Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14535848 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-04
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług prawnych
Organizator:Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Adres: ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 077 403 36 00 fax: 077 403 36 09, 774033636 faks: 77 403 36 09
E-mail:
Opis:Świadczenie usług prawnych na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Kod CPV: (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień): 79100000-5 Usługi prawnicze
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do niniejszego
ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty składa się w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:
Nazwa i adres Wykonawcy:......................................
OFERTA
Nr sprawy DOA/323/54/2017
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,
Dział Organizacyjno - Administracyjny, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
nie otwierać przed: 12.12.2017 r. do godz. 10:00
(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)
Ofertę można złożyć w jednej z wybranych form:
a) pisemnej osobiście w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38,45-075
Opole, Sekretariat.
lub
b) pisemnej przesłać na adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075
Opole
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2017 r. do godziny 9:00.
Otwarcie ofert:otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017 r. o godzinie 10:00.
Termin składania:2017-12-12
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować potencjałem kadrowym tj. co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia do
wykonywania określonych czynności tj.: radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r.
0 radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. póz. 233 ze zm.), lub adwokata zgodnie z ustawią z dnia
26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. póz. 1999), które posiadają wiedzę
1 doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonały łącznie:
a) co najmniej 1 usługę obsługi prawnej z zakresu wdrażania projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub spraw związanych z wdrażaniem projektów inwestycyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
b) co najmniej 1 usługę obsługi prawnej dotyczącej zakładania i przekształcania spółek prawa
handlowego;
c) co najmniej 1 usługę obsługi prawnej z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
W celu oceny spełniania warunków, o którym mowa powyżej Wykonawcy przystępujący do
niniejszego postępowania zobowiązani są złożyć wykaz osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4
do niniejszego ogłoszenia).
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziałów w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
4. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonego
w niniejszym ogłoszeniu.
1) Cena waga maksymalnie 60 punktów
Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena
Cena najniższa oferowana brutto
Ilość punktów = --------------------------------- x 60 punktów
Cena badanej oferty brutto
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia waga łącznie maksymalnie
40 punktów
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w tym kryterium oceny ofert odnosi
się do doświadczenia opisanego w punkcie 2 podpunkty a-c i weryfikowane będzie na podstawie
informacji zawartych w wykazie osób. W kryterium doświadczenie punktowane będzie
doświadczenie powyżej minimum określonego w punkcie 2 podpunkty a-c. Maksymalną ilość
punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoby którymi dysponuje
wykonały największą liczbę usług, o których mowa w punkcie 2 podpunkty a-c.
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie ze wskazanymi poniżej zasadami:
a) maksymalnie 15 punktów otrzyma wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobą,
która posiada największe doświadczenie ponad doświadczenie opisane w punkcie 2 podpunkt a
niniejszego ogłoszenia, liczone na podstawie poniższego wzoru:
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w badanej ofercie
Ilość punktów = --------------------------------------------------- x 15 punktów
Największe wykazane doświadczenie osoby wyznaczonej spośród złożonych ofert
b) maksymalnie 10 punktów otrzyma wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobą,
która posiada największe doświadczenie ponad doświadczenie opisane w punkcie 2 podpunkt b
niniejszego ogłoszenia, liczone na podstawie poniższego wzoru:
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w badanej ofercie
Ilość punktów = ------------------------------------------------- x 10 punktów
Największe wykazane doświadczenie osoby wyznaczonej spośród złożonych ofert
c) maksymalnie 15 punktów otrzyma wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobą,
która posiada największe doświadczenie ponad doświadczenie opisane w punkcie 2 podpunkt c
niniejszego ogłoszenia, liczone na podstawie poniższego wzoru:
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w badanej ofercie
Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 15 punktów
Największe wykazane doświadczenie osoby wyznaczonej spośród złożonych ofert
Wykonawca, który dysponuje osobami posiadającymi minimalne doświadczenie opisane
w punkcie 2 podpunkty a-c zdobędzie 0 punktów.
Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia wykazu osób wykazywanych na potrzeby
przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku
sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym
w niniejszym ogłoszeniu.
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
b) Wykaz osób (Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).
Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania
przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.
Uwagi:.Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postępowanie bez podania wykonawcom
przyczyn.
Kontakt:Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2) Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:
a) Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego - Łukasz Krawczyk tel. 774033636
l. krawczyk@ocrg.opolskie.pl
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30,
b) Specjalista ds. zamówień publicznych - Marta Hofman tel. 774033630
m. hofman@ocrg.opolskie.pl
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30
Kod CPV:79100000-5
Numer dokumentu:DOA/323/54/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: