Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26468510 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-09
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług pogrzebowych
Organizator:Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Adres: ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza
Województwo / powiat: opolskie, pow. prudnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel./fax 77/4074675,77/4074679
E-mail:
Opis:Ul. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Lubrza ( zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lubrzy LIII/427/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu)godnie z uchwałą Rady Gminy w Lubrzy LIII/427/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2. Zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej:
a) załatwianie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem,
b) przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie),
c) zakup trumny wraz z wyposażeniem lub urny
d) przechowywanie zwłok w chłodni oraz prosektorium
e) kremacja
f) transport zwłok,
g) obsługa pogrzebu- usługa pogrzebowa ( wykupienie miejsca na cmentarzu, wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz oznaczenie go znakiem wyznania zmarłego, oznaczenie grobu tabliczką)
h) wykonanie innych czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi zwyczajami
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy składać;
a) pisemnie: osobiście, pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy , Ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza z dopiskiem na kopercie ,,Oferta na sprawowanie pogrzebu 2024 r,
lub
b) e-mailem: ops@lubrza.opole.pl, lub za pośrednictwem e-PUAP
2.0fertę należy złożyć w terminie do dnia (godz.): 16.01.2024 r. do godz. 10:00
3.Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpadywane.
Otwarcie ofert:IX. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2023 r. o godz. 12.00.
Termin składania:2024-01-16
Miejsce i termin realizacji:sytuacji
Wymagania:II. Tryb udzielania zamówienia:
Dotyczy postępowania o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 130.000,00 złotych netto. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. póz. 1605, 1720.), zgodnie z art. 2 ust.l pkt 1 ww. ustawy, zwracam się w trybie zapytania o przedstawienie oferty cenowej na ww. zadanie.

VI. Istotne warunki zamówienia:
1. Cena oferty winna obejmować cenę brutto za całość usługi, tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
3. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową zawierającą pełny zakres usług, wraz z wyceną poszczególnych czynności wymienionych w pkt. 3 niniejszego zaproszenia do składania oferty cenowej.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

X. Informacja dotycząca wynagrodzenia:
Zamawiający zapłaci przelewem po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

XI. Wyjaśnienia i modyfikacja zapytania ofertowego:
1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

XII. Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

XIII. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.
Uwagi:V. Kryterium oceny oferty:
Cena - 100% tj. zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.
Kontakt:XIV. Osoby do kontaktu:
Gabriela Hortsch tel.77/407 46075 , e-mail: ops@lubrza.opole.pl
Alicja Szepelawy tel.77/407 46075 ,
e-mail: ops@lubrza.opole.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: