Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-21
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług utrzymania budynków i pogotowia awaryjnego
Organizator:Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Oddział Gospodarczy
Adres: ul. Lompy 14, 40-040 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 604-74-26
Opis:Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zwraca się z prośba do potencjalnych Wykonawców o przedstawienie propozycji
cenowej zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
1. Nazwa zadania:
Świadczenie usług utrzymania budynków i pogotowia awaryjnego w obiektach Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w
Katowicach.
5. Szczegóły zamówienia:
Szczegółowe warunki zamówienia określa wzór umowy wraz z załącznikami
Miejsce i termin składania ofert: 9. Termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć / przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia:
28 października 2020r. do godz.10:00
10. Miejsce złożenia propozycji cenowej:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Oddział Gospodarczy
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
pokój nr 5.
z dopiskiem ,,Usługi konserwacyjne".
Termin składania:2020-10-28
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. - z możliwością przedłużenia umowy o kolejne okresy miesięczne do
maksymalnej wartości umowy.
Wymagania:6. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca jest zobowiązany:
?
Być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej
niż 50.000 zł,
?
Dysponować osobami z uprawnieniami budowalnymi, branżowymi, świadectwami kwalifikacyjnymi itp. w zakresie
wymaganym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do rozeznania,
?
Dysponować całodobowym Centrum Zgłoszeniowym lub biurem znajdującym się w odległości maksymalnie do 30
km od budynku Sądu przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach posiadającym całodobowy numer powiadamiania
7. Kryterium wyboru:
Najniższa cena brutto za miesiąc świadczenia usług..
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez 30 dni od daty otwarcia ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały
okres obowiązywania umowy.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
8.
?
?
?
?
Propozycja ma zawierać następujące dokumenty
Podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e formularz ofertowy - załącznik nr 1,
Podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e wzór umowy- załącznik nr 2,
Podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e wykaz osób - załącznik nr 3,
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości nie mniejszej niż 50.000 zł
12. Data wysłania/umieszczenia na stronie internetowej zaproszenia:
21 października 2020r.
Kontakt:11. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami jest :
Adrian Filek, tel. 32 604-74-26
Kod CPV:50710000-5, 50760000-0, 50850000-8, 98395000-8, 98392000-7
Numer dokumentu:PP-16/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: