Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17903419 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług telefonii komórkowej
Organizator:Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Informatyczny
Adres: ul. Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 448 55 54
E-mail:
Opis:Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowe wymagania
I.
Zamawiający informuje, że:
1. Uniwersytet użytkuje aktualnie 119 kart SIM w systemie abonamentowym w sieci
Orange. W momencie zawierania Umowy Uniwersytet będzie użytkował 119 kart SIM.
2. Aktualnie żadna z aktywnych kart sim, ani żaden terminal nie jest objęty programem
lojalnościowym związanym z programem wymiany terminali.
3. Zamawiający informuje, że całkowity ruch wychodzący wynosi miesięcznie ok.16 538 minut
ze wszystkich aktywnych kart SIM oraz:
Średnio w miesiącu jeden terminal użytkowany przez Uniwersytet generuje:
? 11,12 minut głosowego ruchu wychodzącego w grupie Zamawiającego,
? 31,88 minut głosowego ruchu w ramach połączeń krajowych do operatora Orange,
? 22,8 minut głosowego ruchu w ramach połączeń krajowych do operatora Plus,
? 25,66 minut głosowego ruchu w ramach połączeń krajowych do operatora Tmobile,
? 31,13 minut głosowego ruchu w ramach połączeń krajowych do operatora Play
? 2,63 minut głosowego ruchu w ramach połączeń krajowych do innych operatorów,
? 11,12 minut głosowego ruchu w ramach połączeń krajowych do sieci stacjonarnych,
? 0,61 minut połączeń w ruchu wychodzącym międzynarodowym
? 26,05 wiadomości tekstowych SMS,
? 2,24 wychodzącą wiadomości multimedialną MMS,
Szacowany ruch wychodzący wyrażony w minutach wynosi 396 913 minut za cały czas trwania
umowy (24 miesiące).
4. Wykonawca powinien zapewnić w ramach abonamentu transmisję 300 GB danych
miesięcznie łącznie dla grupy aktywnych kart SIM bez ograniczeń, realizowaną przy
pomocy dedykowanych modemów USB lub jako usługa dodatkowa do aktywnych kart
SIM, oraz uwzględniać aktywacje nowych numerów zgodnie z załącznikiem nr 3 do
umowy.
5. Ruch telefoniczny jest w przybliżeniu symetryczny, tj. całkowity ruch przychodzący do
systemu telekomunikacyjnego Uniwersytetu jest w przybliżeniu równy ruchowi
wychodzącemu.
6. Zamawiający zastrzega prawo nieobjęcia niniejszym zamówieniem wszystkich numerów
aktywnych kart. W takim przypadku zamawiającemu przysługuje prawo otrzymania
nowych numerów telefonów/ kart SIM w ich miejsce (ponad planowane 31 sztuk
nowych).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania wszystkich 31 sztuk
nowych numerów telefonów / kart SIM. Wykonawca nie ma prawa wnosić jakichkolwiek
roszczeń w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ani jednego z 31 sztuk
Strona 1 z 4nowych numerów w okresie obowiązywania umowy.
II. Wymagania:
1. Usługa telekomunikacyjna musi być świadczona w zgodzie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Zasięg świadczonych usług telefonii komórkowej musi wynosić co najmniej 90%
powierzchni kraju oraz 100% w granicach terytorialnych otwartej przestrzeni miasta
Lublin.
3. Usługi głosowe, usługi transmisji danych oraz przekazywanie wiadomości SMS i MMS
muszą być świadczone przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
4. Usługa telekomunikacyjna musi umożliwiać dostęp do usług telefonii 4 generacji LTE w
zależności od zasięgu posiadanych stacji bazowych lub przekaźnikowych.
5. Wykonawca zapewni przesyłanie wiadomości tekstowych
multimedialnych MMS do wszystkich sieci komórkowych.
SMS
i
wiadomości
6. Wykonawca zapewni transmisję głosu w sieci GSM, w tym połączenia do wszystkich
krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, oraz połączenia międzynarodowe.
7. Wykonawca zapewni nieodpłatne przeniesienie aktywnych numerów kart SIM
używanych przez Zamawiającego w sieciach opisanych w załączniku nr 3 do umowy do
swojej sieci przed rozpoczęciem świadczenia usług według zapotrzebowań składanych
przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę klauzul lojalnościowych i
związanych z nimi kar umownych przy zakupieniu przez Zamawiającego nowych kart
SIM , oraz aktywacji nowych usług.
9. Zamawiający nie dopuszcza opłat aktywacyjnych za nowe karty SIM. Ponadto
Zamawiający wymaga bezpłatnej wymiany kart SIM w przypadku ich uszkodzenia, oraz
zastrzega sobie prawo do bezpłatnej wymiany 30% aktywnych kart SIM, z tytułu
wydania duplikatu lub zmiany numeru (w tym mikro SIM, nano SIM i e-SIM). Wymóg
wymiany kart na karty e-SIM nie dotyczy Wykonawcy, który nie dysponuje niniejszą
technologią w momencie złożenia wniosku przez Zamawiającego o wymianę karty SIM.
10. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączeń.
11. Zamawiający dopuszcza wyłącznie jeden typ abonamentu: abonament podstawowy
(obowiązkowy) - dla połączeń głosowych i transmisji danych miesięcznie, dla każdej
aktywnej karty SIM.
12. Zamawiający dokona miesięcznych opłat za ponadlimitową transmisję danych dla
transferów w paczkach po 1GB powyżej miesięcznego limitu wynoszącego pow. 300
GB zbiorczego. Wykonawca będzie naliczał miesięczne dopłaty za każdy dodatkowy
przetransmitowany 1GB danych powyżej limitu miesięcznego bez pogorszenia
warunków technicznych transmisji danych.
13. Zamawiający dopuszcza wyłącznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych
ze względu na porę dnia czy dzień tygodnia oraz niezależny od przydzielonego limitu i
abonamentu - dla wszystkich aktywnych kart SIM.
14. Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za usługi telekomunikacyjne od
pierwszej do ostatniej sekundy połączenia za połączenia głosowe krajowe na terenie
kraju i międzynarodowe wychodzące z terenu kraju.
15. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dowolne definiowanie limitów kosztów na
poszczególnych kartach SIM w minimum 2 grupach. Przekroczenie limitu - dla każdej
aktywnej karty SIM, w zależności od wyboru Zamawiającego:
Strona 2 z 4a. spowoduje blokadę połączeń wychodzących z terminala - wszystkie połączenia
przychodzące będą działały prawidłowo,
b. nie spowoduje blokady żadnych połączeń.
16. W przypadku przekroczenia limitu system automatycznie poinformuje o jego
przekroczeniu - poprzez wiadomość SMS
17. Limitem objęte są wszelkie połączenia, w tym roamingowe, transmisja danych, oraz
wiadomości SMS i MMS.
18. Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość bezpłatnego sprawdzania
aktualnego stanu kosztów połączeń, oraz limitów w aktualnym okresie rozliczeniowym
przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku - poprzez wiadomość SMS - dla
każdej aktywnej karty SIM.
19. Wykonawca zapewni obsługę funkcjonalności połączeń oczekujących i konferencyjnych.
20. Wykonawca zapewni możliwość transmisji danych w zakresie dostępu do Internetu z
wykorzystaniem prywatnego APN, bez blokowania portów usług sieciowych IP- dla
każdej aktywnej karty SIM - w technologiach GPRS, EDGE oraz HSDPA i innych - w
zależności od zasięgu posiadanych stacji bazowych lub przekaźnikowych.
21. Wykonawca umożliwi uruchomienie dla każdej aktywnej karty SIM, usług transmisji
danych do i z Internetu z wykorzystaniem APN prywatnego, oraz zablokuje możliwość
korzystania z APN publicznego z wyłączeniem sytuacji w których transmisja danych z
wykorzystaniem prywatnego APN nie będzie możliwa. W takim przypadku do czasu
dostępności prywatnego APN domyślnym APN stanie się APN publiczny.
22. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie dokona blokady
wszystkich połączeń wychodzących i przychodzących - dla każdej aktywnej karty SIM-
szczególnie w przypadkach:
a. utraty telefonu komórkowego (zagubienie, kradzież),
b. nadużycia lub nieautoryzowanego użytkowania wynikającego z wewnętrznych
przepisów Zamawiającego nie dłużej niż na jeden okres rozliczeniowy.
23. Odblokowanie zablokowanej karty SIM nastąpi nie później niż w terminie 24 godzin od
zgłoszenia, a wydanie nowej karty (w przypadku utraty) - nie później niż do końca
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia przedstawicielowi
Wykonawcy.
24. Wykonawca zapewni możliwość czasowego blokowania (zawieszenia) kart SIM na
każde żądanie Zamawiającego nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia - w
taki sposób, że karty pozostają zablokowane i nie są za nie pobierane żadne opłaty.
Czas blokady (zawieszenia) nie może przekroczyć 6 miesięcy, po tym czasie musi
nastąpić wznowienie świadczenia usług. Blokadą czasową może być objętych
jednocześnie do 10 % wszystkich kart SIM.
25. Wykonawca uruchomi w swojej sieci prywatny APN (umlub.pl), dostępny wyłącznie dla
kart SIM Uniwersytetu. Usługą prywatnego APN musi objąć wszystkie aktywne karty
SIM Zamawiającego.
26. Wszystkie połączenia z Internetem oraz transmisja danych dla kart SIM muszą odbywać
się przez publiczny APN, natomiast prywatny APN ma być dostępny dodatkowo dla
50% aktywnych kart SIM wskazanych przez Zamawiającego. Prywatny APN nie może
umożliwiać połączeń z Internetem bezpośrednio, połączenia takie muszą być
realizowane wyłącznie do sieci Uniwersytetu.
27. Dla komunikacji z siecią Uniwersytetu Wykonawca zakończy połączenie do APN stykiem
Ethernet 100 Mbps full dupleks w serwerowni w Rektoracie lub zestawi kanał PVC
Strona 3 z 4IPSEC przez publiczną sieć Internet do Urządzeń Zamawiającego.
28. Adresacja IP prywatnego APN musi pochodzić z prywatnych klas adresowych IP
wskazanych przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
29. Wykonawca zapewni przyłączenie nowo aktywowanych kart SIM do dedykowanej dla
Zamawiającego grupy użytkowników sieci telefonii komórkowej, obejmującej wszystkie
dotychczas aktywne karty SIM Zamawiającego, oraz karty nowo aktywowane. W
ramach tej usługi za połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami grupy nie będą
pobierane opłaty taryfowe, czyli usługi te będą rozliczane wyłącznie na podstawie
abonamentu. Aktywacja nowych kart SIM nie wpłynie na miesięczny limit transferu dla
grupy.
30. Zamawiający oświadcza że aktywacja nowych kart SIM będzie odbywać się na żądanie
Zamawiającego według jego potrzeb w okresie trwania umowy w ilości do 31 sztuk.
31. Wykonawca zapewni na terenie kraju, świadczenie usługi poczty głosowej, której koszt
będzie wliczony w koszt abonamentu. Usługa poczty głosowej musi zapewnić:
a. powiadamianie o nowych wiadomościach przez SMS,
b. powiadamianie o nowych wiadomościach przez oddzwonienie,
c. rejestrowanie prób połączeń od osób, które próbowały się dodzwonić a nie
zostawiły wiadomości,
d. ustawienie własnego powitania.
32. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu aktywację usług dodatkowych w terminie do 7 dni
od zgłoszenia,
33. Do kontaktów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą upoważnione są osoby wyłącznie
przez nich wyznaczone.
34. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu do operatorów
krajowych, w sprawach związanych z przenoszeniem świadczonych przez nich usług do
sieci Wykonawcy.
35. Wykonawca będzie dostarczał w cyklach miesięcznych pełne zestawienia billingowe
oraz elektroniczne kopie faktur. Dopuszczalne jest udostępnianie tych informacji za
pomocą strony www Wykonawcy, dostarczanie pocztą elektroniczną lub na nośniku (CD,
DVD) w terminie do 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
36. Zmiana związana z przeniesieniem praw do numeru telefonicznego aktywowanego u
Wykonawcy, dokonana na podstawie umowy (cesji) przeniesienia do tego Wykonawcy
przedmiotowego numeru, na innego użytkownika niż Zamawiający, skutkuje
pozyskaniem przez Zamawiającego, prawa do nowej aktywacji karty SIM wraz z nowym
numerem.
37. Zamawiający może dokonać na podstawie umowy (cesji) przeniesienia praw do numeru
telefonicznego aktywowanego u innego użytkownika niż Zamawiający.
38. Wykonawca zapewni, aby wszystkie aktywne karty SIM Zamawiającego w sieci
Wykonawcy utworzyły grupę, w ramach której za połączenia głosowe nie będą naliczane
żadne opłaty. Winne one być uwzględnione / wliczone w cenę abonamentu.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin Składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Aleje
Racławickie 1, 20-059 Lublin, Kancelaria Ogólna (pokój nr 8), 06.09.2019 r. godz.
12:00
Oferty należy składać w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi
załącznik nr 1).
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin, pok. 025 (piętro - niski parter), 06.09.2019 r. godz. 12:30
Termin składania:2019-09-06
Wymagania:OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. W ocenie udział będą brały oferty nieodrzucone złożone przez Wykonawców niewykluczonych
z przedmiotowego postępowania.
2. Cena stanowi 100% kryterium wyboru (jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym
postępowaniu jest cena).
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
L.p.
Kryterium
Znaczenie punktowe kryterium
1 Cena (C a ) za abonament 40
2 Cena (C p ) głosowe połączenia wychodzące i
wiadomości wychodzące 60
4. Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert będzie wyliczona wg wzoru:
X = W x C na /C oa + W x C np /C op
gdzie:
X - ocena końcowa ocenianej oferty (przyznane punkty)
W - waga - znaczenie punktowe ocenianego kryterium
C na - najniższa cena za abonament ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert
podlegających ocenie (zgodnie z zał. 1 tj. CABG + C1GB)
C oa
- cena abonamentu oferty ocenianej (brutto) (zgodnie z zał. nr 1 tj. CABG + C1GB)
C np - najniższa cena za połączenia głosowe wychodzące i wiadomość wychodzące
(brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie (zgodnie z zał. nr 1 tj. CR + CMS)
C op - cena połączeń głosowych wychodzących i wiadomości wychodzących oferty
ocenianej (brutto) (zgodnie z zał. nr 1 tj. CR + CMS)
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
7. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania minimalne,
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Numer dokumentu:UM-DI-262-16/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: