Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17918623 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
Adres: ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel/fax. 85 7188 100
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Świadczenie usług schronienia dla 5 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci :
1.1 schroniska dla bezdomnych,
1.2 noclegowni
1.3 ogrzewalni
a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Zabłudów
(w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1769)
b) potrzebującym pomocy - schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Zabłudów.
2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1 w noclegowni, ogrzewalni lub schronisku dla bezdomnych odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu, wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie. W/w decyzje zawierać będą: Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i terminem realizacji.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:
w pkt.1 ppkt. 1.1 następującego zakresu usług :
a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;
b) jednego gorącego posiłku dziennie;
c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków odkażających;
d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;
e) pomocy w sprawach formalno-prawnych zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;
f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;
g) prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób które podpisały kontrakt socjalny - opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
w pkt.1 ppkt.1.2:
tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
w pkt.1 ppkt.1.3:
tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.
4. Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zabłudów dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do dnia 25 grudnia.
5.1. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty można składać w następujący sposób :
a) drogą elektroniczną na adres e- mail : biuro@mops-zabludow.pl
b) drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów z dopiskiem ,, Zapytanie ofertowe ZIMA 2020"
Oferty należy składać do 31.10.2019r. do godz. 10.00.
Termin składania:2019-10-31
Miejsce i termin realizacji:7. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy - jednakże nie później niż od 01.01.2020r. - 31.12.2020r.
Wymagania:8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym , które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.
8.1. Warunki i zakres realizacji :
1) Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
2) Stawkę dzienną należy podać w ,,Formularzu ofertowym" - (załącznik nr1)
3) Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania
4) Dopuszcza się składanie ofert częściowych
8.2. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy ( zał.nr 3)
III KRYTERIA WYBORU OFERTY:
a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez wykonawcę,
b) dogodne umiejscowienie schroniska (teren województwa podlaskiego),

1. Sposób przygotowania oferty :
a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr 1 - wzór oferty
2. Wymagane dokumenty :
a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019 r.
b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) w przypadku pozostałych podmiotów - inny dokument właściwy dla podmiotu,
d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii , pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej ,
e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu - dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabłudowie,
upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń
w tym zakresie.
f) odpis statutu.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej http://bip.mops.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kontakt:4.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Imię i Nazwisko : Piotr Torbicz
Tel. 85 7188 100 wew. 45;
Numer dokumentu:1/ 2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: