Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18695208 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-27
Przedmiot ogłoszenia:ŚWIADCZENIE USŁUG ŻURAWIEM SAMOCHODOWYM
Organizator:Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o
Adres: ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./faks 48 / 38-31-578
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ŚWIADCZENIE USŁUG ŻURAWIEM SAMOCHODOWYM
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługi dźwigiem o wysięgu minimum 15 m
- miejsce pracy: teren miasta Radomia, sporadycznie przylegające gminy;
- usługi wykonywane będą w promieniu 18 km licząc od siedziby Zamawiającego w Radomiu ul.
Filtrowa 4;
- podwieszana masa - do 1 000 kg przy pełnym wysięgu;
- czas rozpoczęcia wykonywania usługi - do 3 godzin od powiadomienia telefonicznego;
- usługa wykonywana będzie w godzinach 8 - 18 od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem, że w
uzasadnionych potrzebą usunięcia awarii przypadkach, może zajść konieczność natychmiastowego
wykonania usługi o dowolnej porze dnia i w dowolnym dniu tygodnia,
- maksymalna szacowana ilość godzin pracy - 200 w ciągu roku;
- stawka godzinowa najmu uwzględnia również dojazd;
Żuraw wyposażony w potrzebne zawiesia, liny, łańcuchy, pasy, szekle itp.
Każda usługa musi być potwierdzona raportem dziennym pracy sprzętu zawierającym:
- datę wykonania usługi,
- miejsce (adres) wykonania usługi,
- godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
- łączną ilość godzin pracy.
Powyższe dane muszą być potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.
Prawidłowo wypełniony i potwierdzony raport dzienny jest załącznikiem do faktury.
Specyfikacja:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej
Zamawiającego: www.woda.radom.pl.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać w siedzibie Zamawiającego
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, pok. 414.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego -Sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia:
7-02-2020 o godz. 11:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia: 7-02-2020 o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna
Termin składania:2020-02-07
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: 12 m-cy od dnia podpisania umowy lub wcześniejsza realizacja przedmiotu umowy
w zakresie wartościowym w zależności co nastąpi pierwsze.
Wymagania:Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w § 52 ust.1 pkt 5 Regulaminu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie zamierza zawierać
umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
1. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
1a.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 - 12 Regulaminu.
2) Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
- Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z § 26 ust. 4 Regulaminu.
5) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt. 5-9
Regulaminu lub pkt 1a.2)a)-c), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
2są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6)
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt 1a.5).
1b. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
W zakresie warunków wskazanych w § 24 ust. 3 Regulaminu Zamawiający wymaga, aby
Wykonawcy spełniali warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia powyższy warunek zobowiązany jest wykazać,
że będzie dysponował dźwigiem o wysięgu minimum 15 m z podaniem informacji
o podstawie dysponowania;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
1c.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1c.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do IDW.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w § 34 ust. 5 Regulaminu przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
3braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 12
Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Niniejsze oświadczenie przygotowuję zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do IDW.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w
§ 27 ust. 1 Regulaminu
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
wezwanie Zamawiającego Wykonawca
następujące oświadczenia lub dokumenty:
7. Na
zobowiązany
jest
złożyć
7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu:
1) Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym wymienionym w punkcie 1b.1b wraz
z informacją o podstawie dysponowania tym potencjałem sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 ( IDW).
7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.
1d.
INFORMACJA
DLA
WYKONAWCÓW
POLEGAJĄCYCH
NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W § 24D REGULAMINU ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
4tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2-11 Regulaminu oraz
pkt 1a 2) a)-c).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
na który powołuje się Wykonawca , nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.
8.
9.
10.
1e.
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymaganą przez
Zamawiającego.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w § 24d ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w § 24d Regulaminu, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 1c7.2.1.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa pkt 1c 1 i 2.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z postępowania, zamieszcza
informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1c 1 i 2.
WYKONAWCY
ZAMÓWIENIA
UBIEGAJĄCY
WSPÓLNIE
SIĘ
O
UDZIELENIE
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż
spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony powyżej. Ponadto tacy
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
5udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty
występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). Pełnomocnictwa składane
przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. Treść pełnomocnictwa powinna
wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania
oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i
wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.
W/w pełnomocnictwo może zostać zastąpione umową o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo, także w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są
zobowiązani do zawarcia umowy regulującej ich współpracę i przedłożenia jej Zamawiającemu.
Umowa powinna zawierać w swojej treści następujące postanowienia:
1) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców tworzących
konsorcjum;
2) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w
imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także
upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do
przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie
umowę).
3) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum - minimum na okres trwania umowy o
wykonanie niniejszego zamówienia publicznego;
4) określenie sposobu współdziałania Wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich.
4. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 3 potraktowane będzie jako uchylanie się od
podpisania umowy, o którym mowa w § 65 ust. 3 Regulaminu.
5.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt 1c. 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 1c.3
składa każdy z Wykonawców.
2.
Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 poz. 1126 w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
a) w pkt 1c.7.2.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6a1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.3) stosuje się odpowiednio.
3) dokumenty o których mowa w pkt 2.1)a) lit.a1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w § 24d Regulaminu oraz dotyczących
podwykonawców składane są w oryginale.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie
przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 9 IDW, wg zasady: ,,spełnia - nie
spełnia".
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, wg zasady: ,,spełnia - nie spełnia".
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100 %
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Kontakt:1Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
? Grzegorz Mamiński, e-mail: grzegorz.maminski@woda.radom.pl, tel./faks 48 / 38-31-578.
Kod CPV:45 51 00 00 - 5
Numer dokumentu:DZ/12/2020
Źródło: Internet i własne