Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-30
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Organizator:Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Adres: ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (52) 32-56-609, fax.: (52) 32-56-609
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i niezbędnych akcesoriów
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i niezbędnych akcesoriów dla Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia jako jedno zadanie, oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
3. Szczegółowe zasady realizacji określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Termin składania ofert upływa z dniem 07.08.2018r do godz 10:00
1. Miejsce składania ofert - Kancelaria w siedzibie Zamawiającego ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy (wejście A-I piętro),
Otwarcie ofert:3. Miejsce otwarcia ofert - Dział Zamówień Publicznych (wejście F, parter). 4. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 07.08.2018r godz 30:00
Termin składania:2018-08-07
Miejsce i termin realizacji:III.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące, licząc od godziny 0:00 28.08.2018r. tj. przewidywanego dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.
Wymagania:IV.
Oferta powinna zawierać:
1. Zatwierdzony Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (załącznik nr 2).
3. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (załącznik nr 3).
4. Specyfikacje techniczne oferowanych modeli telefonów komórkowych.
5. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1907).
6. Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie - załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
V.
Zapytania i wyjaśnienia
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zaproszenia do dnia 30.07.2018r. w formie określonej w pkt. XIV Zaproszenia.
2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, które udostępni na swojej stronie internetowej.
VI.
Sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie - w języku polskim, w formie czytelnej, opieczętowana i podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy a uprawnienie to musi bezpośrednio wynikać z dołączonych do oferty dokumentów (tj. dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa udzielonego przez osobę do tego uprawnioną).
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
3. Wszystkie dokumenty stanowiące integralną część oferty załączone w formie kserokopii muszą być potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem" przez osobę wymienioną w ppkt 1. Potwierdzenie zgodności wymaga imiennej pieczątki wraz z podpisem lub czytelnego podpisu oraz podania daty.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta musi być złożona w terminie podanym w Zaproszeniu.
6. Oferta powinna być złożona w 2 zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, oraz oznakowana następująco: OFERTA - procedura konkursowa nr 07 Z PK 18, świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i niezbędnych akcesoriów. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 03.08.2018r. godz. 10.30.
Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, by można ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie.
7. Wykonawca może wprowadzać zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert, przy czym:
a) w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje - w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem WYCOFANE. Koperty oznaczone napisem WYCOFANE będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Oferty wycofane zostaną zwrócone po terminie składania ofert.
b) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca winien złożyć te dokumenty.
Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem ZMIANY. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany.
8. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018r., poz. 419).
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018r., poz. 419) uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako ,,część jawna oferty" i jako ,,część tajna oferty". Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną. Zamawiający podaje, iż zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów ww. ustawy, będzie skutkować ich odtajnieniem przez Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
XII.
Informacje związane z wyborem oferty
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, zamieszczając powyższą informację na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony dodatkowo - drogą elektroniczną - e-mail.
2. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
3. W przypadku składania zapytań do treści Zaproszenia w innej formie niż drogą elektroniczną, Wykonawca powinien przekazywać je Zamawiającemu dodatkowo za pomocą e- maila.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
mgr Ksenia Sondej -Kierownik Działu Zamówień Publicznych tel. (52) 32-56-795.
2. Wykonawcy zobowiązani są kierować korespondencję na adres:
Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, fax.: (52) 32-56-609, e-mail: zampub@kpcp.pl. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania tj. 07ZPK 18.
Numer dokumentu:E.ZP261.34.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2018-08-01 15:28
Zmiana terminu

http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/zamowpub_do30000_2018.php

termin składania ofert: 07.08.2018r do godz 10:00

http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/zamowpub_do30000_2018.php