Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18680091 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-23
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług pogrzebowych
Organizator:DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Adres: ul. POLNA 56, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (44) 724-27-31
Opis:świadczenie usług pogrzebowych zmarłym mieszkańcom Domu, których sprawieniem pogrzebu zajmuje się Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. ul. Polna 56, 97-200 Tomaszów Maz.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych zmarłym mieszkańcom, którym Dom Pomocy Społecznej Nr 1 jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).
Zakres usług obejmuje:
o zabranie ciała z DPS Nr 1 w Tomaszowie Maz. (ul. Polna 56, ul. Farbiarska 27/29) lub innego miejsca zgonu w ciągu 2 godz. od zgłoszenia,
o przechowywanie ciała w chłodni,
o wykonanie toalety pośmiertnej wraz z ubraniem zwłok w powierzoną odzież,
o w przypadku spopjelenia, złożenie popiołów do urny,
o przewiezienie trumny ze zwłokami albo urny na cmentarz komunalny lub wyznaniowy,
o pochowanie zmarłego w trumnie drewnianej lub urnie,
o przygotowanie miejsca pochówku, tj. wykopanie i zasypanie grobu, zapewnienie krzyża drewnianego wraz z tabliczką ( zawierającą: imię i nazwisko zmarłego, datę urodzin oraz śmierci) oraz wiązanki pogrzebowej ( 1 szt. na podłożu świerkowym z elementami dekoracji, tzn. kwiaty, szarfa z napisem do ustalenia) i zapaleniem zniczy (2 szt.),
o rozwieszenie nekrologów - 2 sztuki,
o zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej ( przeniesienie trumny lub urny przez pracowników zakładu pogrzebowego, wpuszczenie trumny lub urny do grobu, zasypanie grobu).
Warunki realizacji zamówienia:
1. Ze względu na szczególny charakter usług jakim są usługi pogrzebowe, rzeczywista liczba dokonanych pochówków jest trudna do określenia.
2. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie telefoniczne, a następnie pisemne przez Zamawiającego określające miejsce pochówku, jak również zakres usług do wykonania. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane z wykonaniem zleconych usług.
3. Transport zwłok albo urny na cmentarz poza miejscowość Tomaszów Maz. - zgodnie z wolą zmarłego, stanowić będzie odrębne zamówienie.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu usługi.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności:
a) Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r.
c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego ul. Polna 56 pokój nr 2 i oznakować w następujący sposób:
Pieczęć Wykonawcy Nazwa Zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Polna 56
97-200 Tomaszów Maz.
Oferta na:
GZ.2313-3/2020 Świadczenie usług pogrzebowych
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 31.01.2020 r.
Termin składania ofert: 31.01.2020 r. godz. 10 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2020-01-31
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zadania: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą biorąc pod uwagę cenę za usługę. Sposób przygotowania i składania oferty:
Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową na wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia według załączonego wzoru oferty (załącznik nr 1 ) oraz formularza cenowego (załącznik nr 2).
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie może ponieść przy realizacji zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich.
Numer dokumentu:GZ.2313-3/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: