Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27473221 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi dostępu do Internetu
Organizator:Sąd Okręgowy w Lublinie
Adres: ul. Krakowskie Przemieście 43, 20-076 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 081 46 01 241, (81) 46 01 250
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie
Rejonowym w Lubartowie
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu dla Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy
Sądzie Rejonowym w Lubartowie - stałe łącze. Lokalizacja: Ul. 3 Maja 16,21-100 Lubartów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zaproszenia/Umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać na adres elektroniczny Zamawiającego: zamowienia@lublin.so.gov.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10 lipca 2024 r. o godz. 11:00.
Termin składania:2024-07-10
Miejsce i termin realizacji:II. Termin wykonania zamówienia
Umowa zostanie wykonana w następujących terminach:
- od 01.09.2024 r. do dnia 30.11.2025 r. (15 miesięcy),
Wymagania:I. Tryb udzielania zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia z dnia 9 lutego 2024 roku
nr D.ZP.022.1.2024 Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie zasad gospodarowania
środkami publicznymi o wartości szacunkowej netto mniejszej niż kwota 130.000 złotych
netto, czyli poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września
2019 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert,
b) unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie
w całości lub w części bez prawa do odszkodowania przez wykonawcę.
IV. Opis sposobu przygotowania ofert i wymagane dokumenty
1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana (imieniem
i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie
z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
(KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) - lub udzielonym pełnomocnictwem. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony
własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten
znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być
uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko
podpisującego. Oferta może być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta powinna być rzetelna, kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym
w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być
parafowane i datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę, chyba że oferta zostanie
podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowo - Cenowy - w załączeniu formularz do wykorzystania- załącznik
nr 2 do Zaproszenia,
b) Oświadczenie Wykonawcy - w załączeniu formularz do wykorzystania - załącznik
nr 3 do Zaproszenia,
c) w przypadku pełnomocnictwa - pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim
i podpisane (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców KRS albo
zaświadczenia o wpisie do CEIDG (jeżeli dotyczy).
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
V. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium ,,CENA".
2. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną wyliczoną zgodnie
z zasadami podanymi w Ofercie - Formularzu Cenowym.
3. W toku postępowania Zamawiający może:
a) żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty na każdym
etapie postępowania. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
może skutkować odrzuceniem oferty.
b) poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe (z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z Zaproszeniem do składania ofert, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona, z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione czynności Zamawiający wykona przed
ustaleniem rankingu ofert.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom
określonym
w
niniejszym
Zaproszeniu
i
została
oceniona
(zgodnie
z postanowieniem ppkt 2) jako najkorzystniejsza.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostały
złożone o takiej samej cenie i zajęłyby pozycję numer 1 w rankingu, Zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający może nie
wzywać do złożenia ofert dodatkowych w przypadku, gdy wszystkie złożone oferty z taką samą
ceną, przewyższają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
6. Zamawiający dokona rankingu ofert pozycjonując ofertę z najniższą ceną jako
najkorzystniejszą (pozycja numer 1 w rankingu) - tzw. procedura odwrócona.
7. Oferta, która wpłynie po terminie i oferta niezgodna ze Szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do Zaproszenia) zostanie odrzucona.
8. Oferta najkorzystniejsza nie spełniająca wymogów określonych w postępowaniu będzie
odrzucona po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia (dokumentów,
oświadczeń), z zastrzeżeniem, że uzupełnieniu nie podlega oświadczenie wykonawcy,
o którym mowa w pkt IV. 3. lit. a).
9. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta zostanie odrzucona, za najkorzystniejszą ofertę
uznana zostanie oferta z pozycji numer 2 w rankingu. Postanowienia pkt 7-8 stosuje się
odpowiednio.
10. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyli się od zawarcia umowy z Zamawiającym, w terminie przez niego wyznaczonym,
Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznana kolejną ofertę w rankingu.
Postanowienia pkt 7-8 stosuje się odpowiednio.
Uwaga: Zamawiający we własnym zakresie, na podstawie danych wskazanych w ofercie
zweryfikuje uprawnienia osoby składającej ofertę zgodnie z wpisem podmiotu do KRS lub
CEiDG, a wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oświadczy
zgodnie z wzorem Umowy, że wyżej wymienione dane nie uległy zmianie i są aktualne.
VI. Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin, do którego wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc
od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert, z możliwością przedłużenia
na wniosek wykonawcy o kolejne 30 dni.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert.
4. Zamawiający zapozna się z treścią ofert, oceni ważność ofert pod względem formalnym
i przyjętych kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści stosowne
informacje na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie podając nazwę (firmę), albo
imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, link do strony:
https://www.lublin.so.gov.pl/zamowienia-do-130000
2. Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie podpisania umowy drogą elektroniczną.
3. Umowa może zostać zawarta w formie elektronicznej, jednakże wówczas zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego wymaga ona dla swojej ważności opatrzenia jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez obie strony.
2. Wnioski o wyjaśnienie oraz propozycje ewentualnych zmian treści Szczegółowego
Opisu Zamówienia należy składać najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem
składania ofert.
3. Udzielone wyjaśnienia zamieszczone zostaną na stronie internetowej Sądu Okręgowego, link
do strony: https://www.lublin.so.gov.pl/zamowienia-do-130000
4. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrywania.
X. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,
a przekazanych przez wykonawców.
W związku z gromadzeniem przez Zamawiającego danych osobowych niezbędnych do udzielania
zamówienia
publicznego,
Zamawiający
udostępnia
wykonawcy
informacje
zgodnie
z art. 13 RODO na swojej stronie internetowej pod adresem: http://www.lublin.so.gov.pl
w zakładce: ,,Zamówienia publiczne".
XI. Postanowienia końcowe.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr D.ZP.022.1.2024
Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie zasad gospodarowania środkami
publicznymi, których wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 130.000 złotych,
czyli poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września
2019 r.
2. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego
postępowania jest Sąd Rejonowy lub Okręgowy w Zamościu w zależności od wartości
przedmiotu sporu.
Kontakt:IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkich informacji w kwestiach merytorycznych na temat postępowania udziela w dni
robocze w godzinach od 8.00 - 15.00
piotr.kozyra@lublin.so.gov.pl,
a
w
Piotr Kozyra (81) 46 01 250 e-mail:
kwestiach
dotyczących
procedury
Specjalista
ds. Zamówień Publicznych tel. 81 46 01 241, e-mail: zamowienia@lublin.so.gov.pl
Numer dokumentu:D.ZP.262.13.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: