Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26123538 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług sprzętowych na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
Organizator:Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Adres: ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 71/376 0821
E-mail:
Opis:Świadczenie usług sprzętowych na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy Ul. Długa 49. 53-633 Wrocław Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
o Hałdowanie w pryzmy kostki kamiennej
o Układanie płyt, krawężników, i innego materiału kamiennego
o Odśnieżanie terenu przy użyciu sprzętu
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez*:
1) doręczenie osobiste lub wysłanie pocztą na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław lub
2) przesłanie oferty na adres e-mail: oferty@zdium.wroc.pl (ofertę należy przesłać
w pliku w formacie PDF, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczony jest format ZIP, jako temat e-maila należy wskazać tytuł zamówienia publicznego i znak sprawy).
Termin złożenia oferty: 21.11.2023
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 22.11.2023 ( bez udziału Wykonawców )
Termin składania:2023-11-21
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia publicznego: od 02.01.2024 do 31.12.2024
Wymagania:Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 100% cena
1) cena zł netto;
2) cena zł brutto;
3) dodatkowe kryteria wyboru*: brak
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Informacje dodatkowe:
1) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
2) wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana,
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
3) w przypadku, gdy złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych lub podjęcia negocjacji cenowych z tymi wykonawcami;
4) jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przekraczająca wartość zaplanowanych środków, zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji cenowych z tym wykonawcą;
5) ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
6) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
7) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
8) wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego
od postępowania ofertowego;
9) ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie wykonawca zawarł w swojej ofercie;
10) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców danych i informacji;
11) w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta jest niższa o co najmniej 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, zamawiający wystąpi do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w celu ustalenia czy złożona przez niego oferta zawiera rażąco niską cenę;
12) odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny;
13) wykonawca jest związany ofertą przez 30** dni;
14) ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie;
15) złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
16) zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia publicznego:
Krzysztof Świdziński 71/376 0821 krzysztof.swidzinski@zdium.wroc.pl
Numer dokumentu:NX0.070. 28 . 2023.KŚ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: