.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

21. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY.
Wzór Umowy stanowi TOM II niniejszego Ogłoszenia.
Uwagi:22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
22.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew;
22.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: .
22.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu o udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
22.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
22.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
22.6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przez okres 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE.
22.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
22.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty
Kontakt:10.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Piotr Roze, fax. +48 22 782 27 22; e-mail: zzp@wieliszew.pl
- w sprawach merytorycznych P. Aneta Szkolniak, e-mail: zzp@wieliszew.pl
Kod CPV:64.11.00.00-0
Numer dokumentu:ZZP.271.2.52.2020.PR
Źródło: Internet i własne
Załączniki: