Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17500244 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-13
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi cateringowej
Organizator:WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU
Adres: ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 868 52 72, fax 61 868 56 60
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej realizowanej podczas trwania
konferencji pt.: ,,Aktywni lokalnie - partnerstwo i współpraca" realizowanej w ramach operacji pn.:
,,Aktywni lokalnie" w dniu 27.06.2019 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7 z
siedzibą w Marszewie, Marszew 25, 63-300 Pleszew.
Operacja realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2018-2019.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków
dla 58 osób obejmujących:
2.1. Serwis kawowy
o Kawa - 1 porcja/os.
o Herbata - 1 porcja/os.
o Mleko lub śmietanka, cukier, cytryna
o Sok (jabłkowy/porzeczkowy ) - 250 ml/os.
o Woda mineralna niegazowana - 250 ml/os.
o . Ciasto - 2 rodzaje, 2 porcje/os.
2.2.Obiad dwudaniowy
o Zupa np. warzywna, pomidorowa, szablówka - 200 ml/os.
o Ziemniaki-150 g/os.
o Porcja mięsa np. kotlet de volaille, schab pieczony, kotlet schabowy, zraz wołowy -150 g/os.
o Surówka -150 g/os.
o Kompot - 200 ml/os.
Termin wykonania usługi cateringowej: 27.06.2019 r. w godzinach: 10:00-15:00
w tym:
serwis kawowy godzina: 11:45
obiad godzina: 14:30
Miejsce wykonania usługi cateringowej: Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w
Marszewie, Marszew 25, 63-300 Pleszew
3. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych,
mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczonych, barwiących lub
sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonane z produktów typu instant np. zup w proszku, sosy
w posiłku gotowym i produktów gotowych. Wszystkie zapewnione posiłki muszą być świeże, spełniać normy
jakości produktów spożywczych, sporządzone w dniu świadczenia usługi oraz charakteryzować się wysoką
jakością i estetyką podania.
4. Inne wymagania:
Usługa cateringowa obejmuje: zastawę porcelanową wraz ze szklankami do napojów i sztućcami, obrusy na
stoły, na których serwowany jest obiad, pełną obsługę kelnerską, sprzątanie końcowe i utylizację resztek.
Wykonawca zapewni pełne podanie posiłku w trakcie trwania spotkania oraz uprzątnięcie na bieżąco brudnych
naczyń.
Godziny posiłków mogą ulec zmianie w stosunku do ramowego programu.
Miejsce i termin składania ofert: III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ
1. Oferta cenowa powinna zostać złożona w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres mail:
administracja@wodr.poznan.pl
2. Cena musi obejmować wszystkie koszty zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać akceptację projektu umowy.
IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
1. Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2019 r.
do godz. 10:00 na załączonym Formularzu oferty cenowej.
Termin składania:2019-06-17
Wymagania:V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu
o 2 kryteria oceny, zakładając, że 100% = 100 pkt.:
- cena: 90%
- termin płatności: 10%
2. Cena będzie stanowić jedno z kryterium oceny ofert na wykonanie usługi i będzie liczona
wg następującego wzoru:
Liczba punktów oferty ocenianej = Cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto badanej oferty x 90
Za kryterium ,,cena" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 punktów.
Termin płatności:
21 dni = 10 punktów
14 dni = 5 punktów
7 dni = 0 punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za oba kryteria oceny
ofert:
o liczba punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
o jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie
przedstawiało taki sam bilans ceny i liczby zrealizowanych usług, Zamawiający wybierze ofertę
z najniższą ceną.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert
w przypadku gdyby udzielenie zamówienia stało się niecelowe lub cena oferty najkorzystniejszej
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uwagi:4. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, adres mailowy: wodr@wodr.poznan.pl
tel.: 618-685-272.
Inspektorem ochrony danych jest Aleksander Łukasiewicz, adres mailowy: iod@wodr.poznan.pl.
tel.: 618-685-272.
Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. póz. 1000) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6, pkt. 1 b, c).
Dane przechowywane i przetwarzane będą przez 5 lat, a następnie niszczone chyba, że inne
przepisy nakazują archiwizowanie danych przez okres dłuższy.
WODR informuje o prawie do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, o prawie przenoszenia danych, a także o prawie do wniesienia skargi do UODO.
Kontakt:VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
Daria Nowak, e-mail: administracja@wodr.poznan.pl
Numer dokumentu:AG.230.C.15.19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: