Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23652808 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-01
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług utrzymania czystości
Organizator:Rzecznik Praw Dziecka
Adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na
realizację zamówienia na świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura Rzecznika
Praw Dziecka w Warszawie.
Zamówienie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wydatków realizowanych z wyłączeniem
stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura
Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie, to jest w obiekcie położonym w Warszawie przy ul.
Chocimskiej 6. Wskazany budynek należy do kategorii budynków użyteczności publicznej,
zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1065).
2. Zamawiający jest uprawniony w toku realizacji umowy rozszerzyć zakres zamówienia i w
ramach zamówienia opcjonalnego zlecić Wykonawcy świadczenie usług utrzymania czystości w
dodatkowej przestrzeni biurowej siedziby Zamawiającego położonej na terenie budynku
sąsiadującego z siedzibą Zamawiającego. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi poprzez
zlecenie Wykonawcy opcji przez Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy.
Szczegółowy opis zamówienia opcjonalnego zawiera OPZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy,
stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia, znany dalej ,,OPZ".
6. Warunki realizacji zamówienia:
1) Usługi sprzątania będą wykonywane w ramach serwisu wieczornego, po godz.ch pracy
Zamawiającego, w przedziale godzinowym 16:00- 19:30. W przypadku realizacji zamówienia
opcjonalnego całość usług, tj. zamówienie podstawowe i opcjonalne będą realizowane w
przedziale godzinowym 16:00-21:00. Każdorazowo godz. rozpoczęcia i zakończenia prac
będzie stwierdzana na piśmie podpisem listy przez dedykowane do wykonywania zamówienia
osoby. Szczegóły realizacji zamówienia uzgodnione zostaną po podpisaniu umowy.
2) Zamawiający wymaga, by usługi objęte umową wykonywane były przez minimum 3 osoby
dedykowane do realizacji zamówienia, w tym:
- minimum 2 osoby dedykowane do wykonywania czynności w zakresie utrzymania czystości -
usług sprzątania oraz
- 1 osobę dedykowaną do wykonywania czynności koordynacji i nadzoru usług objętych umową.
Zamawiający wymaga, by czynności objęte umową, w tym w ramach opcji, wykonywane były
wyłącznie przez osoby dedykowane do realizacji zamówienia wskazane przez Wykonawcę w
wykazie osób.
3) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby dedykowane do
realizacji zamówienia wykonujące usługi sprzątania i koordynacji usług w ramach umowy były
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.
1162). Ustalenie wymiaru czasu pracy pracowników pozostaje w gestii Wykonawcy.
Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usług przedstawi Zamawiającemu informację o
wymiarze czasu pracy osób wskazanych w wykazie osób, dedykowanych do wykonania
zamówienia.
4) W przypadku konieczności zmiany w okresie trwania umowy osoby/ osób, o której/ ych
mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, każda nowa osoba skierowana do realizacji zamówienia musi
posiadać wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i kwalifikacje (dla danej funkcji).
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu uaktualniony wykaz osób przed
rozpoczęciem realizacji czynności przez nową osobę dedykowaną do realizacji zamówienia.
Dopuszczenie nowej osoby do realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego,
potwierdzającej spełnienie warunków realizacji zamówienia. W przypadku dopuszczenia nowej
osoby do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od rozpoczęcia wykonywania usług przez
nową osobę skierowaną do wykonania zamówienia informację o wymiarze zatrudnienia tej
osoby.
5) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć
Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób dedykowanych do realizacji zamówienia na
podstawie umowy o pracę oraz zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracownika, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych kopie deklaracji
ZUS RCA tych pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, okres zatrudnienia, wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest
uzyskać od pracownika dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Pracownik Wykonawcy, który takiej zgody nie
wyrazi, nie może z tego tytułu ponieść jakichkolwiek sankcji ze strony Wykonawcy.
6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i kopii formularzy w terminie wskazanym
przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
7) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności umowne, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę
wymogu zatrudniania pracownika wykonującego czynności na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) za każdorazowe naruszenie obowiązku. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww.
czynności i skutkować będzie nałożeniem kary umownej. Powyższe uprawnia również
Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
8) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie z uwzględnieniem uwag i opinii
Zamawiającego i współpracować Zamawiającym przy realizacji zamówienia.
9) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy opłaconą polisę
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w
zakresie świadczonych usług utrzymania czystości w budynkach biurowych, na kwotę min.
100 000,00 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie
wymaganego ubezpieczenia najpóźniej przed podpisaniem umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie z uwzględnieniem uwag i opinii
Zamawiającego i współpracować Zamawiającym przy realizacji zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: przetarg@brpd.gov.pl wskazując w
tytule wiadomości ,,Oferta na usługi utrzymania czystości siedziby BRPD"
Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00
Termin składania:2022-08-05
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy - od dnia 17 sierpnia 2022 r. do dnia 16 sierpnia
2023 r.
Wymagania:II. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:
1. Przesłanki wykluczenia z postępowania i wymagane dokumenty związane z
wykazaniem braku podstaw do wykluczenia:
1) O udzielenie zamówienia ubiegać nie mogą ubiegać się Wykonawcy podlegający wykluczeniu,
to jest Wykonawcy w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).\\\\\\\\
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835):
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przesłanek
Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
3) Wykonawca może być wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.
4) Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą złoży:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia;
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na ww. podstawie. Wykonawca nie jest zobowiązany
do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a
Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać.
2. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagane na wykazanie spełniania
tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia koniecznego do wykonania zamówienia - Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie, tj. zrealizował, także w przypadku świadczeń wykonywanych
okresowo lub ciągłych - wykonuje, co najmniej dwie usługi utrzymania czystości obiektu
biurowego o powierzchni min. 800 m 2 , z których każda trwała minimum 10 miesięcy i miała
wartość nie mniejszą niż 30 000,00 zł. W przypadku usług nadal wykonywanych usługi te muszą
spełniać warunek wartości i okresu realizacji na dzień składania ofert.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży wykaz wykonanych
usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu,
wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów ich należytego wykonania lub wykonywania. Wzór wykazu stanowi
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.
*dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia co najmniej trzema osobami
posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia ze
wskazaniem powierzonej im funkcji, to jest:
- jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora usług, posiadającą minimum 2 lata doświadczenia
zawodowego w pełnieniu koordynacji usług utrzymania czystości w obiektach biurowych i
nadzoru nad osobami sprzątającymi,
- dwoma osobami sprzątającymi, z których każda posiada minimum 1 rok doświadczenia
zawodowego w sprzątaniu obiektów biurowych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży wykaz osób
dedykowanych do realizacji zamówienia z podaniem imion i nazwisk, wyznaczonej funkcji,
doświadczenia zawodowego oraz podstawy do dysponowania osobą. Wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
III. Sposób przygotowania oferty
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącym Załącznik
nr 2 do Zaproszenia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem
ofertowym:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zaproszenia;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wskazać w formularzu
oferty adresy strony internetowej, pod którym Zamawiający może te dane samodzielnie
bezpłatnie uzyskać;
c) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów ich należytego wykonania lub wykonywania. Wzór wykazu stanowi
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia;
d) wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
4) Formularz oferty musi zostać wypełniony, podpisany i przesłany w formie skanu. Dopuszcza
się oferty/dokumenty elektroniczne podpisane podpisem kwalifikowanym.
5) Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Nie
dopuszcza się ofert wariantowych. Cenę za realizację zamówienia należy zaokrąglić do dwóch
miejsc po przecinku.
6) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub w
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
pełnomocnika Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
7) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument wchodzący w skład oferty
lub złożony z ofertą sporządzany w języku innym niż polski musi być złożony z tłumaczeniem na język
polski.
8) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
V. Kryteria oceny ofert
1) Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami: Cena - 100%
W ramach kryterium Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie usług
otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg
następującego wzoru:
najniższa cena łączna spośród złożonych ofert
cena łączna oferty ocenianej
x 100 pkt
3) Cena podana w ofercie musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w szczególności cenę za zamówienie podstawowe i opcjonalne. Cena oferty, o
której mowa musi być wyrażona w złotych polskich. Wykonawca uwzględnia w cenie oferty brutto
podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w chwili składania oferty.
VI. Ocena ofert i procedura
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty lub
złożonych dokumentów i oświadczeń oraz wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów.
Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu. Zamawiający zastrzega prawo do poprawienia
oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich oraz innych omyłek polegających na
niezgodności z treścią warunków zamówienia, nie powodujących zmiany treści oferty.
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu w pierwszej kolejności dokona badania i oceny
ofert, a następnie sprawdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu jedynie przez
Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do składania ofert i zostanie uznana za
najkorzystniejszą w oparciu o przedstawione kryteria oceny (zdobędzie największą liczbę punktów).
5. Zamawiający może zrezygnować ze skorzystania ze złożonych ofert bez podania przyczyn i
unieważnić postępowanie.
6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania tych ofert.
7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Wykonawcę z najwyższą liczbą
punktów Zamawiający może powierzyć realizację zamówienia drugiemu w kolejności Wykonawcy.
8. Wszystkie oferty, które nie będą spełniały warunków przedstawionych w Zaproszeniu do
składania ofert zostaną odrzucone. Zamawiający odrzuci w szczególności oferty niezgodne z
prawem, których treść nie odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert, złożone po
terminie, nie uzupełnione na wezwanie w wyznaczonym terminie, zawierającą błędy w
obliczeniu ceny.
9. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania.
10. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną poinformowani wszyscy oferenci w formie elektronicznej.
11. Zamawiający zastrzega sobie nie wybranie żadnej oferty w przypadku przekroczenia ceny
przeznaczonej na ten cel.
12. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania poufności wszystkich informacji
uzyskanych w trakcie realizacji Zamówienia.
13. Istotne postanowienia umowy zostaną ujęte w umowie zawartej z Wykonawcą.
14. Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl
Uwagi:Dane osobowe
Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791
Warszawa (dalej: ,,BRPD") przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (KRS, CEiDG, KRK)
w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień do których nie
stosuje się przepisów ustawy obowiązującego w BRPD. Wśród tych informacji mogą pojawić się
dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Ogólne Rozporządzenie" lub ,,RODO"), mają charakter
danych osobowych.
W świetle powyższego Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Biuro Rzecznika Praw
Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa (dalej: ,,BRPD")
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@brpd.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie będą archiwizowane w
czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną BRPD.
6) Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11) BRPD dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Kod CPV:90919200-4
Źródło: Internet i własne