Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25613438 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-03
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych
Organizator:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Adres: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Telefon / fax:(32) 278 88 86, (32) 278 88 87 fax: (32) 231 35 12
E-mail:
Opis:zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzjelenia odpowiedzi na opublikowane w celu rozeznania rynku zapytanie cenowe dot. świadczenia usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych:
Zadanie nr 1 - Przegląd i konserwacja komór izotopowych wielozadaniowych rękawicowych
Zadanie nr 2 - Przegląd i konserwacja stołu zabiegowego OT-02 VIVAX
Zadanie nr 3 - Przegląd i konserwacja stołu operacyjnego AXIS 400
Zadanie nr 4 - Przegląd i konserwacja stołu operacyjnego ALVO SERENADA
Zadanie nr 5 - Przegląd i konserwacja kombajnu implantologicznego lmplantCenter2
Zadanie nr 6 - Przegląd i konserwacja komory laminarnej
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, według wymagań opisanych w załącznikach do niniejszego zaproszenia.
Oferty można składać na dowolną ilość zadań, przy czym dla danego zadania należy wykonać wszystkie opisane w nim czynności.
1. Opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik nr 1-6 do niniejszego zapytania.
UWAGA: Konkretne terminy wykonania przeglądów i konserwacji zostały określone w załączniku ,,opis przedmiotu zamówienia" w zakresie danego zadania.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Termin złożenia oferty: 14.08.2023r.
4. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej aparatura.medyczna@io.gliwice.pl lub na n/w adres: Narodowy Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-102 Gliwice Dział Aparatury Medycznej (pok.0.118)
Termin składania:2023-08-14
Miejsce i termin realizacji:f) termin realizacji: 3 letnia umowa
Wymagania:2. Oferta cenowa musi zawierać:
a) wartość netto i wartość brutto (podatek VAT) w tym koszt dojazdu serwisanta/ wysyłki urządzenia, wraz z uzupełnionym załącznikiem (specyfikacja asortymentowo cenowa)
b) pozostałe koszty związane z przeglądem, tj. części itp.,
c) gwarancja na wymagane części - min. 12 miesięcy,
d) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania,
e) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
g) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 60 dni).
Uwaga: Odpowiedź na niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych ani Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
7. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego zapytania.
UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835), Zamawiający z niniejszego postępowania wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy."
Weryfikacja powyższego odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 8).
Kontakt:b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia {jednak nie później niż do dnia 08.08.2023r.) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: aparatura.medyczna@io.gliwice.pl
Numer dokumentu:DA/AM-231-60/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: