Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26604668 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-02-02
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości
Organizator:Gmina Lewin Brzeski
Adres: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
Województwo / powiat: opolskie, pow. brzeski (opolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 424 66 41 / 77 424 66 26
E-mail:
Opis:Gmina Lewin Brzeski zaprasza do złożenia oferty dla zamówień o wartości mniejszej niż 130.000,00 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r., poz. 1605 z późn.zm.).

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości dla Gminy Lewin Brzeski.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości dla Gminy Lewin Brzeski w 2024 roku.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

Wycenę lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkowej części gruntu oraz wykonaniem wymaganego szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu.
Wycenę lokalu niemieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkowej części gruntu oraz wykonaniem wymaganego szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu - lokal użytkowy.
Wycenę nieruchomości gruntowej zabudowanej.
Wycenę nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

działki stanowiącej całość nieruchomości gruntowej
pierwszej i kolejnej działki wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej.

Wycena opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wycenę gruntu w celu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
Wycenę gruntu w celu sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

niezabudowanego,
zabudowanego z podaniem wartości gruntu i budynków.

Wycena wzrostu wartości nieruchomości, w związku z jej podziałem, do ustalenia opłaty adiacenckiej.
Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Aktualizacja operatów szacunkowych.
Wycena nieruchomości w celu określenia wartości służebności przesyłu.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Lewin Brzeski, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta na "Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości dla Gminy Lewin Brzeski w roku 2024" NIE OTWIERAĆ PRZED 16.02.2024r. w terminie do dnia 16.02.2024r., godz. 9:00.
Termin składania:2024-02-16
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonywania zamówienia: od dnia następnego po podpisaniu umowy do dnia 31 grudnia 2024r. w/g bieżących potrzeb, na zlecenie zamawiającego, w terminie 14 dni od daty otrzymania zlecenia.
Wymagania:Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
opcjonalnie wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:

Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie zamieszczając informację na stronie internetowej.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia lub zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.
Uwagi:IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1; 49-340 Lewin Brzeski, tel. 77 4246600; fax: 77 4246638; email: lb@lewin-brzeski.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim jest Pan Tomasz Dragan, kontakt: adres e-mail: Tomasz.dragan75@gmail.com, telefon: +48 733 508 806
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną: e-mail: w.kruk-jaromin@lewin-brzeski.pl, b.mazur@lewin-brzeski.pl.
V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Wioletta Kruk-Jaromin - Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Pani Barbara Mazur - Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałki 7:00 - 16:00, wtorki - czwartki 7:00-15:00, piątki 7:00-14:00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: