Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-09
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Adres: ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy
Województwo / powiat: śląskie, pow. Tychy
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel (32)227 40 91 fax (32) 227 31 45
Opis:świadczenie usług utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach
zewnętrznych nieruchomości położonej
przy ul. Dębowa 10 -14 w Tychach.
I. Szczegółowy zakres utrzymania czystości został określony w załączniku
do zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: V. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 16.04.2019r.
w siedzibie MZBM pod adresem: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
w Tychach, SEKRETARIAT (pokój nr 15),
ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy
Termin składania:2019-04-16
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji: 12 miesięcy (dokładny termin do ustalenia z Zarządem WM 7/IV)
Wymagania:2. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do Sekretariatu MZBM
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne.
4. Posiadanie przez Zleceniobiorcę polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Termin związania ofertą: 30 dni
III. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Cena oferty to wartość ogółem ceny z podatkiem VAT. Formą wynagrodzenia
przyjętą przez Zamawiającego będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Formularz oferty cenowej należy sporządzić na podstawie szczegółowego zakresu
wskazanego w załączniku nr 1.
3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności w cenie
należy uwzględnić wszelkie dodatkowe opłaty rozliczeniowe (handlowe) oraz inne
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty określona na podstawie kosztorysu ofertowego musi obejmować koszt
wykonania całości zamówienia, powinna być podana w złotych polskich, do dwóch
miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
5. Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.
IV. Dokumenty składające się na ofertę:
1. Wypełniony formularz oferty - na załączonym druku,
2. Kalkulacja ceny sporządzona na podstawie szczegółowego zakresu
załączonego do niniejszego zaproszenia,
3. Aktualna polisa ubezpieczeniowa a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Zleceniobiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
VII. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, oferta zostanie odrzucona.
VIII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa
na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.
Numer dokumentu:ROMV-O114/757/04/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: