Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20542648 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-12
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług pogrzebowych
Organizator:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie
Adres: ul. Namysłowska 10/1, 56-420 Bierutów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. oleśnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 71 314-64-61,
E-mail:
Opis:Świadczenie usług pogrzebowych
polegających na wykonywaniu pochówku zwłok osób zmarłych (osób dorosłych oraz dzieci martwo narodzonych) na terenie Miasta i Gminy Bierutów , do których pochowania jest zobowiązany Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.). Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947), wraz z aktami wykonawczymi oraz z przyjętymi w tym zakresie normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.
Miejscem pochówku osób zmarłych będą Cmentarz Komunalny w Bierutowie lub cmentarze parafialne na terenie Miasta i Gminy wskazane przez Zamawiającego.
6. Warunki dodatkowe:
1) Ze względu na przedmiot zamówienia wymagane jest, aby Wykonawca świadczył usługi całodobowo również w dni wolne od pracy.
2) W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi (np. ubioru) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszane o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym. Ponadto w przypadku konieczności sprawienia pochówku niestandardowego (kremacja). Wynagrodzenie będzie kalkulowane w oparciu o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym.
3) W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę usług związanych z pochówkiem, które nie są ujęte w zestawieniu kosztów zawartych w formularzu oferty, a są niezbędne do wykonania pochówku i nie można ich wyłączyć od zadania podstawowego, usługi te mogą być wykonane po uprzednim zawiadomieniu, sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego każdorazowo o terminie pogrzebu, ze wskazaniem daty, godz. oraz numeru kwatery, co najmniej 1 dzień przed terminem pogrzebu.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonej przez Wykonawcę usługi, przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.
6) Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o terminie przeprowadzania kontroli.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym pt. ,,Formularz ofertowy" będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem).
Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie przy Ul. Namysłowskiej 10/1, 56-420 Bierutów , drogą pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do sekretariatu (wyłącznie na formularzu ofertowym pt. ,,Formularz ofertowy" będącym załącznikiem do niniejszego zapytania; albo przesłać w formie skanu (format PDF lub JPEG), tj. wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego na adres e-mail: sekretariat@bierutow.naszops.pl w terminie: do 18.01.2021 r. do godz. 14.30
Otwarcie ofert:.Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2021r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 14.45
Termin składania:2021-01-18
Wymagania:2.Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadanie wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. ugruntowana sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna zapewniająca wykonanie zamówienia 20 styczeń 2021 -31 grudzień 2021
4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 2 zapytania o rozpoznaniu rynku, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.
5.Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena (100%) odnosząca się do całości zamówienia. Kryterium obliczane będzie wg wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.
6. Warunki dodatkowe:
7. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
1) Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2;
b) w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
c) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządnienia niniejszego zaproszenia.
2) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Karolina Leszczyńska tel. 71 314-64-61
Źródło: Internet i własne
Załączniki: