Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-10-14
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania bazy danych
Organizator:Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
Adres: al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania bazy danych
Oracle Software Update License & Support dla produktów firmy Oracle będących w posiadaniu Zamawiającego.
2. Terminy i warunki realizacji: zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu (Opis Przedmiotu Zamówienia) i w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu (Wzór Umowy).
Miejsce i termin składania ofert: 5. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 20.10.2021 r. do godz. 11:00 /adres e-mail:
inwestycje@opi.org.pl.
Termin składania:2021-10-20
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 2 usługi asysty technicznej oprogramowania baz danych, każda usługa o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
4. Kryteria oceny ofert i sposób kalkulacji ceny: cena 100% , punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:
Najniższa oferowana cena brutto
------------------------------------------------------------ x 100
Cena brutto oferty badanej
7. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
8. Forma złożenia ofert:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany Formularz oferty w formie skanu lub podpisany podpisem
elektronicznym (Załącznik nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu;
b) skan pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo podpisane podpisem elektronicznym -
w przypadku, gdy ofertę będzie podpisywał upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
Zamawiający informuje, iż Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w sposób wskazany przez
Zamawiającego.
9. Rażąco niska cena:
9.1. jeżeli zaoferowana cena wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym wzywa
do złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
9.1.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę ;
9.1.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
9.1.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
9.1.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
9.1.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
9.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.
10. Poprawianie błędów. Zamawiający ma prawo do poprawiania w ofercie:
10.1. oczywistych omyłek pisarskich,
10.2. oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
10.3. innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem i zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10.4. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia poprawienia przez Zamawiającego omyłek określonych w ust. 10 pkt. 10.3. i doręczenia informacji w ww. zakresie, nie wyrazi sprzeciwu uznaje się, że wyraził zgodę na dokonaną poprawę oferty - w przypadku niewyrażenia zgody przez Wykonawcę oferta podlega odrzuceniu.
11. Uzupełnienie dokumentów:
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. Brak uzupełnienia przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.
12. Odrzucenie oferty:
Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę:
a) jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Ogłoszenia o zamówieniu,
b) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) jeżeli oferta zawiera błędy nie podlegające poprawieniu,
d) jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 10 pkt. 10.3. nie zgodził się na poprawienie omyłek,
e) jeżeli oferta jest niezgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu lub jeżeli oferta jest niezgodna z przepisami prawa.
13. Unieważnienie postępowania:
13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty w sytuacjach, gdy:
13.1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
13.1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
13.1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
13.1.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
13.2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż wymienione w pkt. 13.1. bez podawania przyczyny.
13.3. Zamawiający zawiadomi drogą mailową Wykonawców o zamknięciu postępowania.
Kontakt:6. Osoba upoważniona do kontaktu: Mariusz Kołomyjski lub Artur Kucharczyk,
e-mail: inwestycje@opi.org.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: