Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług trenera/animatora profilaktyki
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu
Adres: Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
Województwo / powiat: pomorskie, pow. sztumski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 55-276-23-86
E-mail:
Opis:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w związku z realizacją Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani zaprasza do złożenia ofert cenowych na
pełnienie funkcji:
ŚWIADCZENIE USŁUG TRENER/ANIMATOR PROFILAKTYKI
o łączna ilość godzin do przepracowania : 3 x w tygodniu po 3 godz. - zajęcia w systemie
popołudniowym,
o miejsce wykonania zlecenia : w okresie letnim: boisko Orlik, w okresie jesiennym : Centrum Sportowo-
Rekreacyjne.
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego
miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku/faktury oraz przedłożeniu wymaganej przez
Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania ( min. ewidencji usług).
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku/faktury.
2. Zakres obowiązków
Do głównych obowiązków trenera/animatora profilaktyki będzie należało prowadzenie zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. W ramach realizowanego Programu ,, Sportowe
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgoń zagrożonych wykluczeniem
społecznym" finansowane ze środków publicznych Gminy Dzierzgoń. Zajęcia mają na celu przygotowanie
dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z depresją,
narkotykami, używkami, środkami psychotropowymi. Prowadzenie rejestru zajęć oraz prowadzenia
ewidencji czasu pracy.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na
świadczenie usług trenera/animatora profilaktyki - 2022 r.", za pośrednictwem poczty lub
osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu Ul. Plac Wolności 1, 82-
440 Dzierzgoń w terminie do dnia 29.12.2021 roku do godz. 12;00
Termin składania:2021-12-29
Miejsce i termin realizacji:o planowany termin realizacji świadczenia pracy : od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.
Wymagania:Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130.000
zł. netto.
1. Warunki współpracy
o warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( wymagania ) oraz sposób dokonywania oceny ich
spełniania:
1. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą spełnić następujące warunki:
o posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
o posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia,
o posiadać wiedzę i doświadczenie w tym doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędne do
wykonywania zamówienia,
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć stosowne oświadczenia
oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy).
Kryteria formalne ( obowiązkowe )
o wymagane wykształcenie min. średnie
o doświadczenie zawodowe - minimum lrok na stanowisku trenera/animatora
o posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej
o niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
o kreatywność i umiejętność doskonalenia metod pracy
o odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę
o samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań
4.Wymagane dokumenty
1. Życiorys z opisem pracy zawodowej- CV - podpisany własnoręcznie;
2. List motywacyjny - podpisany własnoręcznie;
3. Kwestionariusz osobowy - podpisany własnoręcznie;
4. Dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie
lub ich odpisy;
5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy
(m.in. certyfikaty, ukończenie szkolenia, kursy) lub ich odpisy
6. Oświadczenia kandydata:
o oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru na ww.
stanowisko;
o oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni
praw publicznych,
o oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
trener/animator profilaktyki;
o oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
o oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
o oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek
został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r, póz. 922
ze zm)
5. Sposób przygotowania i składanie oferty :
1. Kompletna oferta musi zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
o stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu
Wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej,
o w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania cenowego,
o dokumenty (dyplomy, zaświadczenia) i oświadczenia osób, które będą wykonywały zamówienie,
o w przypadku, gdy ofertę składa podmiot gospodarczy - aktualny wpis do rejestru,
o w przypadku osób fizycznych ubiegających się o realizację zamówienia w ramach umowy
cywilnoprawnej - oświadczenie o osiąganiu minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 3010 złotych.
za datę złożenia
dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w
siedzibie MOPS Dzierzgoń. Aplikacje, które wpłyną do MOPS Dzierzgoń po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Dokumenty wchodzące w skład zapytania cenowego mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
5. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem
terminu składania ofert.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni od dnia złożenia oferty.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia, jeżeli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
11. Zamawiający odrzuca ofertę:
- w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu
- w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem
- w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia : PLN
6. Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:
1. kryterium cenowe:- cena -max. 45 %
najniższa cena
liczba punktów=-----------------------------x 100% x 45 pkt
cena badanej oferty
2. Kryterium: staż pracy na stanowisku trener/animator profilaktyki - max 25 %
a) 1 letni staż - 10 %
b) od 2 lat do 5 lat - 15%
c) od 6 lat do 10 lat - 20%
d) powyżej 10 lat - 25 %
1. Kryterium: kwalifikacje zawodowe(certyfikaty, ukończone kursy, szklenia)- max. 30 %
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. - 1%-lpkt
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
7. Informacje dodatkowe :
1. Zamawiający dopuszcza do składania ofert osoby fizyczne. Z osobami fizycznymi realizującymi
zamówienie zostanie podpisana umowa cywilnoprawna
2. W cenę należy wliczyć koszty dojazdu do miejsca wykonywania zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia
konsekwencji i bez podania przyczyny.
4. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP MOPS Dzierzgoń
http://bip.mops.dzierzgon.pl/ oraz ogólnodostępnej tablicy informacyjnej MOPS Dzierzgoń w Dzierzgoniu.
Kontakt:8. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Marta Budzińska-tel. 55-276-23-86 mops.dzierzgon@wp.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: