Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26476763 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług wyceny nieruchomości
Organizator:Gmina Juchnowiec Kościelny
Adres: ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (085) 856869200, fax (085) 6869239, tel. 85 6869217
E-mail:
Opis:II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Świadczenie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku.
1. Zakres usług obejmuje:
a) określenie wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych jednej działki) do celu sprzedaży lub nabycia: 10 działek;
b) określenie wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych (dwóch i więcej działek) do celu sprzedaży lub nabycia: 6 działek;
c) określenie wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych do celu sprzedaży lub nabycia: 3 działki;
d) określenie wartości nieruchomości gruntowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych: 15 działek;
e) określenie wartości nieruchomości do celów ustalenia opłat planistycznych oraz odszkodowań w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 5 działek;
f) określenie wartości nieruchomości do celów ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
- przed podziałem: 130 działek,
- po podziale: 650 działek;
g) określenie wartości nieruchomości wraz z ich częściami składowymi, wydzielonych pod drogi publiczne, na potrzeby ustalenia odszkodowania lub ceny ich nabycia: 40 działek;
h) określenie wartości nieruchomości w celu ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu: 5 działek;
i) określenie wartości nieruchomości na potrzeby wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej: 5 działek;
j) określenie wartości nieruchomości do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 1 działka;
k) określenie wartości nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych do celów innych, niewymienionych w niniejszym rodzaju usług: 5 działek.
3. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 2ł sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz. U. z 2023 r.,poz. 1832).
4. Ilość zleconych do wykonania usług, może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu realizacji umowy przy zachowaniu cen jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zwiększenia poszczególnych usług, kosztem innych w miarę jego potrzeb, nie przekraczając przy tym ogólnej wartości umowy.
Miejsce i termin składania ofert: XVI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do dnia 22 stycznia 2024 i\\\\\\\\, do godz. 14:00, w biurze podawczym Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (parter), w godz.ch pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (poniedziałek 9:oo - 17:oo, wtorek-piątek 7:30 - 15:30), za pomocą operatora pocztowego lub kurierem na adres: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny, z zaznaczeniem, iż oferty przesyłane listownie muszą wpłynąć do tut, urzędu w wyżej wymienionym terminie.
Termin składania:2024-01-22
Miejsce i termin realizacji:2. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
7. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zlecenia wraz z wymaganymi załącznikami, przesłanymi za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany przez Wykonawcę adres do korespondencji, elektronicznie na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Wymagania:5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności określonej w pkt 4, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100% ogólnej wartości umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji pojedynczego zlecenia, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania uwag co do realizacji zlecenia na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz złożenia przez wykonawcę pisemnych wyjaśnień, w związku z możliwością wnoszenia przez uczestników postępowania oraz organy uwag do sporządzonych operatów szacunkowych.
9. Termin złożenia pisemnych wyjaśnień: 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma o ustosunkowaniu się do uwag strony lub organu, przesłanymi za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany przez Wykonawcę adres do korespondencji, elektronicznie na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. Wykonawca składający ofertę powinien spełniać następujące warunki:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia, posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, posiadać wiedzę oraz minimum dwuletni staż pracy w zawodzie rzeczoznawcy.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale IV pkt. 6 niniejszych warunków zamówienia.
3. W celu oceny spełnienia warunków postępowania, Zamawiający będzie posługiwać się metodą: spełnia/nie spełnia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z WYKAZEM OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU:
1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oraz adresu Wykonawcy i zatytułowana: ,,Świadczenie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku - nie otwierać do dnia 22 stycznia 2024 r."
2. Koperta powinna być zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem.
3. Oferta powinna zawierać:
a) cenę netto w PLN.
b) podatek VAT w PLN,
c) cenę brutto w PLN,
d) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV pkt. 6 niniejszych warunków zamówienia.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6. Oferta powinna zawierać oświadczenia lub dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem (przez pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) kserokopie:
a) dokumenty potwierdzające uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia, posiadaniu wiedzy oraz minimum dwuletniego stażu pracy w zawodzie rzeczoznawcy.
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie z rejestru działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
d) oświadczenie, że Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie posiadał obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 175 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
7. Sposób obliczania ceny oferty:
a) wartość całkowita brutto oferty, to suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, tak aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w niniejszych warunkach zamówienia,
b) cena ofertowa powinna wynikać z wymagań zawartych w niniejszych warunkach zamówienia,
c) ceny w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do ł grosza),
d) cena oferty powinna być podana w złotych polskich cyframi oraz zapisana słownie,
e) Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
e) skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej, obciążają wyłącznie Wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.
VI. OFERTA ZŁOŻONA PO TERMINIE NIE ZOSTANIE UWZGLĘDNIONA.
VII. OFERENT MA PRAWO ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ:
Oferenci przedstawiają ofertę na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1. zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
VIII. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
IX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
X. OFERENCI PONOSZĄ WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 14 DNI.
XII. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH ZAMAWIAJĄCY MOŻE:
a) zmodyfikować, przed upływem terminu składania ofert, treści dokumentów składających się na warunki zamówienia. O każdej zmianie. Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania,
b) przedłużyć termin składania ofert w przypadku, gdy wyżej wymieniona zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty.
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy ocenie ofert będzie brane jedno kryterium - najniższa cena brutto - 100%.
XIV. MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI:
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Wykonawcą.
XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Formularza Ofertowego i jest jego integralną częścią. We wzorze umowy Zamawiający określił istotne warunki umowy, a w szczególności terminy, warunki płatności, odbioru zamówienia, odsetki i kary umowne oraz inne istotne postanowienia.
XVII. ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM PRZEDSTAWIONYM W WARUNKACH ZAMÓWIENIA ORAZ KTÓRA ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W OPARCIU O PODANE KRYTERIA WYBORU.
XIX. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Uwagi:2. Klauzula informacyjna z art. 13 ROPO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ..RODO" informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny, tel. 85 6869200, fax 85 6869239, e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl,
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, e-mail: iod@juchnowiec.gmina.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 10 lat.
6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych -skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO -prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia z korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO,
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
Kontakt:V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Pytania o udzielenie wyjaśnień dotyczących warunków zamówienia należy kierować, pisemnie na adres: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny, za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl.
XVIII. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTU Z OFERENTAMI JEST:
URSZULA TARASIUK, tel. 85 6869217, POK. 218, e-mail: sekretariat@juchnowiec. gmina.pl, fax 85 6869239
Źródło: Internet i własne
Załączniki: