Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25010074 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-04-11
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia obsługi medycznej
Organizator:Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Adres: ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 47 78 11 900 Fax 47 78 15 119
E-mail:
Opis:Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, zaprasza Wykonawców do złożenia ofert w zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710) na realizację ,,Świadczenia usług w zakresie zabezpieczenia obsługi medycznej dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i jednostek terenowych Policji województwa zachodniopomorskiego oraz CBŚP Zarząd w Szczecinie i BSWP KGP Wydział w Szczecinie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zależności od potrzeb"
Miejsce i termin składania ofert: 4. Termin i forma składania ofert: formularz ofertowy wraz załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
e-mail: natalia.krzyszton@sc.policja.gov.pl do dnia 18 kwietnia 2023 r..
Termin składania:2023-04-18
Miejsce i termin realizacji:3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wymagania:1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikami.
o formularz ofertowy (zał. nr 1)
o formularz cenowy (zał. nr 2)
o projekt umowy (zał. nr 3)
2. Kryterium oceny ofert:
C - cena oferty brutto - waga 80 %
cena ofertowa brutto musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
najniższa oferowana cena
cena oferty brutto =--------------------------------------------x 80 (pkt)
cena oferty badanej
maksymalną liczbę punktów w tym kryterium oceny ofert - 80 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę
Z - zatrudnienie przy realizacji zadania jednej lub więcej osób na umowę o pracę- waga 20 %
o - brak zatrudnienia przy realizacji zadania osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 0 pkt.
o - zatrudnienie przy realizacji zadania jednej lub więcej osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - 20 pkt.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który otrzyma największa liczbę punktów zgodnie z wzorem:
Ocena punktowa oferty OPO=C+Z
5. Pozostałe warunki:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zastrzega sobie prawo unieważniania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Niniejszym zapytanie nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy i nie rodzi skutków prawnych, nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: