Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług polegających na usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest
Organizator:Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Adres: ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 41 2672 100 fax. +48 41 2672 110
Opis:Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług polegających na usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Sposób realizacji usług został omówiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Projekt umowy na wykonanie zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty prosimy składać na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
,,Oferta na wybranie wykonawcy usług polegających na usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2021 r."
w Biurze Obsługi Interesanta, lub przesłać na adres: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -Wydział Infrastruktury Komunalnej stanowisko nr 11, ulica Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. - do godz. 1400 . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferowana cena za wykonanie usługi podlega ostatecznym negocjacjom w dół.
Wartość zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym nie może przekroczyć kwoty 130.000,00 zł. netto.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert i negocjacje z oferentami mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej nastąpią w dniu 2 czerwca 2021 roku o godz. 1430 w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5 na parterze budynku w sali konferencyjnej nr 1. W przypadku braku możliwości przybycia przedstawiciela Oferenta na negocjacje, Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji telefonicznych. W tym celu oferty powinny zawierać dane osoby upoważnionej do prowadzenia negocjacji oraz numer telefonu do kontaktu.
Termin składania:2021-06-02
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - do dnia 15 października 2021 r.
Wymagania:Wymagania wobec Wykonawcy :
1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie stosownym do przedmiotu zamówienia,
2) posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,
3) posiada numer rejestrowy, wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
4) udokumentuje, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów i odpadów zawierających azbest,
5) posiada aktualną umowę lub promesę zawartą z przedsiębiorcą zarządzającym składowiskiem i uprawnionym do unieszkodliwiania odpadów zawieranych azbest, a lokalizacja tego składowiska spełnia wymóg zasady bliskości, zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach,
6) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami /pracownikami/ przygotowanymi do wykonania zamówienia,
7) złoży w terminie ofertę zawierającą obowiązkowo wszystkie informacje zawarte Kwestionariuszu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

*Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. 2020, poz. 10)
Oferta powinna zawierać obowiązkowo :

1.cenę brutto i cenę netto za usługę demontażu 1m2 wyrobów zawierających azbest /pokrycia dachowe/wraz z kwotą podatku VAT z określeniem stawki procentowej przy której jest naliczany;

2.cenę brutto i cenę netto za usługę pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwienia 1 m2 odpadów zawierających azbest wraz z kwotą podatku VAT z określeniem stawki procentowej przy której jest naliczany;
3. Wartość brutto i netto za usługę demontażu wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe) planowanej ilości 500 m2 właścicieli nieruchomości;
4. Wartość brutto i netto za usługę pakowania, załadunki, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w planowanej ilości 11 000 m2 wg 97 wniosków właścicieli nieruchomości.
Wymagane załączniki do oferty:
1) numer wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
2) aktualna umowa lub promesa zawarta z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na przyjęcie odpadów zawierających azbest,
3) wykaz usług polegających na demontażu, załadunku i transporcie do unieszkodliwienia, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności, z podaniem zakresu i terminów
realizacji tych usług. Do wykazu zostaną dołączone ,,referencje" potwierdzając, że usługi zostały należycie wykonane,
4) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym do zrealizowania zamówienia,
5) Oświadczenie, że Wykonawca akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie zamówienia lecz nie później niż przed wyborem najkorzystniejszej oferty na unieważnienie postępowania bez podania przyczyn. Wykonawca składający ofertę nie będzie żądał w takim przypadku zwrotu koszów za przygotowanie i złożenie oferty.
Kontakt:Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Referat Gospodarki Komunalnej - (41) 26 72 187, (41) 26 72 175.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: