Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14593958 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-13
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług stałego dostępu do sieci internet
Organizator:Urząd Miejski w Wadowicach
Adres: Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wadowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
E-mail:
Opis:Świadczenie usług stałego dostępu do sieci internet 35 gospodarstw domowych, Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Informacji Turystycznej w Wadowicach oraz budynku dworcowego na Dworcu Autobusowym w Wadowicach
Gmina Wadowice w związku z trwałością realizacji projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, składa zapytanie ofertowe na dostarczanie Internetu dla 35 gospodarstw domowych, Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Informacji Turystycznej w Wadowicach oraz budynku dworcowego na Dworu Autobusowym w Wadowicach. PKS-u w Wadowicach.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest stały dostęp do sieci internet 35 gospodarstw domowych, Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Informacji Turystycznej w Wadowicach oraz budynku dworcowego na Dworu Autobusowym w Wadowicach zgodnie z wykazem lokalizacji stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, o parametrach:
o stały dostęp do sieci internet, co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia,
o transfer do komputera użytkownika (download) minimum 4096 kbit/s,
o transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 1025 kbit/s,
o transfer do użytkownika (download) minimum 500 Mbit/s dla budynku Urzędu Miejskiego
w technologii światłowodowej, minimum 100 Mbit/s dla budynku Informacji Turystycznej oraz minimum 100 Mbit/s dla budynku dworcowego na Dworcu Autobusowym w Wadowicach,
o transfer od użytkownika (upload) minimum 50 Mbit/s dla budynku Urzędu Miejskiego w technologii światłowodowej, minimum 10 Mbit/s dla budynku Informacji Turystycznej oraz minimum 10 Mbit/s dla budynku dworcowego na Dworcu Autobusowym w Wadowicach,
o nielimitowana ilość przesyłanych informacji tzn. stała przepustowość niezależnie od ilości przesyłanych przez łącze danych,
2. Gwarancje:
o dostęp do internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł, czy numerów PIN aby mieć możliwość korzystania z internetu,
o urządzenia dodatkowe muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera,
o wykonawca poniesie nieprzewidziane koszty związane z instalacją usługi,
o w razie awarii wykonawca przyjmie zgłoszenie (telefonicznie, e-mailem) każdego dnia roboczego w godzinach 9.00-17.00,
o czas usunięcia awarii - do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii,
o wykonawca zapewni stały dostęp do internetu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
o wykonawca przyzna i będzie utrzymywał adresację IP,
o okres gwarancji 12 miesięcy,
3. Inne:
o techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy,
o Zamawiający wymaga blokowania usług typu SMS, połączeń głosowych na aktywnych kartach i innych, które powodują lub mogą powodować w przyszłości obowiązek zapłaty jakichkolwiek opłat ponad kwotę wynagrodzenia określonego w umowie.
o w trakcie wykonywania montażu przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien przyjąć najdogodniejsze rozwiązania, powodując jak najmniejsze szkody wynikłe z realizacji robót montażowych,
o gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych Gminy Wadowice w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu odbiorcy końcowego lub zmiany odbiorcy końcowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowym od dnia zgłoszenia zmiany. Każdorazowo zgłoszenie zmiany lokalizacji wraz ze wskazaniem nowej lokalizacji dokonuje Zamawiający w formie pisemnej, przy założeniu, że: zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 15% użytkowników, Wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć do dnia 19.12.2017 roku do godziny 11.00;
- pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 7,
?S elektronicznie na adres e-mail: mmaslanka(@wadowice.pl S faxem na numer 33 873-18-15
Termin składania:2017-12-19
Miejsce i termin realizacji:Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonywany był w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy załączyć podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
4. Koszty wiązane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. W przypadku podpisania oferty i załącznika przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagane jest złożenie właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. Cena 100%
2. Należy podać całkowitą wartość zamówienia obejmującą dostarczenie usługi dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych, Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Informacji Turystycznej oraz budynku dworcowego na Dworcu Autobusowym w Wadowicach na okres 12 miesięcy wraz z ewentualnymi kosztami aktywacji oraz kosztami urządzeń niezbędnych do uruchomienia usługi. Należność będzie regulowana miesięcznie w wysokości 1/12 całkowitej wartości zamówienia. Faktura VAT wystawiona będzie przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. Należy podać całkowitą wartość zamówienia obejmującą dostarczenie usługi.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia dodatkowego dostępu do internetu w całym okresie trwania umowy.
2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579),
3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
7. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
S pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23,
34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7; S faksem na numer (33) 873-18-15,
S w wersji elektronicznej na adres: mmaslanka@wadowice.pl;
8. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Maślanka, tel. 33/ 873 18 11 wew. 112 lub e-mail: mmaslanka@wadowice.pl
Numer dokumentu:OR.271. 51 .2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: