Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14897915 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-14
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
Organizator:Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Adres: Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. niżański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (15)8412 334
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Nisko
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamówienie podzielone zostało na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
Część 1: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci
- schroniska dla bezdomnych.
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasta Nisko w postaci tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r. poz. 953).
Część 2: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci
- noclegowni.
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasta Nisko w postaci tymczasowego miejsca w noclegowni.
Część 3: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci
- ogrzewalni.
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasta Nisko w postaci tymczasowego miejsca w ogrzewalni
a) osobom bezdomnym (z wyjątkiem nieletnich) , których ostatnim miejscem zameldowania jest
Gmina i Miasto Nisko (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
1.2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzjelenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.
1.3. Liczba osób wymagających udzjelenia schronienia w trybie art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 roku poz.1769 ze zm.) w każdej z wymienionych w pkt.1 ppkt 1.1 niniejszego zapytania ofertowego formach uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
1.4. Podmiot składający ofertę dla:
- Części 1 na świadczenie usługi w formie zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt.l, następującego zakresu usług:
a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
b) jednego gorącego posiłku dziennie,
c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
e) pomocy w sprawach formalno - prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
g) prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób które podpisały kontrakt socjalny - opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
- Części 2 na świadczenie usługi w formie zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt.l, następującego zakresu usług:
a) czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
- Części 3 na świadczenie usługi w formie zapewnienie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt.l następującego zakresu usług:
a) tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.
Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Nisko.
Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.
Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie14 dni od daty doręczenia faktury do OPS w Nisku.
Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin składania ofert:
ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na: ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Nisko dla Części......" ,,NIE OTWIERAĆ przed: 23.02.2018 r. godz. 10:00".
1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia: 23.02.2018 r. do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy i Miasta w Nisku, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta).
Otwarcie ofert:2) Oferty zostaną otwarte w dniu 23.02.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy i Miasta w Nisku, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko, pokój nr: 20.
Termin składania:2018-02-23
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
Wymagania:3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1) Wymagania niezbędne:
a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie. b) wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.
Lokal winien spełniać standard obiektu dla osób bezdomnych zgodnie z Rozporządzeniem MRPIPS z dnia 28.04.2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.
4. Warunki i zakres realizacji:
1) Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzjelenia schronienia.
2) Stawkę za dobę pobytu osoby należy podać w ,,Formularzu ofertowym" - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3) Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
4) Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy - Załącznik nr 3.
5. Kryterium oceny ofert: cena 100%,
Najniższa cena za miesiąc usługi zaoferowana przez Wykonawcę,
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
6. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku - Załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,
4) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
5) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6) oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
7) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
8) do oferty należy dołączyć
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG dot. każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane) - nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- w przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- W przypadku pozostałych podmiotów inny dokument właściwy dla podmiotu,
- dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,
- inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu - dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
o upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
o zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Gminą i Miastem Nisko
o upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
- odpis statutu,
9) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp.
10) inne istotne warunki zamówienia: w projekcie umowy.- Załącznik nr 3 projekt umowy
Kontakt:8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) pod względem merytorycznym - Elżbieta Tłusta tel. (15)8412 334,opsnisko@ops-nisko.pl
2) pod względem formalno-prawnym - Anna Wołoszyn tel. (15) 8415 661, przetargi@nisko.pl
Numer dokumentu:ZP.271.1.10.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: