Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23321594 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-31
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych
Organizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/620768
Opis:DZPZ/2022/135 Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych w ramach spotkania 50-lecia Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych w ramach spotkania 50-lecia Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych w ramach spotkania 50-lecia Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego znajduje się w ,,Opisie przedmiotu zamówienia" (załącznik nr 2) oraz we ,,Wzorze umowy" (załącznik nr 1).
Załącznik nr 2 Opis [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/620768
Termin:
Zamieszczenia : 31-05-2022 15:22:00
Składania : 07-06-2022 09:00:00
Otwarcia : 07-06-2022 09:05:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/620768
Termin składania:2022-06-07
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
? Nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
? Adres: Al. Racławickie 14; 20 - 950 Lublin
? NIP: 712-016-10-05
? REGON: 000514064
? Adres strony internetowej: www.kul.pl
? Jednostka prowadząca: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
tel.: 81 445 31 16, 81 445 41 60
e-mail: zaopatrzenie@kul.pl
? Osoba do kontaktu: Marcin chęć, Irmina W. Stodulska
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego jako zakup poniżej 130 tys. zł, w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp na podstawie Regulaminu udzielania zamówień i dokonywania zakupów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
3. Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej progu 130 000 zł nie jest prowadzone na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm).
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych w ramach spotkania
50-lecia Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego znajduje się w ,,Opisie przedmiotu zamówienia" (załącznik nr 2) oraz we ,,Wzorze umowy" (załącznik nr 1).
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia to 10.06.2022 r. - 11.06.2022 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu może ubiegać się Wykonawca, który:
1) Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego.
2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłową realizację zamówienia.
VI. SPOSÓB ROZLICZENIA
Należność za świadczone usługi zapłacona będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od jej otrzymania.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Wykonawca określi w ofercie całkowitą wartość netto i wartość brutto PLN dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Powinny one być doliczone do ceny ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego właściwego dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub na podstawie pełnomocnictwa.
7. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3);
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (jeśli jest konieczne).
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. W przypadku oferty niekompletnej, Zamawiający może wystąpić do wykonawcy z prośbą o uzupełnienie oferty.
10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Postępowanie jest prowadzone na platformie Open Nexus - www.platformazakupowa.pl/pn/kul
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy do dnia 07.06.2022 r. do godziny 9:00.
2. Otwarcie zostanie dokonane w dniu 07.06.2022 r. o godzinie 9:05, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną umieszczone niezwłocznie na platformie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo przedłużenia terminu składania ofert.
Informacja ta zostanie opublikowana na platformie.
5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania z wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Informacja o wyborze oferty zastanie upubliczniona poprzez zamieszczenie na platformie.
IX. OCENA OFERT
1. Ocenie będą podlegały oferty nieodrzucone.
2. Zamawiający przy ocenie ofert w niniejszym postępowaniu, posłuży się następującymi kryteriami:
Cena ,,C" = cena najniższa/cena oferowana x 100 (100 pkt)
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i uzyska największą liczbę punktów w oparciu o kryterium wyboru.
4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch ofert o tej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
X. WARUNKI ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) oferta zostanie złożona po terminie;
2) oferta przekroczy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizacje przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
1. W sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się za pośrednictwem platformy Open Nexus - www.platformazakupowa.pl/pn/kul.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
3. Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności ofert z dokumentami zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku innej omyłki, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na jej poprawienie lub zakwestionowanie jej poprawienia. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie innej omyłki jego oferta podlega odrzuceniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert, zmiany treści Zapytania ofertowego oraz unieważnienia Zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją warunków realizacji dostaw określonych w niniejszym zapytaniu oraz w dołączonym wzorze umowy.
Załączniki:
1) Wzór umowy (załącznik nr 1);
2) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2);
3) Formularz ofertowy (załącznik nr 3).
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 - 950 Lublin,
adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.
2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu 81 445 32 30).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji zapytań ofertowych złożonych w ramach prowadzonego postępowania.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
6. Dostęp do danych osobowych mają osoby upoważnione przez administratora. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom wnioskującym o dostęp do dokumentacji z prowadzonego postępowania.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja zadania w zakresie weryfikacji zapytań ofertowych wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, co znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 869). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych
na podstawie ww. ustawy.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Wypełnienie formularza ofertowego - Warunkiem formalnym jest złożenie wypełnionego formularza ofertowego. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 3 Formu [...].docx
3 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Zapytania ofertowego. - Warunkiem formalnym jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Zapytania ofertowego. Jeżeli oferent spełnia, proszę wpisać "TAK".
4 Potencjał techniczny - Warunkiem formalnym jest dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłową realizację zamówienia. Jeżeli oferent spełnia, proszę wpisać "TAK".
5 Akceptacja wzoru umowy - Warunkiem formalnym jest akceptacja wzoru umowy. Proszę wpisać "Akceptuję".
Załącznik nr 1 Wzór [...].pdf
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Marcin Chęć
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 620768, DZPZ/2022/135
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: