Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-11-18
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług sprzętowo-transportowych
Organizator:BESTGUM POLSKA sp. z o.o
Adres: św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.(44) 737 18 50
Opis:Nazwa zamówienia
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. na terenie KWB Turów
4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

19/BGOS/PO/2020- Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o. o. na terenie KWB Turów
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert 2020-12-02

13. Termin i miejsce składania ofert

TERMIN SKŁADANIA ofert został określony do dnia 02.12.2020 r. do godz.12.00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; Ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

powołując się na znak postępowania: 19/BGOS/PO/2020- Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o. o. na terenie KWB Turów

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem
Termin składania:2020-12-02
Miejsce i termin realizacji:5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

Termin realizacji zamówienia od 01.01.2021 r do dnia 31.12.2021 r
Wadium:nie wymaga
Wymagania:6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Termin związania ofertą

90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.
Uwagi:7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone
co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
Kontakt:Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer dokumentu:19/ BGOS/PO/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: