Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20530413 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług ubezpieczenia mienia
Organizator:Polski Holding Obronny sp. z o.o. w Warszawie
Adres: ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 605 901 213
E-mail:
Opis:Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług
ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są:
1.Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Okres ubezpieczenia: od 01.02.2021r. do 31.01.2022r.
1.1. Budynki PHO: SU 32 792 300 zł
1.2. Eksponaty i wyposażenie Muzeum Historii Ursusa: SU 1 167 000 zł
1.3. Maszyny i urządzenia: SU 488 571 zł
Szczegóły odnośnie warunków ubezpieczenia- Załącznik nr 1
2. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
Okres ubezpieczenia : od 01.02.2021r. do 31.01.2022r.
2.1. Sprzęt przenośny : SU 57 051,24
2.2. Sprzęt stacjonarny : SU 174 220,22 zł
Szczegóły odnośnie warunków ubezpieczenia -Załącznik nr 2
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
Okres ubezpieczenia : od 20.03.2021r. do 19.03.2022r.
? Suma gwarancyjna:10 500 000 zł
Szczegóły odnośnie warunków ubezpieczenia- Załącznik nr 3
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
(obowiązkowe oraz nadwyżkowe)
Okres ubezpieczenia : od 20.03.2021r. do 19.03.2022r.
? Suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego: 40 000 EURO
? Suma gwarancyjna ubezpieczenia nadwyżkowego: 10 000 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Szczegóły odnośnie warunków ubezpieczenia -Załącznik nr 4
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 18.01.2021 r. o godz. 12.00.
2. Sposób złożenia oferty:
Podpisaną ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: zakupy@pho.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2021-01-18
Miejsce i termin realizacji:TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia :
1. Polisa Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Okres ubezpieczenia: od 01.02.2021r. do 31.01.2022r.
2. Polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Okres ubezpieczenia : od 01.02.2021r. do 31.01.2022r.
3. Polisa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
Okres ubezpieczenia : od 20.03.2021r. do 19.03.2022r.
4. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony osób i mienia
Okres ubezpieczenia : od 20.03.2021r. do 19.03.2022r.
Wymagania:III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postępowanie jest skierowane do Towarzystw Ubezpieczeniowych, Brokerów
Ubezpieczeniowych oraz Agentów Ubezpieczeniowych.
2. Zapytanie ofertowe określa zasady przeprowadzenia postępowania na wybór firmy
świadczącej usługi w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. na ubezpieczenie mienia,
sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność
gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego Zapytania Ofertowego,
w przypadkach w nim nieuregulowanych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych wyłącznie w zakresie,
w jakim zamówienie zostało podzielone na części (pkt II od 1 do 4).
5. Podział zamówienia na części ma ten skutek, że każda część (pkt II od 1 do 4)
zamówienia należy traktować tak jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania,
6. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, z późn. zm.).
7. Postępowanie ma charakter otwarty i będzie przeprowadzone w języku polskim.
8. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania Oferentów.
9. Ogłoszenie o postępowaniu wraz z Zapytaniem ofertowym dostępne będzie do czasu
zakończenia postępowania na stronie Zamawiającego - www.pho.pl
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OFERENCI, KTÓRZY:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania Zamówienia oraz uprawnienia do
określonej działalności lub czynności dotyczącej Zamówienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Posiadają polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
co najmniej 1 000 000 PLN sumy ubezpieczenia (dotyczy Agentów
ubezpieczeniowych oraz Brokerów).
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe
i właściwe wykonanie zamówienia.
5. Zapoznali się z niniejszym Zapytaniem wraz z załącznikami i nie wnoszą zastrzeżeń
do treści dokumentów.
6. Nie zostało przeciwko nim wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
Potwierdzeniem spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu, o których
mowa w pkt IV pkt 1-6) jest podpisanie Oświadczenia, którego wzór stanowi
Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania.
V. INFORMACJE O WYMAGANYCH OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH.
Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty i załączniki:
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 5
do Zapytania;
2. wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta, którego wzór stanowi Załącznik
nr 6 do Zapytania;
3. kopię zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy na podstawie odrębnych
przepisów zezwolenie nie jest wymagane, zaświadczenie właściwego organu
nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym
zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie
do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, wystawianego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
5. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu dostawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa
lub innych dokumentów.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim w formie pisemnej.
2. Ofertę należy przygotować w formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 5
do niniejszego Zapytania;
3. Do formularza oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wskazane
w Punkcie V;
4. Wykonawca określi całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia poprzez
wskazanie w formularzu ofertowym ceny ofertowej brutto;
5. Cena ofertowa brutto powinna być skalkulowana przy uwzględnieniu płatności
składki rocznej w czterech ratach;
6. Podana w formularzu ofertowym cena powinna być ceną finalną ponoszoną przez
Zamawiającego, a zatem cena powinna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego;
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem
zamieszczonym w pkt. II;
8. Oferta powinna być podpisana przez przedstawiciela upoważnionego
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionymi dokumentami
oraz wymogami ustawowymi;
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
KRYTERIUM WAGA
Cena 100%
X. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:
1. Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Punkcie
VII Zapytania.
2. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do oferentów
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
XI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016)
(RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Polskim Holdingu
Obronnym sp. z o.o. jest Polski Holding Obronny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Fort Wola 22.
2. Dane kontaktowe Spółki: tel. 22 311 25 12, adres e-mail zakupy@pho.pl.
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.
i zawartej umowy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Holdingu Obronnym
sp. z o.o. za pomocą adresu czeslaw.cwiek@pho.pl.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
a) realizacji usługi objętej umową/zleceniem, w tym płatności. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora -
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia
umowy/zlecenia z Polskim Holdingiem Obronnym sp. z o.o. oraz realizacji zobowiązań
wynikających z obsługi tej umowy.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania
umowy/zlecenia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu
cofnięcia udzielonej zgody.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
? dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
? dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
? dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku,
gdy:
? osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
? przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
? Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
? osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
? przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez
tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
? przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi
zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. przetwarzane
przez cały czas, przez który umowa/zlecenie będzie wykonywane, a także później
tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego i obowiązujących
przepisów prawa.
9. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w sposób zautomatyzowany,
ale nie będzie ich profilował.
10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda
osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie
od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XIII. USTALENIA DODATKOWE
1. Zamawiający informuje, iż potwierdzeniem przyjęcia oferty jest pisemne
powiadomienie przez Zamawiającego Oferenta, którego oferta zostanie wybrana
oraz podpisanie umowy.
2. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w niniejszym Zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w tym dokumencie.
3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku
nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega, aby wszelkie informacje zawarte w Zapytaniu zarówno
w całości, jak i w części zostały zachowane przez Oferenta w poufności oraz nie były
udostępniane osobom trzecim, a wykorzystywane przez Oferenta tylko i wyłącznie
w celu przygotowania oferty dla Zamawiającego.
5. Oferent zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o jakimkolwiek
pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń
związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne
prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu
informacji, w szczególności zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia chronionych
informacji, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: zatajenia, powielenia,
modyfikacji, zniszczenia, utraty oraz nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży
informacji. Oferent zobowiązuje się do dokonania zwrotu albo zniszczenia - wedle
wyboru Zamawiającego - informacji objętych ochroną, niezależnie od formy,
w której informacje te zostały przekazane, na każde żądanie Zamawiającego.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Oferenta powyższego
obowiązku zachowania poufności, Zamawiający może żądać od Oferenta
naprawienia szkody lub wydania uzyskanych przez Oferenta korzyści.
6. Materiały ofertowe, nadesłane lub złożone w ramach przedmiotu zamówienia
do Zamawiającego nie będą udostępniane osobom trzecim.
7. Jakiekolwiek zapisy zawarte w Zapytaniu nie mogą być przyczynkiem do powstania
jakiegokolwiek stosunku umownego czy też jakiegokolwiek innego stosunku
zobowiązaniowego pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.
8. Jakiekolwiek oświadczenie wprowadzające w błąd umieszczone w ofercie może być
podstawą do wykluczenia Oferenta z uczestnictwa w postępowaniu. Oferent jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone w związku
z zawartymi w ofercie błędami.
9. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zamknięcia
postępowania, w tym także podczas negocjacji a także po ich zakończeniu, oraz
prawo odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części w każdym
czasie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.
Kontakt:Osoba prowadząca postępowanie po stronie Zamawiającego:
Anna Suchta
Tel. komórkowy: 605 901 213
E-mail: anna.suchta@pho.pl
Numer dokumentu:ND/W/4/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: