Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15593606 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-21
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Organizator:WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
Adres: ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 668 489 528
E-mail:
Opis:Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z
dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
Miejsce i termin składania ofert: 4) Termin wysyłania szacowanej wartości zamówienia 30.06.2018r.
Termin składania:2018-06-30
Miejsce i termin realizacji:5. Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez dostarczenie do używania
najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora,
aktywnych kart SIM (jeśli zachodzi potrzeba wymiany karty SIM w aktualnie
używanych aparatach telefonicznych) oraz fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.
3) Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Wymagania:1) Informacje dotyczące zamówienia:
1. Przedmiotem Szacowania wartości zamówienia jest świadczenie usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie
nowych aparatów.
2. Zamawiający wymaga, by w przypadku zmiany operatora. Wykonawca przeniósł
wszystkie numery telefonów, będące przedmiotem postępowania do swojej sieci.
Zamawiający udzieli nowemu operatorowi wszelkich koniecznych pełnomocnictwa
3. Z obecnym operatorem - Orange Polska - zamawiający związany jest następującymi
umowami: Wykaz umów, wraz z numerami telefonów oraz terminami obowiązywania
stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
4. Wykonawca musi zapewnić bezpłatne przeniesienie numeracji i jej uruchomienie w
swojej sieci w' pierwszym dniu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy u
dotychczasowego operatora zgodnie z istniejącymi przepisami oraz na koszt
Wykonawcy. Przeniesienie nastąpi, zgodnie z zachowaniem wszystkich numerów
posiadanych przez Zamawiającego.
6. Terminy zakończenia umów lojalnościowych z wybranym Wykonawcą muszą być
wspólne dla wszystkich umów będących przedmiotem postępowania.
7. Wykonawca zapewni odpowiednią jakość dostarczonej usługi zgodnie z regulaminem
sieci danego operatora.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości aktywacji do 15 nowych
numerów wraz z aparatami, na warunkach obowiązujących w umowie.
9. Na każde żądanie Zamawiającego Operator dokona bezpłatnej zmiany numeru
telefonicznego w trakcie trwania umowy, nie później niż terminie do 72 godzin od
momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.
10. Między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie podpisana ..Umowa Ramowa"
charakteryzująca się:
a. Końcem umowy dla wszystkich usług w tym samym terminie.
b. Dedykowanym budżetem do wykorzystania podczas trwania całej
umowy,
c. Możliwością negocjacji umowy w każdym momencie jej trwania, w
sprawie ilości aktywacji,
d. Możliwość negocjacji umowy po okresie 24 miesięcy w sprawie kwoty
abonamentu, limitu transferu danych oraz zakupu aparatów
telefonicznych i urządzeń do transmisji danych,
e. Dobieraniem usług, które nie powodują wydłużenia trwania umowy,
f. eSerwis - który pozwala ma zarządzanie usługami, kontrolowaniem,
monitorowaniem, dodawanie/zmieniania usług,
g. Dedykowanym konsultantem do obsługi w godzinach 8:00 - 16:00,
h. Obsługą handlowca
i. Dedykowaną infolinią dla biznesu czynna całą dobę,
j. Dedykowanym adresem mail, przez których można dokonywać zmiany.
11. Umowa Ramowa między Zamawiającym, a Wykonawcą zawarta zostanie na
okres maksymalnie 24 miesięcy.
Opiaty Abonamentowe:
1. W ramach opłaty abonamentowej dla każdego numeru z osobna Wykonawca zapewni:
a. Nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów komórkowych
na terenie kraju,
b. Nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów' stacjonarnych
na terenie kraju,
c. Nielimitowane i bezpłatne wiadomości tekstowe i multimedialne do wszystkich
operatorów7 komórkowych na terenie kraju.
2. Transfer danych z limitem min 12 GB dla każdego numer telefonicznego z osobna (po
wykorzystaniu limitu transferu danych użytkowników może nadal bezpłatnie korzystać
z usługi w7 danym miesięcznym okresie rozliczeni o w7ym, przy czym dostawca ma prawo
zmniejszyć jego prędkość do lOMb/s do końca tego okresu rozliczeniowego,
Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami za transmisję
danych po przekroczeniu limitu transferu danych.
3. Abonent będzie otrzymywał informację o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w
formie komunikatu przesyłanego na numer telefoniczny, dla którego był aktywny dany
pakiet transmisji danych. Abonent ma także możliwość bieżącej kontroli stanu pakietu
transmisji danych na zasadach określonych w regulaminach Usług lub w regulaminach
promocji, na podstawce których pakiety zostały udostępnione.
4. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Wykonawca zapewni dodatkowo:
a. Bezpłatną aktywację karty SIM,
b. Aktywację usługi roamingu i usługi międzynarodowa na wniosek
Zamawiającego,
c. Usługę Roamingu w7 krajach UE zgodnie z obowiązującym cennikiem usług w
roamingu.
d. Bezpłatną usługę poczty głosowej w przypadku połączeń wykonywanych na
terenie kraju,
e. Pakiet usług:
- identyfikację numeru rozmówcy,
- oczekiwanie na połączenie,
- dokonywanie połączeń,
- zawieszenie połączeń,
- połączenia z numerami alarmowymi,
- powiadomienie o próbie połączenia.
f. Bezpłatną usługę transferu danych - dostęp do internetu.
g. Bezpłatne połączenia przychodzące,
h. Bezpłatne blokowanie połączeń i SMS/MMS z numerami specjalnymi o
podwyższonej opłacie
i. Brak blokad SIM LOCK na dostarczonych aparatach telefonicznych,
j. Brak opiaty za rozpoczęcie połączenia w kraju,
k. Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy połączenia w ruchu krajowym.
5. Opłata abonamentowa wykazana na fakturze będzie łączną opłatą dla wszystkich
sukcesywnie aktywowanych numerów, z wyszczególnieniem poszczególnych usług dla
każdego numeru w załączniku do faktury.
Karty SIM:
1. Aktywacja kart SIM powinna być bez kosztowa. Karty SIM mają być dostarczone na
koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na
opakowaniu każdej z nich ma być widoczny numer telefoniczny,
2. Dostarczone przez Wykonawcę karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi
aparatami telefonicznymi. Wszystkie karty SIM powinny mieć możliwość użycia w
wielkościach standard, mikro, nano.
3. Dostarczone karty SIM i aparaty telefoniczne powinny umożliwić transmisję danych w
standardzie GSM,EDGE,UTMS i LTE.
4. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty SIM, Wykonawca zobowiązuje się do jej
natychmiastowej blokady i wydania bezpłatnie duplikatu w ciągu 72 godzin od
momentu zgłoszenia tego faktu.
Aparaty Telefoniczne oraz Urządzenia do Transmisji Danych:
1. W ramach oferty Wykonawca zapewni zamawiającemu 11 aparatów telefonicznych
typu ,,Smartfon Premium. Wykonawca przedstawi 3 różne modele do wyboru
Zmawiającego, dla których wymagania minimalne zostały określone w załączniku do
niniejszego dokumentu.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie dwóch typów ofert:
a) Typ 1 - cena jednostkowa zaoferowanego modelu aparatu telefonicznego nie
może być większa niż 999zł netto w przypadku niższej miesięcznej opłaty
abonamentowej,
b) Typ 2 - cena jednostkowa zaoferowanego modelu aparatu telefonicznego nie
może być większa niż 499zł netto w przypadku wyższej miesięcznej opiaty
abonamentowej.
2. W ramach oferty Wykonawca zapewni zamawiającemu 33 aparatów telefonicznych
typu ..Smartfon. Wykonawca przedstawi 3 różne modele do wyboru Zmawiającego,
dla których wymagania minimalne zostały określone w załączniku do niniejszego
dokumentu.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie dw'óch typów ofert:
a. Typ 1 - cena jednostkowa zaoferowanego modelu aparatu telefonicznego nie
może być większa niż 99zł netto w przypadku niższej miesięcznej opłaty
abonamentowej,
b. Typ 2 - cena jednostkowa zaoferowanego modelu aparatu telefonicznego nie
może być większa niż 49zł netto w przypadku wyższej miesięcznej opłaty
abonamentowej.
3. W ramach oferty Wykonawca zapewni zamawiającemu 5 urządzenia do transmisji
danych typu ..Tablet". Wykonawca przedstawi 3 różne modele do wyboru
Zmawiającego, dla których wymagania minimalne zostały określone w załączniku do
niniejszego dokumentu.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie dw7óch typów ofert:
a. Typ 1 - cena jednostkowa zaoferowanego modelu urządzenia do transmisji
danych nie może być większa niż 499zł netto w przypadku niższej miesięcznej
opłaty abonamentowej,
b. Typ 2 - cena jednostkowa zaoferowanego modelu urządzenia do transmisji
danych nie może być większa niż 299zł netto w przypadku wyższej miesięcznej
opłaty abonamentowej.
4. Wykonawca do oferty dołączy specyfikację zaproponowanych aparatów,
5. Zamawiający dokona wyboru typu oferty, oraz wyboru aparatów telefonicznych
najbardziej spełniających jego oczekiwania
6. Wykonawca zapewnia dostępność wybranych przez Zamawiającego aparatów
telefonicznych oraz urządzeń do transmisji danych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybrania dowolnej kombinacji aparatów
telefonicznych, oraz urządzeń do transmisji danych spośród zaoferowanych modeli.
8. Wszystkie aparaty telefoniczne oraz urządzenia do transmisji danych muszą być
dostarczone maksymalnie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
9. Wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne oraz urządzenia do transmisji danych
muszą być fabrycznie nowe i tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje producent.
10. Wszystkie aparaty telefoniczne oraz urządzenia do transmisji danych mają być
dostarczone na koszt i ryzyko Operatora w opakowaniach uniemożliwiających ich
uszkodzenie. Dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami muszą posiadać
certyfikat zgodności CE oraz świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności
urządzenia z zasadniczymi wymaganiami wydane przez uprawniony organ innego
państwa, a uznane przez polski organ właściwy w sprawach certyfikacji, lub deklarację
zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydaną przez producenta lub jego
przedstawiciela.
Wymagania dodatkowe:
1. Operator zapewni dostęp do elektronicznego systemu zapewniającego bezpieczna i
samodzielną obsługę konfiguracji konta przez aplikację internetową działającą w trybie
online. Usługa dostępna całodobowo.
2. Zaproponowana przez Operatora aplikacja do obsługi kont musi umożliwić
Zamawiającemu, dostęp do bilingów i kosztów ponoszonych na każdy numer telefonu,
a także tworzenie miesięcznych zestawień sumarycznych dla wszystkich zawartych
umów.
3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie miał dostęp do bilingu za okres do
6 miesięcy wstecz od dnia wystąpienia o udostępnienie bilingu.
4. W trakcie obowiązywania urnowy Operator, w' odniesieniu do napraw7 gwarancyjnych,
zapewnia transport uszkodzonego i naprawionego aparatu telefonicznego do i z siedziby
Zamawiającego na koszt i ryzyko Operatora.
5. Operator wyznaczy dedykowanego opiekuna technicznego i handlowego w celu
zapewnienia bieżącej obsługi drogą elektroniczną oraz telefoniczną od 8:00 do 15:00
we wszystkie dni robocze.
6. Potwierdzeniem przez Zamawiającego dostawy aparatów telefonicznych będzie
podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy' Protokół Odbioru. Z chwilą
podpisana Protokołu Odbioru przez obie Strony, aparaty telefoniczne stają się
własnością Zamawiającego.
Przeniesienie numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego:
1. W przypadku wyboru oferty innego operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne
niż dotychczasowy. Wykonawca w' ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany
do zachowania dotychczas używanych 49 numerów' telefonicznych u obecnego
operatora i przeniesienia ich na zasadach zgodnych z Prawieni Telekomunikacyjnym
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010r., w sprawie
warunków' korzystania z uprawnień w publicznych sieciach teleinformatycznych.
Wykaz numerów' telefonicznych wraz z datami obowiązujących umów7 zostanie podany
wybranemu Oferentowi po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy.
2. Procedura przenoszenia numerów telefonicznych do nowego operatora musi być
realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia
2010r. tj. przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie może powodować
przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 3 godziny, pomiędzy
godziną 0:00 a godziną 3:00.
3. Wszelkie formalności i procedury potrzebne do przeniesienia numeru spoczywają na
Wykonawcy.
Warunki rozliczenia:
1. Okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Bezpłatne przesyłanie w ramach do poszczególnych numerów szczegółowych
rachunków wraz z fakturą w terminie do 10 dni kalendarzowych od zakończenia
rozliczeniowego
3. Faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym, z 30 dniowym terminem płatności.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej.
5. Zamawiający dopuszcza, aby abonamenty za usługi telekomunikacyjne opłacane były
z góry, a opłaty za wykonanie połączeń w danym okresie rozliczeniowym opłacane były
z dołu.
Okres Gwarancji i Serwis:
1. Aparaty telefoniczne oraz urządzenia do transmisji danych muszą być objęte co
najmniej 24 miesięczną gwarancją producenta. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się
od dnia uaktywnienia karty SIM.
2. Wadliwe telefony komórkowe oraz urządzenia do transmisji danych będą reklamowane
i wymieniane przez Wykonawcę na nowe. wolne od wad. w terminie nie dłuższym niż
7 dni od daty zgłoszenia wad przez zamawiającego.
3. W przypadku awarii polegającej na naprawie gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć aparaty zastępcze wraz z ładowarkami o zbliżonych parametrach
technicznych oraz dostarczenie urządzenia po naprawie bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego.
4. Dostarczone aparaty telefoniczne oraz urządzenia do transmisji danych muszą posiadać
ważną gwarancję producenta. Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot
umowy pisemnej gwarancji na okres 24 miesięcy. Okres rękojmi na przedmiot umowy
stanowi 24 miesiące.
5. Reklamacje będą realizowane na bieżąco.
6. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wady jawne i ukryte, wady fizyczne
przedmiotu umowy stwierdzone w okresie gwarancji na zasadach określonych
obowiązującymi przepisami, chyba, ze niniejsza umowa stanowi inaczej.
2) Transport w zakresie wykonawcy zamówienia.
Informujemy, że powyższe szacowanie cen nie stanowi zapytania ofertowego, ani nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01,2004r. Prawo o zamówieniach
publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskania wiedzy na
temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
Kontakt:Osoba do kontaktu
Kierownik Sekcji Informatyzacji Rafał Ossowski
e-mail: rafal.ossowski@wsse.waw.pl
Starszy Specjalista Sekcji Informatyzacji Michał Kruszewski
e-mail: michal.kruszewski@wsse.waw.pl
tel.: 668 489 528
Źródło: Internet i własne
Załączniki: