Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-04
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług treningowych
Organizator:Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Adres: Hoża 1, 60-591 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:578 604 958 71 72 42 298
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15409
Opis:Świadczenie usług treningowych dla mieszkańców w ramach projektu ,,Droga do samodzielności..."
Części zamówienia

Część 1
Zamawiający dzieli zamówienie na 4 części (zadania)
Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Projekt ,,Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze ,,Miasta Wrocławia" realizowany przez Fundację Inicjowania rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Wrocław współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Zamawiający dzieli zamówienie na części (zadania) i przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie i zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany.
Wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Wrocław
Opis poszczególnych części zamówienia:
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający wyodrębnił 4 części zamówienia związanych z realizacją projektu. W ramach każdego zadania:
1. Miejscem szkolenia są poszczególne mieszkania treningowe na terenie Wrocławia.
2. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony na etapie podpisania umowy i będzie dopasowany do możliwości czasowych mieszkańców danego mieszkania Wszystkie treningi odbywać się mogą od poniedziałku do niedzieli w godz.ch od 8.00 do 21.00.
3. Szkolenia będą odbywać się w zarówno w formie grupowej oraz indywidualnej. Szczegółowy podział tematyki w podziale na sposób szkolenia (grupowy/indywidualny) został określony dla każdego zadania oddzielnie.
4. Wykonawca przedstawi szczegółowy program szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia weryfikacji efektów końcowych (kryteria oceny i metoda weryfikacji zdobytej wiedzy) - w formie załącznika do oferty (jako weryfikacja spełnienia minimalnego wymaganego zakresu tematycznego szkolenia) -szczegółowy program szkolenia wraz z określeniem sposobu ewaluacji zdobytej wiedzy będzie stanowić załącznika do oferty
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, dostarczonej przez zamawiającego tj.: list obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych, listy odbioru cateringu, dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych, ankiety ewaluacyjne/testy wiedzy/inne dokumenty potwierdzające zdobyte kompetencje
6. Wykonawca opracuje i dostarczy w pierwszym dniu treningu materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dla każdego uczestnika formie drukowanej.
MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY
Zadanie 1 - Trening umiejętności praktycznych- zajęcia grupowe
Trening dla Uczestników Projektu w łącznej ilości 240 godzin. Odbędzie się 4 edycji, każda edycja obejmować będzie maksymalnie 6 grup (jedna grupa = mieszkańcy jednego mieszkania) po 10 godzin (łącznie 60 godzin na edycję), przez godzinę rozumie się 60 minut.
W trakcie treningu Uczestnicy nabywają umiejętności, w szczególności w zakresie:
1. sprzątania - w ramach, której posiadają wiedzę w jaki sposób m.in. ścierać kurze, odkurzać, zamiatać i myć podłogi, okna, parapety oraz naczynia. Uczą się w jaki sposób dobierać środki czystości do każdej z powyżej wskazanej czynności, dobrych praktyk ,,pracy domowej".
2. prania - w ramach, której pobiorą naukę prania ręcznego i automatycznego, obsługi pralki automatycznej, dobierania prania w zależności od kolorystyki oraz faktury materiału, segregacji odzieży, składania bielizny, prawidłowego rozwieszanie bielizny, a także doboru detergentów, , dobrych praktyk ,,pracy domowej".
3. prasowania - w ramach, której nauczą się m.in. obsługi żelazka, zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa podczas prasowania, dobrych praktyk ,,pracy domowej".
4. obsługi sprzętu AGD/RTV, prawidłowego użytkowania sprzętów pod napięciem oraz posiadają wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowego z nich korzystania.
5. rodzaje chemii domowej i bezpiecznie i ekonomiczne użytkowanie, ekologiczne i naturalne środki czystości
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
1. środków chemicznych/ alternatywnych środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych - oświadczenie o zapewnieniu materiałów do przeprowadzenia treningu będzie stanowić załącznika do oferty
2. materiałów szkoleniowych
Zadanie 2 - Trening higieny - zajęcia indywidualne
Treningiem higieny zostanie objętych łącznie 120 Uczestników Projektów. Trening w łącznej ilości 360 godzin (3 godz. na jednego Uczestnika). Przez godzinę rozumie się 60 minut.
Zakres:
- uczestnicy poznają środki myjące i pielęgnacyjne oraz zdobywają wiedzę na temat higieny całego ciała,
- kształtują nawyk konieczności systematycznego mycia całego ciała,
- omówienie podstawowych zasad przestrzegania higieny w zakresie dbałości o zdrowie,
- omówienie także higieny stomatologicznej, intymnej,
- omówienie także dbania o higienę przestrzeni wokół siebie.
- zapoznają się z zasadami używania środków czystości oraz ich przeznaczeniem,
- utrwalają nawyk regularnego dbania o higienę jamy ustnej,
- kształtowanie podstawowych nawyków estetycznych np. dbałość o czystość ubrania.
- bezpieczeństwo osobiste w czasie pandemii Covid-19, zasady obowiązujące w reżimie sanitarnym
Zadanie 3 - Trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych- zajęcia grupowe
Trening dla Uczestników Projektu w łącznej ilości 360 godzin. Odbędą się 4 edycji, każda edycja obejmować będzie maksymalnie 6 grup (jedna grupa = mieszkańcy jednego mieszkania) po 15 godzin (łącznie 90 godzin na edycję), przez godzinę rozumie się 60 minut.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
1. odpowiedniego sprzętu np. blendera, miksera, odpowiedniej ilości desek do krojenia etc.,
2. artykułów spożywczych - warzywa, owoce, mięso, nabiał, mąka, przyprawy etc., - w zależności od rodzaju przeprowadzanych zajęć praktycznych. - Oświadczenie o zapewnieniu materiałów do przeprowadzenia treningu będzie stanowić załącznika do oferty
3. materiałów szkoleniowych
W ramach treningu kulinarnego Uczestnicy:
- poznają zasady higieny osobistej w trakcie gotowania,
- przygotowują menu,
- nabywają umiejętność korzystania z przepisów kulinarnych,
- poznają zasady racjonalnego odżywiania się,
- uczą się wstępnej obróbki produktów tj. mycie i obieranie warzyw, owoców,
- poznają sposoby parzenia kawy, herbaty, sporządzania potraw i prostych dań,
- uczą się przygotowywania posiłków na specjalne okazje np. z okazji urodzin, świąt - co jest poprzedzone poznawaniem tradycji kultywowanych obrzędów,
- uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas posiłku,
- zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności.
Zadanie 4 - Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem- zajęcia grupowe
Trening dla Uczestników Projektu w łącznej ilości 384 godzin. Odbędą się 4 edycji, każda edycja obejmować będzie maksymalnie 6 grup (jedna grupa = mieszkańcy jednego mieszkania) po 32 godzin (łącznie 192 godz. na edycję), przez godzinę rozumie się 60 minut.
Zakres treningów obejmuje w szczególności:
- zasady komunikacji,
- zasady autoprezentacji, w różnych sytuacjach: zawodowych i prywatnych w tym rozmowa z pracodawcą,
- zasady posługiwania się językiem oficjalnym przy załatwianiu spraw urzędowych,
- podstawy budowania pozytywnego pierwszego wrażenia,
- sposób komunikowania się z otoczeniem w sytuacjach stresowych,
- sposób zachowania się w sytuacjach stresowych,
- funkcjonowanie w grupie,
- trening kontrolowania złości,
- trening asertywności
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przeprowadzenia 16 godzin wykładów,
- przeprowadzenia 16 godzin zajęć praktycznych, w trakcie których Uczestnicy Projektu będą poprzez np. odgrywanie scenek, utrwalać informacje przekazane w trakcie wykładów,
- zapewnienia materiałów szkoleniowych
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-11-13
Termin składania:2020-11-13
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Śródmieście
Miejscowość
Wrocław
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-11-04
Koniec realizacji
2020-11-09
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zadawanie pytań
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPDS.09.02.01-02-0012/01 - Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza wzrost wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie). Zamówienie uzupełniające polegać będzie na przeprowadzeniu dodatkowych godzin treningów/wsparcia, jeśli w ramach projektu zostanie objeta wsparciem większa ilość uczestników i w konsekwencji zostanie zdiagnozowane dodatkowe zapotrzebowanie na kolejne grupy treningowe. Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia uzupełniającego odbywać się będzie na warunkach określonych w zamówieniu pierwotnym.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie w następujących okolicznościach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego lub uczestników projektu,
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na zmianę okresu realizacji projektu lub ze względu na interes Zamawiającego nie będzie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w założonym terminie, bądź w wyniku nieterminowego oddania mieszkań treningowych do użytku.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W zakresie zadania nr 1:
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie min. 2 lata (w sumie 24 miesiące) doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu wykazane na przestrzeni max. 4 lat poprzedzających dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego, tj. doświadczenia w usługach porządkowych, związanych z utrzymaniem ładu i porządku w przestrzeni wspólnej i pokrewnym i/lub usług edukacyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Do oferty należy załączyć CV osoby/osób wyznaczonej do prowadzenia treningu.
W zakresie zadania nr 2:
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie formalne na jednym z zakresów: pielęgniarstwo, opiekun osoby niesamodzielnej, opiekun środowiskowy, poradnictwo prozdrowotne, promocja zdrowia (środowiskowa, zdrowie publiczne) i pokrewne oraz co najmniej łącznie min. 2 lata (w sumie 24 miesiące) doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu wykazane na przestrzeni max. 4 lat poprzedzających dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego, tj. doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Do oferty należy załączyć CV osoby/osób wyznaczonej do prowadzenia treningu.
W zakresie zadania nr 3:
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie min. 2 lata (w sumie 24 miesiące) doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu wykazane na przestrzeni max. 4 lat poprzedzających dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego, tj. doświadczenia w usługach gastronomicznych, związanych z samodzielnym przygotowywaniem posiłków i pokrewnym i/lub usług edukacyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Do oferty należy załączyć CV osoby/osób wyznaczonej do prowadzenia treningu.
W zakresie zadania nr 4:
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz. U. 2018 poz. 1668) na jednym z kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja; coaching, rozwój osobisty i pokrewne oraz min. 2 lata (w sumie 24 miesiące) doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu wykazane na przestrzeni max. 4 lat poprzedzających dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego, tj. doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Do oferty należy załączyć CV osoby/osób wyznaczonej do prowadzenia treningu.
Ocena spełniania niniejszych warunków - dla zadań nr 1 - 4 będzie dokonywana w oparciu o przedłożony wraz z ofertą wykaz osób (załącznik do zapytania ofertowego) oraz załączone CV osoby bezpośrednio prowadzącej trening.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia - do oferty nalży złożyć Oświadczenie w danym zakresie (załącznik nr 4).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Złożona oferta winna zawierać przynajmniej:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami:
a) szczegółowy program dla poszczególnego treningu wraz z opisem sposobu ewaluacji zdobytej wiedzy - wzór oferenta
b) Oświadczenie o:
o o zapewnieniu materiałów do przeprowadzenia treningu umiejętności praktycznyh- jeśli oferta dotyczy
o o zapewnieniu materiałów i niezbędnego sprzętu do treningu kulinarnego - jeśli oferta dotyczy
3. Wykaz kadry merytorycznej (wraz z CV) oraz doświadczeniem stanowiący
Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WADIUM
7.1. Wykonawca w zakresie poszczególnego zadania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- na zadanie 1 -450,00 zł
- na zadanie 2 - 650,00 zł
- na zadanie 3 - 650,00 zł
- na zadanie 4 - 750,00 zł
7.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
7.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa Banku: Bank BGŻ BNP Paribas, Numer rachunku: 49 1600 1462 0008 3707 5024 4001, Tytuł przelewu: ,,Wadium dla zadania nr ....... ZO_6_2020_DDS"
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.4. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
7.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.
7.6 Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,
e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie i niniejszym zapytaniu ofertowym,
o zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-11-04
Data ostatniej zmiany
2020-11-04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W zakresie każdego z zadań:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 50%
2 Doświadczenie 30%, przy czym minimalne doświadczenie to 24 m-ce w ciagu ostatnich 4 lat
3 Termin rozpoczęcia realizacji 20%
Przy czym rozpoczęcie realizacji to maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Pełdiak
tel.: 578 604 958 71 72 42 298
e-mail: a.peldiak@firs.org.pl
Kod CPV:15000000-8, 39700000-9, 80561000-4, 80570000-0, 85000000-9
Numer dokumentu:2020-1329-15409, 06/2020/DDS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: