Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17213898 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług prawnych
Organizator:Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Adres: ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 774033636, 774033630
E-mail:
Opis:Świadczenie usług prawnych na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do niniejszego
ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
3) Oferty składa się w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
4) W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:
OFERTA
Nr sprawy DOA/323/6/2019
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,
Dział Organizacyjno - Administracyjny, ul. Krakowska 38,45-075 Opole
nie otwierać przed: 29.04.2019 r. do godz. 10:00
7. Ofertę można złożyć w jednej z wybranych form:
a) pisemnej osobiście w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075
Opole, Sekretariat.
lub
b) pisemnej przesłać na adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075
Opole
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2019 r. do godziny 9:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2019 r. o godzinie 10:00.
Termin składania:2019-04-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2022 r.
Wymagania:2. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować
potencjałem kadrowym tj. co najmniej 2 osobami, posiadających uprawnienia do wykonywania
zawodu radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 233 ze zm.), lub adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982r. - Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999), oraz spełniających łącznie następujące warunki:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonali należycie co najmniej jedną
usługę polegającą na świadczeniu obsługi prawnej, w zawodzie wskazanym w pkt. 1, z zakresu
wdrażania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) posiadają doświadczenie w zakresie występowania w charakterze pełnomocnika w co najmniej
jednym postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst, jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
3. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
W celu oceny spełniania warunków, o którym mowa powyżej Wykonawcy przystępujący do
niniejszego postępowania zobowiązani są złożyć wykaz osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5
do niniejszego ogłoszenia).
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziałów w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
b) Wykaz osób (Załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia).
9. Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania
przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.
10. Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postępowanie bez podania wykonawcom
przyczyn.
Kontakt:Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:
a) Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego - Łukasz Krawczyk tel. 774033636
l. krawczyk@ocrg.opolskie.pl
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30,
b) Specjalista ds. zamówień publicznych - Marta Hofman tel. 774033630
m. hofman@ocrg.opolskie.pl
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30
Kod CPV:79100000-5
Numer dokumentu:DOA/323/6/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: