Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16531816 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-13
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi cateringowej
Organizator:Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres: ul. Żeromskiego 5,, 25-369 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 349 7296
E-mail:
Opis:I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi cateringowej - wigilii studenckiej

Miejsce konferencji: Klub studencki WSPAK, Śląska 11, 25-328 Kielce

Usługa cateringowa świadczona w dniu: 21 grudnia 2018 r., godzina 19:30

Przewidywana liczba osób: około 80 osób +/-10

Proponowane menu:

- pierogi opiekane z kapustą i grzybami porcja minimum 5 sztuk + barszczyk czerwony

- ryba po grecku ok. 150 g na osobę

- koreczki różne smaki (bezmięsne), ok. 5 sztuk na osobę

- sałatki minimum 2 rodzaje

- śledzie minimum 2 rodzaje, ok. 50 g na osobę

- babeczki minimum 3 rodzaje (kremowe i owocowe), ok. 3 sztuk na osobę

- muffiny nadziewane minimum 2 rodzaje, ok. 2 sztuk na osobę

- kawa, herbata, cukier mleko

Forma - 4 stoły po ok. 20 osób

Wymagania:

- dania podane na półmiskach jednorazowych

- nakrycie stołów obrusami

Wyposażenie niezbędne do obsługi cateringowej tzn. obrusy, serwis do herbaty i kawy (kawa z ekspresu, nie rozpuszczalna), sztućce, talerze, talerzyki do ciasta, szklanki do zimnych napojów etc.
Usługa sprzątania: doprowadzenie pomieszczenia, w którym odbyła się usługa cateringowa do pierwotnego stanu. Wykonawca odpowiada za usuwanie i utylizację odpadów i śmieci.
Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu i ustali sprawy organizacyjne nie później niż 2 dni przed realizacją usługi cateringowej.
Zamawiający zapewnia stoły i krzesła.

2. Zamawiający oczekuje:

-profesjonalnej i sprawnej obsługi kelnerskiej;

- przygotowania i podania posiłków zgodnie z wymaganiami i ze złożoną ofertą;

- przygotowania, dowozu i ułożenia na stołach poczęstunku w dniu wskazanym przez Zamawiającego do wskazanego przez niego miejsca i sali;

- świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów, spełniających normy jakości produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia;

- przestrzegania przepisów prawnych oraz sanitarnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych;

- zapewnienia na własny koszt estetycznego przygotowania poczęstunku przez wykwalifikowany personel;

- zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych;

- Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do uwag i zaleceń Zamawiającego w zakresie kwestii technicznych i organizacyjnych, dokładając przy tym należytej staranności wymaganej od profesjonalistów i zgodnie z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej tego rodzaju, dbając jednocześnie o estetykę obsługi oraz serwowanego menu;

- wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia

3. Ostateczna liczba osób dla której będzie należało zapewnić posiłki zostanie określona do dnia 20.12.2018r.
Miejsce i termin składania ofert: VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w formie papierowej lub pocztą elektroniczną :

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 2; do dnia: 19.12.2018r. do godziny 11:00.

Kontakt: Anna Śmigała tel. 41 349 7296, anna.smigala@ujk.edu.pl
Termin składania:2018-12-19
Miejsce i termin realizacji:II. TERMIN WYKONANIA

Zamówienie należy wykonać w terminie :

21 grudnia 2018 roku
Wymagania:Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

- przygotowywać i podać przygotowane posiłki w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieni;

- dostarczać posiłki nie wcześniej niż na godzinę przed rozpoczęciem spotkani;

- estetycznie podawać posiłki;

- zapewnić liczbę wykwalifikowanych pracowników zapewniającą sprawną obsługę wydarzenia (min 5 osób)

- świadczyć usługę wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych;

- przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.);

- przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i p.poż. oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie świadczenia usługi;

- dbać o czystość w trakcie i w miejscu świadczenia usługi, a także po zakończeniu usługi posprzątać pomieszczenia ze śmieci i resztek jedzenia.

Zamawiający oczekuje profesjonalnej i sprawnej obsługi kelnerskiej ze znajomością zasad savoir vivre

III. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

1.O zamówienia mogą ubiegać wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali: minimum dwie usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (o wartości min 1000 zł brutto)

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty a wyszczególnionych poniżej.

3.Dokumenty jakie winien przedłożyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt.III.1:

1)Wykaz usług ( formularz załącznik nr 3) zgodnie z warunkiem określonym w pkt. III.1

2) Oświadczenie wykonawcy że posiada wymagane uprawnienia lub pozwolenia

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Podstawą wyboru oferty będzie:

cena brutto 100% za usługę

ad.1 W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następującej zasady:

Kryterium: cena brutto za przedmiot zamówienia :

maksymalną ilość punktów (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto za całość zamówienia, w danej części

(Cena brutto najniższa : Cena brutto badana) * 100 pkt= liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena.

V. WYKONAWCA WINIEN PODAĆ W SWOJEJ OFERCIE:

- cenę brutto:

Kwota brutto za catering 21 grudnia 2018r.

VII. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1) Wykaz usług zgodnie z warunkiem określonym w pkt. III.1) oraz dowody potwierdzające należyte
ich wykonanie.

2)Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej .

3) Oświadczenie wykonawcy, że posiada wymagane uprawnienia lub pozwolenia.

4)Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

UWAGA :

Zamawiający ma prawo zakończyć zapytanie ofertowe bez wyboru oferty. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
Kontakt:kontakt: Anna Śmigała tel. 41 349 7296
Numer dokumentu:DP.2302.147.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: