Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14920789 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-19
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach
Organizator:Urząd Miasta Zduńska Wola
Adres: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
Województwo / powiat: łódzkie, pow. zduńskowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (43) 825-02-52
Opis:IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zamówienia:
,,Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach należących
do Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12, ul. Złotnickiego 13 oraz
ul. Złotnickiego 3 w okresie od 01 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku."
UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY SPEŁNIONE ZOSTAŁY WSZYSTKIE WYMOGI
TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE ZAWARTE W NINIEJSZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
kompleksowego sprzątania własnym sprzętem i środkami pomieszczeń biurowych
należących do Urzędu Miasta Zduńska Wola o łącznej powierzchni 1 501 m2, w zakresie:
1) kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowo - administracyjnych, korytarzy, klatek
schodowych oraz sanitariatów;
2) mycia okien wraz z praniem firan, czyszczeniem żaluzji poziomych, rolet okiennych oraz
czyszczenia lamp i czujek ruchu;
3) wykonania polimeryzacji (akrylowania) podłóg;
4) wykonania szlifowania maszynowego i polerowania posadzek oraz schodów lastrykowych;
5) wykonania czyszczenia posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi.
2.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi ogółem 1 501 m2 całkowitej powierzchni
do kompleksowego sprzątania, która dzieli się następująco:
2.2. a) Budynek nr 1, ul. Stefana Złotnickiego 12 (parter) - hol wejściowy oraz jeden pokój
biurowy o łącznej powierzchni 42 m2;
2.2. b) Budynek nr 2, ul. Stefana Złotnickiego 12 (parter, I i II piętro) o łącznej powierzchni 470 m2;
2.2. c) Budynek nr 3, ul. Stefana Złotnickiego 12 (parter i I piętro) o łącznej powierzchni 266 m2;
2.2. d) Budynek nr 4, ul. Stefana Złotnickiego 13 (parter i I piętro) o łącznej powierzchni 511 m2;
2.2. e) Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3 (parter i I piętro) o łącznej powierzchni 212 m2.
UWAGA: POWIERZCHNIA KORYTARZY, KLATEK SCHODOWYCH ORAZ
SANITARIATÓW ZOSTAŁA UJĘTA W OGÓLNEJ POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA.
2.3. W ramach usług opisanych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przy
użyciu własnego sprzętu i środków do:
2.3.1. Kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowo - administracyjnych, korytarzy, klatek
schodowych oraz sanitariatów, polegającego na utrzymaniu na bieżąco czystości
we wszystkich budynkach wymienionych w pkt 2 ppkt 2.2. z częstotliwością:
2.3.1. a) raz dziennie, jako praca ciągła - wykonywanie następujących 13 czynności:
1) wycieranie kurzu oraz usuwanie plam z biurek, szaf, szafek, regałów, stolików, sprzętu
biurowego i innych mebli biurowych właściwymi do rodzaju sprzątanej powierzchni
środkami pielęgnacyjnymi;
2) wycieranie kurzu z parapetów właściwymi do rodzaju sprzątanej powierzchni środkami
pielęgnacyjnymi;
3) zamiatanie i mycie powierzchni podłogowych twardych (terakota, lastryko, wykładziny
PCV, tarkett), w tym schodów z użyciem środków odpowiednich dla sprzątanej
powierzchni;
4) odkurzanie wykładzin dywanowych, dywanów, chodników w korytarzach
i w pomieszczeniach biurowych, a także usuwanie na bieżąco z ich powierzchni plam
z użyciem środków odpowiednich dla ich wywabiania;
5) wycieranie poręczy na schodach oraz metalowych i plastikowych elementów krzeseł i foteli
biurowych stosując odpowiednie preparaty do tego rodzaju powierzchni;
6) mycie terakoty podłogowej w sanitariatach środkami przeznaczonymi do czyszczenia
i dezynfekcji;
7) czyszczenie umywalek, zlewów, baterii umywalkowych, sedesów i desek sedesowych oraz
pisuarów środkami przeznaczonymi do czyszczenia i dezynfekcji;
8) wycieranie - z użyciem środków przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji -
pojemników na środki higieny osobistej (pojemniki na: mydło w płynie, papier
toaletowy, ręczniki jednorazowe), suszarek do rąk, koszy na śmieci;
9) opróżnianie koszy na śmieci zlokalizowanych w pokojach biurowych i sanitariatach, a także
codzienna wymiana w nich worków na śmieci;
10) opróżnianie pój emników niszczarek w pokój ach biurowych;
11) usuwanie ziemi, piasku, śniegu oraz oblodzeń z wycieraczek znajdujących się przy
wejściach do budynków oraz schodów do Budynku nr 1, przy czym w czasie ciągłych
opadów śnieg i oblodzenia muszą być usuwane na bieżąco;
12) mycie luster w sanitariatach, pokojach biurowych z użyciem środków odpowiednich do
rodzaju sprzątanej powierzchni;
13) mycie środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do mycia szyb powierzchni szklanych
znajdujących się wewnątrz budynków (drzwi wejściowe i szafy przeszklone).
2.3.1.b) 1 raz w tygodniu - wykonywanie następujących 9 czynności;
1) konserwacja mebli biurowych przy użyciu środka pielęgnacyjnego (antystatycznego);
2) wycieranie wszystkich drzwi wejściowych oraz drzwi do pomieszczeń biurowych (skrzydła
wraz z ościeżnicami i klamkami) środkiem odpowiednim do tego rodzaju powierzchni;
3) czyszczenie zieleni sztucznej;
4) odkurzanie kratek wentylacyjnych;
5) odkurzanie mebli tapicerowanych (krzeseł i foteli biurowych);
6) mycie wszystkich koszy na śmieci z użyciem środków przeznaczonych do czyszczenia
i dezynfekcji;
7) wycieranie ram obrazów, gaśnic, tabliczek informacji wizualnej, itp. środkami
odpowiednimi do rodzaju sprzątanej powierzchni;
8) usuwanie kurzu ze sprzętów: aparaty telefoniczne, drukarki, kserokopiarki, telefaksy, sprzęt
komputerowy - z wyłączeniem ekranów monitorów - środkami do tego przeznaczonymi,
posiadającymi odpowiednie atesty;
9) mycie powierzchni ścian sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych pokrytych glazurą
z użyciem środków odpowiednich do rodzaju sprzątanej powierzchni.
UWAGA: ZA WSZELKIE USZKODZENIA SPRZĘTU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ
ZAMAWIAJĄCEGO SPOWODOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY,
W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UŻYCIE NIEWŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW MOGĄCYCH
DOPROWADZIĆ DO ZARYSOWAŃ, PRZEBARWIEŃ, USZKODZEŃ BĄDŹ ZALANIA WW.
SPRZĘTU ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI WYKONAWCA.
2.3.1.c) 2 razy w miesiącu - wykonywanie następujących 3 czynności:
1) wycieranie kurzu z kaloryferów i listew przypodłogowych oraz ich mycie z użyciem
środków odpowiednich do rodzaju sprzątanej powierzchni;
2) wycieranie powierzchni ścian korytarzy pomalowanych farbą olejną, ich mycie z użyciem
środków odpowiednich do rodzaju sprzątanej powierzchni oraz usuwanie pajęczyn i kurzu
z korytarzy, pomieszczeń biurowych i sanitariatów;
3) mycie, a następnie powlekanie środkami pielęgnacyjne - konserwującymi podłóg w holach,
korytarzach, klatkach schodowych.
UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA,
O KTÓRYCH MOWA W PKT 2.3.1 BYŁO WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ 3 OSOBY,
NIE LICZĄC OSOBY, KTÓRĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZAPEWNIĆ DO
PEŁNIENIA TZW. SERWISU DZIENNEGO, O KTÓRYM MOWA W PKT. 2.12.
2.3.2. Dwustronnego mycia okien (szyb i ram okiennych oraz parapetów wewnętrznych
i zewnętrznych) (493 m2) wraz z dwustronnym czyszczeniem żaluzji okiennych poziomych
i rolet okiennych, we wszystkich pomieszczeniach, w których są zamontowane, praniem
firan z każdego pomieszczenia biurowego wraz z ich symetrycznym zawieszeniem, myciem
na mokro i sucho lamp oświetleniowych biurowych i sufitowych oraz czujek ruchu
z częstotliwością 2 razy w okresie świadczenia usługi po zleceniu tego zadania przez
Zamawiającego i pisemnym (e-mail lub list lub faks) wskazaniu konkretnego terminu
wykonania prac (obligatoryjnie w dni robocze Zamawiającego w godzinach od 15:30 do
19:30).
2.3.3. Wykonania polimeryzacji (akrylowania) powierzchni podłóg pokrytych wykładzinami typu
tarkett (164 m2) z częstotliwością 1 raz w okresie świadczenia usługi po zleceniu tego
zadania przez Zamawiającego i pisemnym (e-mail lub list lub faks) wskazaniu konkretnego
terminu wykonania prac (obligatoryjnie w dni robocze Zamawiającego w godzinach
od 15:30 do 19:30). Polimeryzację należy wykonać po wcześniejszym wystawieniu mebli
biurowych.
Zamawiający wymaga, aby zachowane były następujące etapy przy wykonywaniu
polimeryzacji, tj.:
- dokładne oczyszczenie podłogi za pomocą odkurzacza, a następnie poprzez szorowanie
mechaniczne powierzchni podłogi z użyciem odpowiedniego środka w celu usunięcia
pozostałości starej warstwy polimeru,
- przemycie powierzchni wodą w celu neutralizacji odczynu PH,
- nałożenie nowej warstwy polimerów, w zależności od potrzeb (do 3 warstw),
- utwardzenie polimeru wysokoobrotową polerką.
2.3.4. Wykonania szlifowania maszynowego posadzek i schodów lastrykowych (138 m2),
mającego na celu mechaniczno - chemiczne doczyszczenie w znacznym stopniu
zabrudzonych powierzchni, a następnie wykonanie polerowania powierzchni w celu
przywrócenia połysku wraz z położeniem impregnatu w celu zabezpieczenia powierzchni
przed przyjmowaniem i wchłanianiem nieczystości, z częstotliwością 1 raz w okresie
świadczenia usługi po zleceniu tego zadania przez Zamawiającego i pisemnym (e-mail lub
list lub faks) wskazaniu konkretnego terminu wykonania prac (obligatoryjnie w dni robocze
Zamawiającego w godzinach od 15:30 do 19:30).
2.3.5. Wykonania czyszczenia posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi (327 m2), mającego
na celu chemiczne doczyszczenie zabrudzonych powierzchni środkami do tego
przeznaczonymi, posiadającymi odpowiednie atesty, z częstotliwością 1 raz w okresie
świadczenia usługi po zleceniu tego zadania przez Zamawiającego i pisemnym (e-mail lub
list lub faks) wskazaniu konkretnego terminu wykonania prac (obligatoryjnie w dni robocze
Zamawiającego w godzinach od 15:30 do 19:30).
UWAGA: ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMNIEJSZENIA LUB
ZWIĘKSZANIA ILOŚCI USŁUG OPISANYCH W PKT. 2.3.2 - 2.3.5 W TRAKCIE REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę usług
odpowiadających wartości wynagrodzenia (zgodnego ze złożoną ofertą) z powodu braku zleceń
jednostkowych Zamawiającego albo z powodu tego, iż okażą się niepotrzebne, Wykonawca nie ma
prawa żądania zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia i nie przysługują mu żadne roszczenia
odszkodowawcze wobec Zamawiającego w tym zakresie.
UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WE WŁASNYM ZAKRESIE I WŁASNYM
SPRZĘTEM ZREALIZOWAĆ WW. USŁUGI, BEZ MOŻLIWOŚCI INSTALACJI W SIEDZIBIE
ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO ICH REALIZACJI.
2.3.6. Dodatkowo Wykonawca zobligowany jest do świadczenia usługi sprzątania pomieszczeń
biurowo - administracyjnych, która na co dzień wykonuje pracownik zatrudniony przez
Zamawiającego, w okresie 26 dni roboczych w godz. 11:30 - 19:30 tj. 8 godzin dziennie
(podczas urlopu ww. pracownika po zleceniu tego zadania przez Zamawiającego
i pisemnym (e-mail lub list lub faks) wskazaniu konkretnego terminu). Łączna powierzchnia
sprzątania wynosi 488 m2 w tym:
- bud. nr 1 (pok. 101,102,103,104,105,113,114, sekretariat, hol, korytarz),
- bud. nr 2 (pok. 205),
- skrzydło wschodnie bud. nr 1 (pok. 107,108,109, III, 112, hol, sanitariaty).
2.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzątanie pomieszczeń po wykonywanych na
terenie budynków remontach oraz nieprzewidzianych awariach, po otrzymaniu informacji
od osób wyznaczonych ze strony Zamawiającego, bez obciążania w tym zakresie
Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu na bieżąco uszkodzenia oraz usterki
techniczne w pomieszczeniach.
2.6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z należytą starannością. Brak
wyszczególnienia przez Zamawiającego jakiejkolwiek czynności mieszczącej się
w zakresie usług sprzątania nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za bieżące,
systematyczne utrzymanie czystości i porządku w wymienionych lokalizacjach.
2.7. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w oparciu o pracowników posiadających
aktualne badania lekarskie (okresowe), w tym uprawnienia dotyczące pracy na wysokości,
potwierdzaj ące zdolność do wykonywania usługi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy -
Dz. U. z 2016 r. póz. 2067).
2.8. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić osobom sprzątającym sprzęt
konieczny do realizacji zamówienia oraz środki czyszczące i dezynfekujące, odpowiednie
do rodzaju czyszczonych powierzchni. Wykonawca zobowiązany jest również do
wyposażenia pomieszczeń i sanitariatów w środki czystości i higieny osobistej oraz do
bieżącego ich uzupełniania (zgodnie z pkt 3 niniejszego Zapytania ofertowego) w sposób
zapewniający ciągłość zaopatrzenia. Przez ciągłość zaopatrzenia Zamawiający rozumie
brak sytuacji, w której występuje niedobór któregokolwiek ze środków wymienionych
w pkt 3 w godzinach pracy Zamawiającego.
2.9. W przypadku mycia podłóg w czasie godzin pracy Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany j est do rozstawienia ostrzeżeń o niebezpieczeństwie poślizgnięcia się.
2.10. Wymagania Zamawiającego co do środków czystości używanych do wykonywania usługi:
- należy używać odpowiednich środków przeznaczonych do czyszczenia, zmywania
danego rodzaju powierzchni,
- należy stosować środki posiadające odpowiednie atesty (środki dopuszczone do obrotu),
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli środków używanych do wykonywania
usługi. W przypadku używania niewłaściwych środków Wykonawca poniesie
ewentualne koszty naprawienia szkód spowodowanych użyciem niewłaściwych środków
czystości oraz zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany używanego środka na
odpowiedni do czyszczonej, zmywanej powierzchni.
2.11. Usługa utrzymania czystości świadczona będzie w dni robocze Zamawiającego w zakresie
wskazanym w niniejszym opisie przedmiotu Zamówienia, obligatoryjnie w godzinach
od 15:30 do 19:30. Wskazany przedział czasowy jest informacj ą dla Wykonawcy, w jakich
godzinach musi być obligatoryjnie wykonywana usługa przez pracowników Wykonawcy.
Zamawiający może dokonać zmiany godzin świadczenia usługi w trakcie trwania umowy.
Usługa sprzątania pomieszczeń powinna być tak wykonywana, by nie kolidowała
bezpośrednio z bieżąca praca Urzędu (sprzątanie winno być wykonywane po zakończeniu
pracy przez pracowników Zamawiającego), za wyjątkiem ok. 12 pomieszczeń wskazanych
Wykonawcy przed rozpoczęciem wykonywania usługi, które obligatoryjnie musza być
sprzątane w czasie obecności pracowników Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany ilości ww. pomieszczeń w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
Godziny pracy Urzędu to: poniedziałek 7:30 - 17:00, natomiast od wtorku do piątku 7:30 -
15:30.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 11:00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, 98-220
Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, Budynek nr 2, oznaczając kopertę zgodnie z pkt X ppkt 8 -
Opis sposobu przygotowania ofert.
Termin składania:2018-02-23
Miejsce i termin realizacji:Y. Termin realizacji zamówienia
Od 01 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wymagania:2.12. W ramach wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, Wykonawca zobowiązuje się
również do zapewnienia serwisu dziennego w wymiarze minimum jednej osoby,
oddelegowanej do świadczenia usługi w dni robocze Zamawiającego obligatoryjnie przez
8 godzin (od godziny 7:30 do godz. 15:30). Jako serwis dzienny rozumie się stały dyżur we
wszystkich obiektach Zamawiaj acego i wg. jego potrzeb z uwzględnieniem stałych
czynności wskazanych przez Zamawiającego takich jak m.in. mycie naczyń wg bieżących
potrzeb sekretariatu, bieżące utrzymanie w czystości korytarzy, wycieraczek przy wejściach
do wszystkich budynków, schodów do Budynku nr 1, sanitariatów, przygotowywanie
naczyń i napojów gorących w termosach na wskazane przez Zamawiającego spotkania
i sprzątanie po nich. Do zadań serwisu dziennego należeć będzie również sprzątanie
pomieszczeń, o których mowa w nkt. 2.11. które obligatoryjnie musza być sprzątane pod
2.13. Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń w trakcie
i po zakończeniu sprzątania (szczególnie skontrolowanie zamknięcia okien w sprzątanych
pomieszczeniach po opuszczeniu ich przez pracowników Urzędu oraz zamknięcie
wszystkich drzwi (wewnętrznych i zewnętrznych) na klucz po wykonaniu usługi sprzątania
przed dostępem osób trzecich). Wykonawca zobowiązuje się do właściwej opieki nad
mieniem Zamawiającego w czasie wykonywania usługi oraz ponosi odpowiedzialność za
sprzęt Zamawiającego znajdujący się w obiektach objętych przedmiotem Zamówienia
w czasie i miejscu wykonywania usługi (od godziny pobrania do godziny zdania kluczy).
2.14. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego wynoszenia zapełnionych worków na śmieci
do kontenerów znajdujących się na zewnątrz budynków, umiejscowionych na
wewnętrznym parkingu za Budynkiem nr 2, na podwórzu za Budynkiem nr 4 oraz na
wewnętrznym podwórzu za Budynkiem nr 5. Usunięcie i utylizacja wszelkich odpadów
pochodzących od Wykonawcy wytworzonych w związku ze świadczeniem usługi
sprzątania leży w gestii Wykonawcy.
2.15. Kontrola czystości pomieszczeń będzie prowadzona przez pracowników Zamawiającego
i będzie odnotowywana w opracowanej przez Zamawiającego Książce kontroli utrzymania
czystości według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy.
2.16. Zamawiający z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa była
realizowana, sporządzi stosowny protokół odbioru realizacji usługi sprzątania według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy. Podstawą sporządzenia protokołu będą
wpisy dokonywane w Książce kontroli utrzymania czystości, o której mowa w pkt 2.15.
Odnotowane przypadki niezrealizowania w całości, w części lub we wskazanym terminie
usługi będącej przedmiotem zamówienia będą podstawą do naliczenia kar umownych.
2.17. Pracownicy Wykonawcy podczas świadczenia usługi muszą być ubrani w jednakową
estetyczną odzież z umieszczonym na niej widocznym identyfikatorem uwzględniającym
imię i nazwisko osoby oraz nazwę Wykonawcy.
2.18. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej w obiektach w celu
zapoznania się przez Wykonawcę z zakresem przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałych i systematycznie
uzupełnianych dostaw środków utrzymania czystości oraz środków higieny osobistej
posiadających odpowiednie atesty (środki dopuszczone do obrotu) zgodnie z poniższym
wykazem:
1) papier toaletowy biały, minimum dwuwarstwowy, gofrowany, miękki do pojemników
(ok. 14 szt. pój emników o średnicy 22 em);
2) papier ręcznikowy biały, jednowarstwowy, gofrowany (23 cm x 25 em) do pojemników na
ręczniki (ok. 10 szt. pojemników);
3) płyn do mycia naczyń w butelkach o pój. min. 500 mi do zaopatrzenia pomieszczeń
socjalnych (6 pomieszczeń);
mydło w płynie do dozowników nie powodujące podrażnień, zawierające łagodne składniki
myjące oraz aktywne substancje nawilżające i pielęgnujące skórę, ph: 5,5 - 7, zapach: każdy
z wyłączeniem neutralnego (ok. 11 dozowników);
5) mleczko do czyszczenia urządzeń sanitarnych (do pomieszczeń socjalnych);
6) odświeżacze powietrza w aerozolu do każdej kabiny (ok. 13 kabin);
7) odświeżacze powietrza w żelu do każdej kabiny (ok. 13 kabin);
8) żelowe przylepne plastry czyszcząco - dezynfekujące do każdej toalety, wysokowydajne,
zapewniające stałe utrzymanie czystości - Zamawiający nie dopuszcza stosowania
zawieszkowych kostek w koszyczkach;
9) gąbki / zmywaki do zaopatrzenia pomieszczeń socjalnych (6 pomieszczeń);
10) szczotki do WC z pojemnikiem, stabilne, z mocną rączką (do wymiany min. 4 razy w roku
oraz uzupełnienia w razie potrzeby);
11) worki na śmieci o pój. 35 1 (ok. 66 koszy) oraz 601 (ok. 62 kosze);
12) inne środki utrzymania czystości niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym urządzenia,
sprzęty i artykuły niezbędne dla wykonywania usługi przez pracowników Wykonawcy, jale:
odkurzacze, szczotki, wiadra, mopy, pajęczarki, rękawiczki, ścierki, płyn do mycia
i dezynfekcji toalet, środek do pielęgnacji mebli, płyn do mycia szyb nie pozostawiający
smug, płyn do mycia podłóg, środki do pielęgnacji podłóg (tarkett, lastryko, wykładzina
PCV, glazura), środki pielęgnacyjne oraz odpowiednie ściereczki do czyszczenia
komputerów (z wyłączeniem ekranów monitorów), kserokopiarek, drukarek i innych
urządzeń peryferyjnych oraz aparatów telefonicznych; itp.
UWAGA: WYKONAWCA MUSI ZAOFEROWAĆ ŚRODKI CZYSTOŚCI I PIELĘGNACYJNE
CO NAJMNIEJ TEJ SAMEJ JAKOŚCI, CO OPISANE.
4. Zamawiający informuje o liczbie pracowników Zamawiającego z podziałem na poszczególne
budynki Urzędu Miasta:
a) ul. Złotnickiego 12 - Budynek nr 1 Urzędu Miasta - ok. 13 osób;
b) ul. Złotnickiego 12 - Budynek nr 2 Urzędu Miasta - ok. 21 osób;
c) ul. Złotnickiego 12 - Budynek nr 3 Urzędu Miasta - ok. 26 osób;
d) ul. Złotnickiego 13 - Budynek nr 4 Urzędu Miasta - ok. 49 osób;
e) ul. Złotnickiego 3 - Budynek nr 5 Urzędu Miasta - ok. 21 osób.
UWAGA: WYKONAWCA NA BAZIE POWYŻSZYCH INFORMACJI ORAZ WŁASNEGO
DOŚWIADCZENIA MUSI DOKONAĆ OSZACOWANIA ILOŚCI ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
KONIECZNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą nie później niż na dzień
składania ofert spełnienie następującego warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia -
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na sprzątaniu budynków
użyteczności publicznej* lub obiektów biurowych (o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m2).
Usługa ta musi trwać przez okres minimum 10 kolejnych miesięcy i być świadczona w sposób ciągły
(minimum 5 dni w tygodniu).
* budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny (rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 201.5 r póz. 1422).
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia,
według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia".
VII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy
1. Dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego,
w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, pełnomocnictwo.
2. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, złożony
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
VIII. Kryteria oceny ofert
1. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.
1) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 1
zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w umowie.
2) Ceny jednostkowe w Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 1 muszą być podane w PLN
cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena oferty brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4) Cena winna obejmować wszystkie składniki, zobowiązania i koszty związane z wykonaniem
zamówienia.
2. Kryteria oceny oferty.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
Lp. Nazwa kryterium Opis Waga kryterium
1 Cena oferty brutto Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. 100,00%
4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miej se po przecinku.
4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym
terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania - niezwłocznie.
5. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod
warunkiem dostarczenia ich przez operatora pocztowego w miej sce i w czasie określonym ppkt 1
i ppkt 3.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu.
2. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na
drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem.
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane
i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą
na zidentyfikowanie podpisu.
7. Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania
8. Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:
a) nazwę i adres Zamawiającego
b) nazwę i adres Wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy
c) napis:
,,Oferta na świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach
należących do Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12, ul. Złotnickiego 13
oraz ul. Złotnickiego 3 w okresie od 01 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.
Nie otwierać przed 23 lutego 2018 r. godz. 11:00".
9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników,
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. Wykonawca nie ma obowiązku
załączenia wzoru umowy do składanej oferty (złożenie oferty jest równoznaczne
z akceptacją postanowień Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego.
10. Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodnie z wymaganiami
Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji,
w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak
i przedterminowe otwarcie.
XI. Istotne postanowienia, które znajdują się w umowie
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
XII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym
1. Zamawiający ustała, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem lub
drogą elektroniczną na adres: i.lawniczak@zdunskawola.pl z zastrzeżeniem ppkt 2 i 3.
2. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez
Zamawiającego, były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Zamawiający wymaga, aby wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert oraz dotyczące
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VII - Dokumenty wymagane od Wykonawcy
były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
XIII. Termin związania ofertą
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem
związania ofertą jest dzień otwarcia ofert.
Kontakt:4. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli:
Justyna Ławniczak, Emilia Jaśkiewicz, tel. 43 825 02 52.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: