Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25154934 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2023-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego
Organizator:SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
Adres: ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. bielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (33) 812 20 20, 28, 29, fax (33) 812 30 98
E-mail:
Opis:świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego (powtórka):
1) transport karetką (zespół specjalistyczny) - Pakiet nr 1,
2) transport karetką (zespół podstawowy) - Pakiet nr 2,
3) transport materiału do badań, składników krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz pacjentów niewymagających specjalnych warunków transportu - karetka z kierowcą - Pakiet nr 3,
w okresie od 01.06.2023 r. do 31.05.2024 r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.
II. PRZEDMIOT KONKURSU

przedmiotem konkursu jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej:
-transport karetką - zespół specjalistyczny - około 5 wyjazdów karetki w okresie obowiązywania umowy (średnio - 530 km, 4 godz. pracy zespołu),
-transport karetką - zespół podstawowy - około 220 wyjazdów karetki w okresie obowiązywania umowy (średnio miesięcznie 620 km, 21 godzin pracy zespołu),
-transport materiału do badań, składników krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz pacjentów nie wymagających specjalnych warunków transportu - karetka z kierowcą - około 30 wyjazdów w okresie obowiązywania umowy (średnio miesięcznie - 130 km, 3 - godz. pracy).
Przedmiot podzielony na pakiety (części zamówienia). Każdy pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Wykonawcy składają oferty na dowolną liczbę pakietów.
Miejsce i termin składania ofert: 7) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Wilkowicach przy Ul. Żywieckiej 19, w Sekretariacie Szpitala do dnia 19.05.2023 r., do godz. 9:00
Otwarcie ofert:VII. INFORMACJE O OTWARCIU OFERT I WYBORZE OFERTY 1. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym Komisji konkursowej z udziałem Oferentów, w dniu 19.05.2023 r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 9:30.
Termin składania:2023-05-19
Wymagania:Z uwagi na brzmienie przepisu art. 2 pkt 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), stwarzającego możliwość niestosowania przepisów ustawy do udzielania zamówień oraz organizowania konkursów, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych,
I. UWAGI WSTĘPNE

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (jedn. tekst Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.)
2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ,,Zaproszeniu do złożenia oferty".

III. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

1. Udział w konkursie na wyżej opisane świadczenia mogą wziąć Oferenci, którzy dysponują personelem o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach do świadczenia usług transportu sanitarnego objętych przedmiotem postępowania konkursowego, odpowiednim potencjałem technicznym.
2. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez Oferenta na adres: SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice, z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs na świadczenie zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - powtórka" .
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosuje zasady określone w Zaproszeniu do składania ofert.
4. Szpital zastrzega sobie prawo zmian treści konkursu i odwołania konkursu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia procedury bez wyboru którejkolwiek z ofert.
IV. PRZYGOTOWANIE ORAZ MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1) Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert na formularzach udostępnionych przez Zamawiającego.
2) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Zaproszeniu do złożenia ofert.
4) Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej.
5) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.
6) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się dopiskiem ,,Zmiana oferty" lub ,,Wycofanie oferty".
8) Koperta, o której mowa w pkt. 8 winna być oznakowana następująco: ,,Konkurs Ofert na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - powtórka" oraz zawierać oznaczenie, adres i numer telefonu kontaktowego Oferenta.

V. INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZNYCH PRZEZ OFERENTA
1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia ofert.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału Oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.
3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Zamawiający może zażądać od Oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
4. Brak któregokolwiek z dokumentów wskazanych w formularzu oferty spowoduje odrzucenie oferty.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent związany jest ofertą przez okres do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

VII. OKRES, CZAS I SPOSÓB WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

1. Zamawiający oczekuje ofert, w których Oferent gwarantuje wykonywanie oferowanych świadczeń poczynając od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2024 r.
2. Oferent gwarantuje wykonywanie świadczeń w trybie całodobowym.
3. Usługa transportowa będzie wykonywana na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim i liczona od najbliższego dla Zamawiającego miejsca stacjonowania zespołu transportowego do powrotu do najbliższego dla Zamawiającego miejsca stacjonowania zespołu transportowego.
4. Przewozy w stanach nagłych, w których występuje zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta winny być zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
5. W czasie transportu zapewniona będzie, w zależności od potrzeb, konieczna opieka medyczna.
6. Wykonawca zobowiązuje się do transportowania materiału do badań, składników krwi i preparatów krwiopochodnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (dotyczy wymagań sprzętowych oraz zachowania wymaganej temperatury transportu).
7. W przypadku transportu składników krwi i preparatów krwiopochodnych pojazdy muszą być wyposażone w specjalistyczne urządzenia dedykowane do transportu materiałów biologicznych, w tym krwi, jej składników i preparatów krwiopochodnych z możliwością monitorowania warunków transportu.
2. Komisja konkursowa po stwierdzeniu prawidłowości ogłoszenia, dokona otwarcia złożonych ofert i ogłosi Oferentom, które oferty spełniają warunki konkursu, a które zostały odrzucone.
3. Dalsze prace Komisji konkursowej, przeprowadzone w celu wyboru oferty odbywają się na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału Oferentów.
4. W części niejawnej po ustaleniu, które z ofert spełniają warunki konkursu i odrzuceniu ofert nie odpowiadających warunkom konkursu, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów, wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
5. W przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Zamawiający może przyjąć tę ofertę.
6. Jeżeli wybrana/e oferta/y nie zabezpieczają realizacji wszystkich zamawianych przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych Zamawiający może rozpisać nowy konkurs dotyczący tej części przedmiotu konkursu ofert.
7. Z przebiegu konkursu Komisja konkursowa sporządza protokół.
8. Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital-kolejowy.com, w zakładce Ogłoszenia.
9. Informację o wyniku konkursu Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej: www.szpital-kolejowy.com w zakładce Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
10. Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego Zamawiający wskazuje termin i miejsce zawarcia umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umów współpracy z podmiotami nie wybranymi w postepowaniu na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do Zaproszenia.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT

O wyborze najkorzystniejszych ofert zadecyduje:

Transport specjalistyczny:
najniższa cena - 75% (75 punktów):
opłata za 1 km wg wzoru:

(najniższa opłata za 1 km spośród złożonych ofert : opłata za 1 km oferty badanej)x100x40 %

opłata za 1 godz. efektywnej pracy wg wzoru:

(najniższa opłata za 1 godz. efektywnej pracy spośród złożonych ofert : opłata za 1 godz. efektywnej pracy oferty badanej)x100x15 %

(najniższa miesięczna opłata za gotowość spośród złożonych ofert : miesięczna opłata za gotowość oferty badanej)x100x20 %

odległość miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego - 25%:

( najkrótsza odległość miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego: odległość miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego oferty badanej)x100x25 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumaryczną liczbę punktów, tzn. będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Pozostała transporty:

najniższa cena - 75% (75 punktów):
opłata za 1 km wg wzoru:

(najniższa opłata za 1 km spośród złożonych ofert : opłata za 1 km oferty badanej)x100x40 %

opłata za 1 godz. efektywnej pracy wg wzoru:

(najniższa opłata za 1 godz. efektywnej pracy spośród złożonych ofert : opłata za 1 godz. efektywnej pracy oferty badanej)x100x35 %

odległość miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego - 25%:

( najkrótsza odległość miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego: odległość miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego oferty badanej)x100x25 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumaryczną liczbę punktów, tzn. będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

1.Transport medyczny - zespół specjalistyczny:

L.p.

Składniki oferty
Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto
1
Opłata za 1 km

2
Opłata za 1 godz. efektywnej pracy

3
Miesięczna opłata za gotowość

2.Transport medyczny - zespół podstawowy:

L.p.

Składniki oferty
Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto
1
Opłata za 1 km

2
Opłata za 1 godz. efektywnej pracy

3. Transport materiału do badań, składników krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz
pacjentów nie wymagających zapewnienia specjalnych warunków transportu - karetka z kierowcą

L.p.

Składniki oferty
Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto
1
Opłata za 1 km

2
Opłata za 1 godz. efektywnej pracy
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Zamawiającego.
Kontakt:Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Zamawiającego uprawniona jest:
1) Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - Joanna Naumowicz-Zuziak, tel. (33) 812 20 20 w. 130,
2) W zakresie formalnym -Łukasz Wierzbowski, zam.publiczne@szpital-kolejowy.com.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: